Προσδιορισμός των ορίων του χωριού Γκέρμπεσι.

Τα όρια του χωριού Προφήτης Ηλίας (Γκέρμπεσι).

       Mε το άρθρο 10 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. Δ. 288/54 – ΦΕΚ 139/1.7.1954) οριζόταν ότι κάθε κοινότητα ή και δήμος θα έπρεπε να έχουν καθορισμένην εδαφικώς περιφέρειαν. Αι περιφέρειαι καθορίζονται σύμφωνα με τα ήδη αναμφισβήτως κείμενα όρια των περιοχών των χωρίων, λαμβανομένων υπ’ όψιν κατά το δυνατόν της κοινοτικής ιδιοκτησίας, της ιδιοκτησίας των κατοίκων και των απαραιτήτων αναγκών των συνοικισμών.

Με το άρθρο 11 οριζόταν ότι τα όρια αυτά καθορίζει επιτροπή συγκροτούμενη υπό του Νομάρχου και αποτελούμενη εκ του ειρηνοδίκου ως προέδρου, των προέδρων των ενδιαφερομένων κοινοτήτων, υποδεικνυομένων υπό του κοινοτικού συμβουλίου  ……

Η επιτροπή, παρισταμένων πάντων των μελών αυτής καθορίζει επιτοπίως τα όρια κατά πλειοψηφίαν, επικρατούσης εν ισοψηφία της ψήφου του προέδρου, συντάσσει δε λεπτομερή έκθεσιν εν ή σημειούνται και αι εγερθείσαι αμφισβητήσεις ……

Εντός τριάκοντα ημερών από της επιδόσεως της εκθέσεως, επιτρέπεται εις τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια προσφυγή ενώπιον του κατά το άρθρο 12 δικαστηρίου επιδιδομένη εις τον πρόεδρον της επιτροπής όστις αμέσως υποβάλλει ταύτην εις τον Νομάρχην.

Με το άρθρο 12 ορίζεται η λειτουργία διοικητικού δικαστηρίου ορίων, που αποτελείται από διευθυντή της νομαρχίας ή από έναν υπάλληλο αυτής οριζόμενον υπό του Νομάρχου. ( Με το Ν. Δ. 3777/57-ΦΕΚ. 204 / 12. 10. 1957 με το άρθρο 23 αντεκατεστάθη η παράγρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.Δ. 2888/54 και συμπληρώθηκε το δικαστήριο δι ενός Ειρηνοδίκη, οριζομένου υπό του προέδρου του πρωτοδικείου και ενός μηχανικού δημοσίου υπαλλήλου οριζομένου υπό του Νομάρχου και πρόεδρος ορίζεται ο δ/ντής της νομαρχίας και εν απουσία του ο Ειρηνοδίκης) Το δικαστήριο συνεδριάζει στο νομαρχιακό κατάστημα παρόντων όλων των μελών και αποφαίνεται κατά πλειοψηφίαν. Δύναται να διατάσση επιτόπιον έρευνα ενεργουμένη υπ’ αυτού ή δι ενός των μελών του καλουμένων πάντοτε των ενδιαφερομένων, δύναται δε αν κρίνει αναγκαίον να βοηθείται υπό μηχανικού δημοσίου υπαλλήλου… Αντίγραφον της αποφάσεως κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους δήμους ή κοινότητες και εις τον Νομάρχην. Το πρωτότυπον μετά διαγράμματος ορίων και του φακέλου υποβάλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών…. Το δικαστήριο δύναται να διορθώσει τας αποφάσεις αυτού εντός εξαμήνου από της εκδόσεώς των οσάκις πιστοποιούνται προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα…. Αι οριστικαί αποφάσεις του διοικητικού δικαστηρίου υπόκεινται εις αίτησιν αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με το άρθρο 2 του Ν.Δ. 3777/1957 δύναται ο Υπουργός των Εσωτερικών με απόφασίν του, ύστερα από πρότασιν του Νομάρχη εντός εξαμήνου από την ισχύν του παρόντος νόμου, να εγκρίνη την αναθεώρησιν της αμετακλήτου και τελεσιδίκου αποφάσεως καθορισμού των ορίων από το Διοικητικόν δικαστήριο, αν συντρέχουν λόγοι σφαλμάτων, ασάφειας, μεταβολαί ορίων, εσφαλμένες εκτιμήσεις ορίων, μη εκτίμησης των αναγκών των κατοίκων κ.λ.π…. Ο ενδιαφερόμενος δήμος ή κοινότητα δύναται εντός διμήνου από της ισχύος του παρόντος να υποβάλλει αίτησιν εις τον Νομάρχην αναθεωρήσεως των ορισθέντων ορίων. Η αίτηση παραπέμπεται σε επιτροπή… η οποία μετά από επιτόπια έρευνα, γνωματεύει αιτιολογημένα περί της αποδοχής ή μη της αιτήσεως.

Αυτές ήσαν περιληπτικά οι νομοθετικές κατευθύνσεις για τον ορισμό των ορίων των κοινοτήτων με βάση τις οποίες ενήργησαν και οι δημοτικοί άρχοντες του χωριού Γκέρμπεσι. Είχαν όμως προηγηθεί και άλλες προσπάθειες με τον νόμο ΔΝΖ/10.2.1912 του οποίου η εφαρμογή άρχισε το 1914 και το Ν.Δ. 17/18.9.1926, με βάση τα οποία είχαν ενεργήσει προηγούμενοι δημοτικοί άρχοντες.

Ο Προφήτης Ηλίας (Γκέρμπεσι), όπως προελέχθη, συνορεύει με τα χωριά: Κάτω Βλασία, Κομπηγάδι στο οποίο υπαγόταν και ο Πλάτανος, Καλάνιστρα, Δεμέστιχα, Καρούσι που μαζί με τον Μεγάλο Μποντιά υπαγόταν στην κοινότητα του Μικρού Μποντιά και Μουρίκι το οποίο υπαγόταν στην κοινότητα Γκέρμπεσι.

Αναζητώντας τα όρια του χωριού Προφήτης Ηλίας σε σχέση με τα άλλα χωριά διαπίστωσα την ύπαρξη επισήμων πρακτικών ή αποφάσεων καθορισμού των ορίων αυτών μεταξύ των χωριών: Γκέρμπεσι – Δεμεστίχων, Γκέρμπεσι – Κάτω Βλασίας, Γκέρμπεσι – Κομπηγαδίου και Γκέρμπεσι – Μικρού Μποντιά. Δεν βρέθηκαν παρόμοια έγγραφα καθορισμού ορίων μεταξύ των χωριών Γκέρμπεσι και Καλάνιστρας, παρ’ ότι θα πρέπει να είχαν προσδιοριστεί τα όρια αυτά.

Τα όρια είχαν μεγάλη σημασία για τα χωριά διότι πέραν κάποιου γοήτρου που τους προσέδιδε η μεγαλύτερη επικράτεια και η επιρροή τους σε μεγαλύτερη έκταση, εξασφάλιζαν μεγαλύτερες εκτάσεις βοσκής των κοπαδιών τους και μάλιστα χωρίς να πληρώνουν φόρους στην κοινότητα τα όρια της οποίας καταπατούσαν βόσκοντας εκεί τα ζώα τους. Έτσι οι διαμάχες και οι διχόνοιες ήσαν αναπόφευκτες και κάποιες φορές εκαλούντο τα συγκροτημένα δικαστήρια να λύσουν τις διαφορές των ορίων.

 α) όρια κοινοτήτων Γκέρμπεσι – Δεμεστίχων.

Στην από 17 Απριλίου 1915 Έκθεση της επιτροπής που καθορίστηκε για τον προσδιορισμό των ορίων των εν λόγω κοινοτήτων αναφέρονται τα εξής: « Εν Δεμεστίχοις σήμερον την 17ην του μηνός Απριλίου του έτους 1915 ημέραν Παρασκευήν ημείς η επιτροπή νομίμως κατηρτισμένη προς καθορισμόν των ορίων των άνω κοινοτήτων, αποτελουμένη υπό του Υπομ/κού Καλαβρύτων Νικήτα Κλάψη ως προέδρου και των μελών Παν. Παπαζαφείρη προέδρου της κοινότητας Γκέρμπεσι, Διονυσίου Παλαιολόγου προέδρου της κοινότητας Δεμεστίχων, Τιμολέοντος Οικονομοπούλου διδασκάλου Γκέρμπεσι, Χρ. Φίλια διδασκάλου Δεμεστίχων, συνελθούσα σήμερον μετά προηγούμενη εντόπιον μετάβασιν επί της συνοριακής γραμμής Δεμεστίχων – Γκέρμπεσι και αποτυχόντος του συμβιβαστικού αυτής καθορισμού, προβαίνομεν εις την καταχώρησιν εν τη παρούση των εκατέρωθεν υποβληθεισών αξιώσεων και ισχυρισμών. α) ο πρόεδρος και διδάσκαλος της κοινότητος Δεμεστίχων ηξίωσον όπως η συνοριακή γραμμή η διαχωρίζουσα το όριον των δύο άνω κοινοτήτων αρχομένη από της θέσεως Τεριάκη – Χαϊβάνη στρούγκα και κατερχομένη κατ’ ευθείαν γραμμήν δια της ράχεως διά των αγρών Δ. Φερμελή περιερχομένη εις την κοινότητα Δεμεστίχων και Δ. Παπαζαφείρη καταλήγει εις Λαγκάδι Κιούλκα, β) ο πρόεδρος και διδάσκαλος της κοινότητας Γκέρμπεσι ηξίωσον όπως η συνοριακή γραμμή η διαχωρίζουσα τα όρια των άνω κοινοτήτων αρχομένη από της θέσεως Στρούγκα Λέκα ή Χαϊβάνη ακολουθούσα την οροσειράν και διευθυνομένη εις άγιον Αθανάσιον και αγρόν Δ. Παπαζαφείρη περιερχομένη εις κοινότητα Γκέρμπεσι καταλήγει εις αγρόν Βασιλείου Μπαφιώλη και Λαγκάδι και Κιούλκα.

Ημείς ο πρόεδρος της επιτροπής, λαβόντες υπ’ όψιν την φυσικήν διάπλασιν του εδάφους καθώς και τας καλλιεργημένας εκτάσεις υπό των κατοίκων της κοινότητας Δεμεστίχων, γνωμοδοτούμεν όπως η συνοριακή γραμμή η διαχωρίζουσα τα όρια των άνω κοινοτήτων ακολουθήσει τας υπό του προέδρου και διδασκάλου της κοινότητας Δεμεστίχων υποδειχθείσας εις άνω θέσεις ήτοι αρχομένη από της θέσεως Τεράχι – Χαϊβάνη Στρούγκα και κατερχομένη κατ’ ευθείαν γραμμήν δια της ράχεως δια των αγρών Δ. Φερμελή περιερχομένου εις την κοινότητα Δεμεστίχων και Δ. Παπαζαφείρη περιερχομένη εις την κοινότητα Γκέρμπεσι καταλήγει εις Λαγκάδι Κιούλκα.[1]

Εφ’ ώ συνετάγη η παρούσα έκθεσις εις τετραπλούν και υπογράφεται παρ’ όλων των ενδιαφερομένων ως έπεται.

Ο  πρόεδρος της επιτροπής                                         Τα μέλη

              Υπογραφή                                                     Υπογραφαί.»

 β) όρια κοινοτήτων Γκέρμπεσι – Κάτω Βλασίας.

 Η έκθεση καθορισμού των ορίων της διοικητικής περιφερείας των κοινοτήτων Γκέρμπεσι – Κάτω Βλασίας έχει ως εξής:

«Εν τη θέσει Καστρίτσι της περιφερείας Κ. Βλασίας – Γκέρμπεσι σήμερον την 18 Μαΐου του 1928 έτους, ημέραν Παρασκευήν, ημείς οι εκτελούντες (αποτελούντες) την επιτροπήν του διακανονισμού των ορίων της διοικητικής περιφερείας Κ. Βλασίας – Γκέρμπεσι 1) Ειρηνοδίκης Καλαβρύτων Γ. Καλαμαράς ως πρόεδρος, 2) Κωνστ. Τσιντώνης πρόεδρος κοινότητας Κάτω Βλασίας, 3) Νικόλαος Τζώρτζης[2] πρόεδρος κοινότητας Γκέρμπεσι, 4) Τιμολέων Οικονομόπουλος[3] δημοδ/λος δημοτικού σχολείου Γκέρμπεσι και 5) Παν. Καππής δημοδ/λος δημοτικού σχολείου αρρ. Βλασίας, ως μέλη της επιτροπής εκτελούντες τας υπ’ αριθ. 6118 κ΄14423 κ΄14097 του 1927 διαταγάς του κ. Νομάρχου Αχαϊοήλιδος, μετέβημεν ενταύθα και αφού εξητάσαμεν τα διάφορα σημεία τα αποτελούντα τα όρια των κοινοτήτων Κάτω Βλασίας – Γκέρμπεσι και διαφόρους άλλους παρευρεθέντας εκ των κατοίκων των άνω κοινοτήτων, καθώς και την εν γένει διασκευήν του εδάφους απεφασίσαμεν παμψηφεί καθορίζομεν τα όρια ταύτα ως εξής:

Ταύτα θα άρχωνται από της θέσεως Βρύσες, θα ανέρχονται εις θέσιν Γιάννη Μπάτσικα δένδρο και θα φθάνουν εις θέσι Καμίνι, εκείθεν προχωρούντα προς τα άνω και εις θέσι Σύρραχο θα φθάνουν εις θέσιν Πλυθάρα και εκείθεν προχωρούντα θα καταλήγουν εις θέσιν Μελλίσια.

Εφ’ ώ συνετάγη η παρούσα έκθεσις εις τριπλούν, ήτις αναγνωσθείσα και βεβαιωθείσα υπογράφεται νομίμως ως έπεται.

 Ο Πρόεδρος                                                        Τα μέλη

Γ. Καλαμαράς                                                     Ν. Τζώρτζης

                                                                            Κ. Τσιντώνης

                                                                            Τ. Οικονομόπουλος

                                                                            Π. Καππής.»

 γ) όρια κοινοτήτων Γκέρμπεσι – Κομπηγαδίου.

Αρχικά συντάχθηκε η από 19 Ιουλίου 1915 έκθεση καθορισμού των ορίων των κοινοτήτων Γκέρμπεσι και Κομπηγαδίου από επιτροπή που την αποτελούσαν: Ο υπομηχανικός Καλαβρύτων Νικήτας Βλάχης ως πρόεδρος, ο Παναγιώτης Παπαζαφείρης πρόεδρος της κοινότητας Γκέρμπεσι, ο Ιωάνν. Ροδόπουλος αντιπρόεδρος της κοινότητας Κομπηγαδίου και οι διευθυντές των σχολείων Γκέρμπεσι Τιμ. Οικονομόπουλος και Καλάνιστρας Δημ. Σταθόπουλος. Δεν υπήρξε συμβιβαστικός καθορισμός των ορίων και η επιτροπή ύστερα από επιτόπιον μετάβαση στην συνοριακή γραμμή των κοινοτήτων αποτύπωσε στην έκθεση αυτή τις εκατέρωθεν προτάσεις ως ακολούθως:

«1) Ο πρόεδρος της κοινότητας Γκέρμπεσι ηξίωσεν όπως η συνοριακή γραμμή η καθορίζουσα τα όρια των δύο άνω κοινοτήτων αρχομένη από της θέσεως Αλώνι Μυλωνά και διερχομένη της θέσεως Τρανός Στάλος, Ρετσίτσα, Καλογερικό Αλώνι, τέμνουσα το ρεύμα Πασχαλιού Βρύσης και εκείθεν δια των ερειπίων της Μονής Ευαγγελιστρίας, Ρεύματος Λεποντίτσης, Βρύσεως Λελουνίτσης, λειβάδιον Κωσταίνους. Βαρκά Τσαρπίνα[4], Τρούπα, Παναγιά Βρυτσούλι, Κομέϊκη Ράχη, Εγγλενιό Ράχη[5], Γρόμπιζα Γκόνου και Περικλή και Χαϊβάνι Στρούγκα καταλήγει εις Λέκκα[6] Στρούγκα.

2) Ο αντιπρόεδρος της κοινότητας Κομπηγαδίου ηξίωσεν όπως η συνοριακή γραμμή η καθορίζουσα τα όρια των περί ού πρόκειται κοινοτήτων καθοριστεί ούτω: αρχομένη από της θέσεως Ζολίδι ακολουθήσει τας θέσεις Μισόπλα, Μουρίκι λαγκάδι, Σωληνάρι λαγκάδι, Μονοδένδρι, Ζυγόν Παπαντωνοπούλου, Σμυγδαλιάς βρύση μέχρις αγρού Ιωάν. Πανοπούλου, ακολουθήσει άνωθεν ασβεστοκαμίνου Κατσιδήμα[7] μέχρις κορυφής Μοροχώβης και εκείθεν κατ’ ευθείαν γραμμήν εις Άνω Πασχαλιού βρύση, Σταθέϊκο χωράφι, Γιαννοπούλου χωράφι, Κωνσταντάκι αλώνι, Ζυγόν Λεποντέλους, Λειβάδιον Κωσταίνας, Βαριά Τσαρπίνα, Τρούπα, Παναγιά, Βρυτσούλι, Κομέϊκη Ράχη, Εγγλενίο Ράχη, Γκρόπιτζα Γκότση και Περικλή, Χαϊβάνι Στρούγκα και καταλήγει εις Λέκκα Στρούγκα, καθ’ όσον τα όρια ταύτα είναι ανεγνωρισμένα ως όρια διαχωρίζοντα την επαρχία Καλαβρύτων από της επαρχίας Πατρών. Εκτός δε τούτου από της θέσεως Μονοδένδρι έως τας θέσεις Μυγδαλιά, ουδείς αγρός κατοίκων της κοινότητας Γκέρμπεσι ευρίσκεται πλήν ενός και τούτου σχεδόν στο κέντρο των ορίων της περιφερείας Κομπηγαδίου, ως επίσης από Μυγδαλιά μέχρι της θέσεως Ζυγού, Λεποντίτσης και Λέκκα Στρούγκα ουδείς αγρός των κατοίκων Γκέρμπεσι ευρίσκεται, ειμή των κατοίκων Κομπηγαδίου και της Μονής Ευαγγελιστρίας υπαγομένης εις τον δήμον Φαρών.

Ημείς ο πρόεδρος της επιτροπής λαβόντες υπ’ όψιν 1) τας παρά των προέδρων αμφοτέρων των κοινοτήτων υποβληθείσας αξιώσεις, 2) τας ιδιοκτησίας και τας ανάγκας των κατοίκων των περί ου πρόκειται κοινοτήτων και 3) ότι το πλείστον μέρος των αγρών τούτων προέρχεται από εκχερσώσεως δασικών εκτάσεων, γνωμοδοτούμεν όπως: Η συνοριακή γραμμή η διαχωρίζουσα τα όρια των κοινοτήτων τούτων αρχομένη από της θέσεως Καπούτσα Κόχη, ακολουθήσει ανερχόμενη το άκρον του οροπεδίου, άκρον Καλογερικού χωραφιού και εκείθεν μέχρι του άνω άκρου των καλλιεργημένων κτημάτων Χρυσ. Κατσιδήμα και Παπαντωνόπουλου εκείθεν κατερχόμενη κατ’ ευθείαν γραμμή μέχρι του Ζυγού ένθα το αλώνι Γεωργ. Σκόνδρα ακολουθήσει την χαράδρα, μέχρι συναντήσεως του χειμάρρου Μυγδαλιάς, όν ακολουθεί μέχρι της βρύσεως Ρετόντσα και εκείθεν ανερχομένη τον Ζυγόν άνωθεν της Ρετσίτσης και κατερχομένη δια του μικρού χαραδρώματος συναντά τον χείμαρρον τον δεχόμενον τα ύδατα της Βρύσεως Πασχάλη[8]. Είτα ανερχομένη την παρακείμενη χαράδραν φθάνει εις Καλογερικό αλώνι και από τούτου εις τα ερείπια της Μονής Ευαγγελιστρίας εκείθεν ανερχομένη δια του ρεύματος της βρύσεως Λεπονίτσης, διέρχεται τας θέσεις Λειβάδιον Κωσταίνας, Βαρκά[9] Τσαρπίνα, Τρούπα, Παναγιά, Βρυτσούλι, Κομέϊκη Ράχη, Εγγλενιό Ράχη, Γρόπιζα Γκότση και Περικλή, Χαϊβάνη Στρούγκα και καταλήγει εις Λέκκα Στρούγκα. Ενταύθα επειδή της μεταξύ Ζυγού Ρετσίτσας και ερειπίων Μονής Ευαγγελιστρίας εκτάσεως βοσκή και πότισμα ζώων αμφοτέρων των κοινοτήτων είναι κοινά, γνωμοδοτώ όπως και εν τω μέλλοντι παραμείνουσι όπως και πρότερον.

Οι διδάσκαλοι των ενδιαφερομένων κοινοτήτων ετάχθησαν έκαστος με την γνώμην των προέδρων αυτών.

Εφ’ ώ συνετάχθη η παρούσα έκθεσις εις τριπλούν και υπογράφεται ως έπεται.

Οι πρόεδροι                         Ο μηχανικός                  Οι διδάσκαλοι

Παν. Παπαζαφείρης             Νικήτ. Βλάχας         Τιμ. Οικονομόπουλος

Ιωάνν. Ροδόπουλος                                           Δημητρ. Σταθόπουλος.»

     Στη σνέχεια στις 24 Απριλίου 1956 επανακαθορίστηκαν τα όρια των δύο αυτών κοινοτήτων με βάση τον Ν.2888/55 και την απόφαση 44591/55 του Νομάρχη Αχαΐας. Κατ’ αυτής της έκθεσις καθορισμού των ορίων ασκήθηκαν προσφυγές και από τις δύο κοινότητες. Από την κοινότητα Γκέρμπεσι ασκήθηκε η από 25 Μαΐου 1956 προσφυγή και το Κοινοτικό της συμβούλιο το αποτελούσαν οι: Παναγιώτης Πλώττας-πρόεδρος, Ανδρέας Παν. Σκόνδρας-αντιπρόεδρος, Νικόλαος Δημ. Τζώρτζης, Αριστείδης Γεωργόπουλος και Νικόλ. Σπ. Πλώττας- μέλη, με το αιτιολογικό ότι τα όρια από το έτος 1915 είχαν καθοριστεί δια νομίμων αποφάσεων και διότι ο Ειρηνοδίκης δεν μετέβη επιτοπίως επί της γραμμής των συνόρων δια να σχηματίσει γνώμην και διότι η επιτροπή καθώρισε τα όρια αυθαίρετα και αδίκησε την κοινότητα.

Κατόπιν αυτών συντάσσεται η πράξη 27 της 20ης Ιουνίου 1957 από το Διοικητικό δικαστήριο καθορισμού των ορίων που είναι η εξής:

«Εν Κομπηγαδίω σήμερον την 20 Ιουνίου του έτους 1957…συνελθόν το Διοικ. Δικαστήριον καθορισμού των ορίων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αχαΐας, συγκείμενον εκ των 1) Ηλία Μαγκλή Πρωτοδίκου Πατρών ως Προέδρου, ….2) Δημητρ. Βέττα Μηχανικού…3) Αλεξάνδρου Ταμενίδη…ως μελών…., ίνα ενεργήσει αυτοψίαν και προβεί εν συνεχεία εις τον καθορισμόν των διοικητικών ορίων των κοινοτήτων Προφήτου Ηλία και Κομπηγαδίου κατόπιν των υπό των αμφοτέρων των κοινοτήτων , εμπροθέσμως ακηθεισών προσφυγών ενώπιον του ιδίου διοικητικού δικαστηρίου κατά της από 24/4/1956 αποφάσεως της Α΄βαθμίου επιτροπής καθορισμού ορίων…

Τας διαδίκους κοινότητας αντιπροσωπεύουν κατόπιν νομίμου προσκλήσεώς των, την μεν κοινότητα Προφήτου Ηλία ο πρόεδρος αυτής Παναγιώτης Πλώττας μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Χρ. Κόττα, την δε ετέραν κοινότητα Κομπηγαδίου ο πρόεδρος αυτής Γερ. Ζαφειρόπουλος.

Η προσφεύγουσα κοινότητα Προφήτου Ηλία υποστηρίζει ότι η πρωτοβάθμιος Επιτροπή εσφαλμένως και παρά τα υπό του νόμου τιθέμενα κριτήρια καθώρισεν τα επίδικα όρια τα οποία κατ’ αυτήν δέον να καθορισθώσιν ως ακολούθως, όπως ταύτα αρχίσωσιν μετά δύο λαγκάδια, να διέλθει από το σύρραχο δρομάκο, άνω άκρον καλλιεργησίμων εκτάσεων Βασιλείου Παπαγεωργίου, άνω άκρον αγρού Σπηλιοτόπουλου Στράτου, Αλωνάκι, Κάτω άκρον αγρού Ανδρέου Παπαγεωργίου και εκείθεν σύρραχο άκρον αγρού Ιωάννου Στρατίκη (ήδη Γ. Σίνου) και ρέμμα Βρυτσούλι.

Η δε ετέρα ομοίως προσφεύγουσα κοινότης Κομπηγαδίου υποστηρίζει και αυτή ότι η πρωτοβάθμιος επιτροπή εσφαλμένως καθώρισεν τα όρια των άνω κοινοτήτων τα οποία δεον να καθορισθώσιν ως ακολούθως, ταύτα άρχονται εκ του άνω μέρους του αγρού Κατσιδήμα, κάτω αγρού Καλογερικού, κάτω άκρου αγρού Ιωάννου Σκόνδρα και Ηλία Μπάτσικα, εκείθεν εις θέσιν μονοδενδρικαί κορυφογραμμαί, χωράφι Παπαντώνη, καταλήγουσα με κορυφογραμμή εις αγρόν Ιωάννου Σκόνδρα (Τραγάνα) κεντρικής οδού Προφήτη Ηλία και Κάτω Βλασίας.

Το Δ. Δ. διεξελθόν τα σχετικά έγγραφα του οικείου φακέλου,

                                Σκεφθέν κατά νόμον

Επειδή ως εκ των προφορικώς αναπτυχθέντων υπό των διαδίκων Κοινοτήτων και εκ της εξετάσεως των παραστάντων κατοίκων αλλά και της προσωπικής και επιτοπίου αντιλήψεως του Διοικητικού Δικαστηρίου, τούτο επείσθη ότι τα υπό της πρωτοβαθμίου επιτροπής καθορισθέντα όρια δέον να τροποποιηθώσιν, καθ’ όσον ως έχουσιν σήμερον ταύτα δεν τυγχάνουσιν μόνιμα και σταθερά.

Επειδή η έκτασις των κτημάτων αμφοτέρων των κατοίκων είναι σχετικώς η ιδία και η αυτή αναλογία στρεμμάτων δι έκαστον κάτοικον των διαδίκων κοινοτήτων βάσει του πληθυσμού.

Επειδή αι εις τα επίδικα όρια υπάρχουσαι ιδιοκτησίαι και αι ανάγκαι των κατοίκων εκατέρας των Κοινοτήτων ως αύται καθωρίσθησαν υπό των εκπροσώπων αυτών και των παραστάντων κατοίκων, ο πληθυσμός εκατέρας τούτων, αι ανάγκαι αυτών και δη της κτηνοτροφίας, δικαιολογούσι και επιβάλλουσι διάφορον καθορισμόν ορίων από τον παρά της πρωτοβαθμίου καθορισθέντα.

                                       Αποφαίνεται παμψηφεί

Καθορίζει τα όρια των Κοινοτήτων Προφήτου Ηλία και Κομπηγαδίου ως ακολούθως: Ταύτα άρχονται από κοινόν σημείον ορίων Προφήτου Ηλία – Κάτω Βλασίας, ακολουθούν άνω άκρον αγρού Κατσιδήμα, αλώνι Σκόνδρα, κορυφογραμμή Τραγόλακα, άκρον αγρού Χρ. Τζούνη (Πέτρες), Κεντρικόν δρόμον Προφήτου Ηλία και Βλασίας, Διάσελο Κώστα, ακολουθούν κορυφογραμμή άκρον αγρού Αντωνίου Πλώττα (μέχρι χειμάρρου ξυλόντζα), Ράχη Μιρόχοβα[10], κάτω άκρο χωραφιών Νικολάου Τζώρτζη, βράχο Πασχάλη, ευθεία γραμμή, κάτω μέρος αγρού αδελφών Παπαζαφείρη, θέσις Σπηλίτσα, δύο λαγκάδια, Ρέμα Λομποτίτσα μέχρι λαγκάδι Τσαρπίνα, ακολουθούν λαγκάδι Τσαρπίνα, φθάνομεν μέχρι ρέμα Βρυτσούλι ακολουθούντες Κομέϊκο δρόμο φθάνομεν Ράχη Φτέριζα Σταγλινιό Ράχη, έξω Πλάκα, Ράχη Γκότζη, αγροί Γεωργίου Ανδριόπουλου (Γρόπιζα), Χαϊβάνι Στρούγκα, Κάχαλον όπου συναντώμεν κοινό σημείον ορίων Προφήτου Ηλία – Δεμεστίχων και Κομπηγαδίου.

Εκρίθη, αποφασίσθη και εδημοσιεύθη επί τόπου..

Ο Πρόεδρος                   Ο Γραμματεύς             Τα Μέλη.

                     (έπονται υπογραφές).»

Τέλος με την απόφαση 1428 / 1959 του Συμβουλίου της Επικρατείας – Τμήμα Β΄, απερίφθη η αίτηση της Κοινότητας Κομπηγαδίου κατά της Κοινότητας Προφήτου Ηλία για την αναίρεση της υπ’ αριθ.27 / 1957 αποφάσεως του Διοικητικού Δικαστηρίου καθορισμού ορίων Δήμων και Κοινοτήτων.

δ) όρια κοινοτήτων Γκέρμπεσι – Μικρού Μποντιά.

Το Διοικητικό Δικαστήριο καθόρισε τα όρια των κοινοτήτων Προφήτου Ηλία και Μικρού Μποντιά, αφού δεν υπήρξε συμφωνία των κοινοτήτων και προσέφυγαν στην Δικαιοσύνη. Η με αριθμό 50 πράξη του Δικαστηρίου έχει ως εξής:

«Εν Πάτραις και εν τω Νομαρχιακώ καταστήματι σήμερον την 28ην Ιουλίου του έτους 1959 ημέραν Τρίτην και ώραν 7 μ.μ. συνελθόν το Διοικητικόν Δικαστήριον του άρθρου 12 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος ως τούτο αντεκατεστάθη δια του άρθρου 23 του Ν.Δ. 33777/57  Ν. Αχαΐας, συγκείμενον εκ των κ. 1) Δημ. Καριώτογλου Δ/ντού Νομαρχίας Αχαΐας ως Προέδρου και 2) Δημ. Ρουγκάλα Ειρηνοδίκου Καλαβρύτων και Ανδρέα Κανελλοπούλου παρά τω Γραφείω Νομομηχανικού Αχαΐας ως μελών παρόντος και του Γραμματέως του Δικαστηρίου Στ. Τσιμπρή…, ίνα μετά την γενομένην επιτόπιον έρευναν και αυτοψίαν, προβή εις τον ανακαθορισμόν των ορίων των Κοινοτήτων Μικρού Μποντιά και Προφήτου Ηλία, εις εκτέλεσιν της υπ’ αριθ. 103941/1958 αποφάσεως του Υπουργείου Εσωτερικών δυνάμει της οποίας ενεκρίθη ο ανακαθορισμός των ορίων των ανωτέρω Κοινοτήτων.

Το Δικαστήριον ακούσαν των διαδίκων μερών παραστάντων κατά την γενομένην αυτοψίαν υπό των εκπροσώπων αυτών ήτοι: Παναγιώτου Πλώττα Προέδρου Κοινότητος Μικρού Μποντιά μετά του διορισθέντος πληρεξουσίου δικηγόρου κ. Κ. Παπανδρικοπούλου και Νικολάου Πλώττα Προέδρου της Κοινότητος Προφήτου Ηλία μετά του διορισθέντος πληρεξουσίου δικηγόρου κ. Χρ. Κόττα νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντων.

Μεταβάν και εξετάσαν επί τόπου το διαμφισβητούμενον μέρος της οριοθετικής γραμμής όσον και την εν γένει διοικητικήν περιφέρειαν των διϊσταμένων Κοινοτήτων και σχηματίσαν επιτόπιον αντίληψιν εκ τε της αυτοπροσώπου ερεύνης. των επιχειρημάτων, των υποδείξεων, προφορικών και εγγράφων αναπτύξεων των ενδιαφερομένων μερών.

                                         ΣΚΕΦΘΕΝ

Εκ της γενομένης επιτοπίου ερεύνης ήν ενήργησε το Δικαστήριον παρουσία του Γραμματέως αυτού και των εκπροσώπων των ενδιαφερομένων Κοινοτήτων μετά των πληρεξουσίων δικηγόρων αυτών εμόρφωσε την γνώμην ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου……προς μεταβολήν των υφισταμένων διοικητικών ορίων μεταξύ των Κοινοτήτων Μικρού Μποντιά και Προφήτου Ηλία την αναθεώρησιν των οποίων ητήσατο η Κοινότητα Μικρού Μποντιά και ενέκρινεν το Υπουργείο Εσωτερικών δια της υπ’ αριθ. 103941/1958 αποφάσεώς του, διότι τα εντός της διεκδικουμένης εκτάσεως υπάρχοντα κτήματα ανήκουν εις τους κατοίκους της Κοινότητας Μικρού Μποντιά.

Τα ήδη υφιστάμενα διοικητικά όρια δεν τυγχάνουν μόνιμα και σταθερά και δημιουργούν διενέξεις και προστριβάς μεταξύ των κατοίκων της Κοινότητας τούτων.

                            Δια ταύτα αποφαίνεται

Καθορίζει τα όρια μεταξύ των Κοινοτήτων Μικρού Μποντιά και Προφήτου Ηλία ως κάτωθι: Ταύτα άρχονται από την θέσιν Δραγάτα βαίνουν προς το Γρέκι Σκόνδρα, το οποίον αφήνουν εις την Κοινότητα Προφήτου Ηλία, ακολουθούν τον εκ του ανωτέρω Γρεκιού Σκόνδρα αρχόμενον δρομίσκον όστις βαίνει οριζοντίως επί της Β.Δ. πλαγιάς της κορυφής του υψώματος Συρμπάνι και φθάνει μέχρι άνωθεν των αγρών Παπαδοπούλου και παρά τα όρια του αγρού Παπαδοπούλου και Σκόνδρα, εν συνεχεία ακολουθούν κορυφογραμμήν και δρομίσκον (όπως χύνονται τα νερά) φθάνουν εις θέσιν Άνω Πλακωτό εν συνεχεία Κάτω Πλακωτό – Τσούκα είτα στρέφονται κατ’ ευθείαν προς δυσμάς και προς τα κάτω και καταλήγουν εις το ρέμα Κιούρκα όπου και τα όρια Δεμεστίχων.

Εκρίθη, απεφασίσθη και εδημοσιεύθη επ’ ακροατηρίω

Ο Πρόεδρος                     Ο Γραμματεύς          Τα Μέλη

                                                                     (Υπογραφαί).

(Πηγή: Αθανασίου Δ. Τζώρτζη: Γκέρμπεσι, διαδρομή στους αιώνες, Αθήνα, 2003).


[1] Η τοποθεσία είναι γνωστή ως Κιούρκα.

[2] Ήταν ο αείμνηστος παππούς μου.

[3] Στο χειρόγραφο αναγράφεται ο Τ. Οικονομόπουλος ως δημοδ/λος της Βλασίας και ο Καππής ως δημοδ/λος του Γκέρμπεσι εις δε το δακτυλογραφημένο ακριβές αντίγραφο αναγράφεται μόνον ο Τ. Οικονομόπουλος ως δημοδ/λος του Γκέρμπεσι, χωρίς να αναγράφεται ο έτερος Π. Καππής. Ο Τ. Οικονομόπουλος όπως προκύπτει και από άλλες εκθέσεις παρόμοιες ήταν δάσκαλος στο χωριό Γκέρμπεσι.

[4] Η τοποθεσία αναφέρεται σε έγγραφο της 26 Αυγούστου 1793 οπότε: «…Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός επιβεβαιοί, Δια του παρόντος εμμαρτύρου γράμματος γίνεται δήλον ότι η Ξακουστή γυνή του ποτέ Γιαννάκη Κερίμη και θυγάτηρ του Γιάννη Αγιοβλασίτη έχουσα ένα κομμάτι χωράφι εις Δεμέστιχα… και άλλο ένα κομμάτι εις τα Τζιορία, εις την Τζερπίνα, και ένα οσπητότοπον εις το χωρίον Πλάτανον…αφιερώνει έμπροσθεν της ημών ταπεινότητος και των παρευρεθέντων μαρτύρων εις το ιερόν και σεβάσμιον μοναστήριον του Νεζερού της Παναγίας….» (Τσελίκα Αγαμ.: Τα δικαιοπρακτικά…108.).

[5] Η τοποθεσία αναφέρεται σε έγγραφο της 21 Νοέμβρη 1784 οπότε: «… Ω Πανάγος Λογιζωπλος ω ποταί Γρεβενειοτις εσιμφώνεισά με τους αγίους πατέραις των Αγιον Πάντων και αφιέρωσεν ο,τι πραμα είχαιν στο Γρεβενό….. στον Εγλενειόν κοματι ένα εις τω Σαρανταγω…..» (Τσελίκα Αγαμ.: Τα δικαιοπρακτικά…. 90).

[6] Σύμφωνα με τον Λ. Ζώη: Λεξικό Ιστορικό και Λαογραφικό της Ζακύνθου – Αθήναι 1963 (πρώτη έκδοση 1898): Υπήρχε στην Ζάκυνθο το 1708 οικογένεια αλβανικής καταγωγής εκ Μεσολογγίου και ετέρα εκ Καλαμών το 1802 και τοπωνύμιο εις Πηγαδάκια.

[7] Το επώνυμο Κατζιδήμας αναφέρονται στο στο έγγραφο με αριθμό 98 που συντάχθηκε στις 28/3/1790 στο Κομπηγάδι και αναφέρεται στην πώληση αγρών (Τσελίκας).

[8] Η τοποθεσία «Πασχάλη» αναφέρεται και στο από 31 Δεκεμβρίου 1734; έγγραφο πώλησης αγρού που αναγράφεται στα Δικαιοπρακτικά έγγραφα του Αγαμμ. Τσελίκα με α/α 6: «…[…] Δακαιβρηου 31, Καλανος του Ναιζαι[ρου].

[Με το] παρόν γραμα φαναιρονι και ομολογι ο [Χριστό]δουλος Μπαλουμπης από μαχαλα Σηκές, πος [την σή]μςρον οπηος διχώς βηαν και διναστηα δινη του κυρ Γιωργακη Θαιωφηλου εις καθαρια πουληση αινα κοματι χωραφη κειμενο ης τωπων λαιγωμενον Πασχαλη σηνορον Κονπηγαδι….»

[9] Αναγράφεται στα έγγραφα: με αριθμό 104 που συντάχθηκε στις 8/7/1792 στα Λακκώματα και αναφέρεται σε αφιέρωση αγρών, με αριθμό 105 που συντάχθηκε στις 31/8/1792 στο Μοναστήρι των Νεζερών και αναφέρεται σε αφιέρωση αγρού (Τσελίκας).

[10] Η Μιρόχοβα  ή Μορόχοβα είναι Σλαβική λέξη, όπως αναφέρει ο Max Vasmer, όπως και τα τοπωνύμια: Στρέζοβα, Χόζοβα, Κόκκοβα, Αναστάσοβα, Κυρίτσοβα, Αράχωβα κ.λ.

Advertisements
This entry was posted in Ιστορία and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s