Οι Εκκλησίες και το Σχολείο του χωριού Γκέρμπεσι.

Οι Εκκλησίες και το Σχολείο του χωριού Γκέρμπεσι.

α) Η Εκκλησία της Παναγίας.(Η εκκλησία της Παναγίας στο Γκέρμπεσι, γιορτάζει στις 15 Αυγούστου)Όπως ο Γ. Παπανδρέου (Περί ιστορικής των Καλαβρύτων επαρχίας – Αθήναι , 1906) αναφέρει, το Γκέρμπεσι τότε, δηλαδή το 1906, είχε ενοριακό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και εφημερεύετο υπό του ιερέως Αντ. Παπαγεωργίου.

Αυτός ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ή «της Παναγίας» όπως συνηθίζουν να τον αποκαλούν οι κάτοικοι, δεν γνωρίζουμε πότε χτίστηκε, ούτε και σχετικά στοιχεία βρέθηκαν. Βρίσκεται στην είσοδο του χωριού  και περιστοιχίζεται από μάντρα μέσα στην οποία υπάρχει και το νεκροταφείο του χωριού. Έχει σχήμα παραλληλόγραμμο, χωρίς κίονες, είναι σκεπασμένος με κεραμίδια, έχει ραμποτέ ξύλινο ταβάνι και είναι χωρίς τρούλο. Έχει δύο εισόδους σε σχήμα καμάρας και δεξιά και αριστερά της κυρίας εισόδου έχει δύο παράθυρα επίσης σε σχήμα καμάρας όπως επίσης και στην πλευρά προς το νεκροταφείο. Το καμπαναριό βρίσκεται λίγα μέτρα μακρύτερα από την είσοδο της εκκλησίας αριστερά από τα σκαλοπάτια που ανεβάζουν στο προαύλιο και έχει μια μικρή σχετικά καμπάνα. Για να φτάσει κανείς στην εκκλησία ανεβαίνει αρκετά σκαλοπάτια γιατί ο προαύλιος χώρος της είναι υπερυψωμένος από τον δρόμο. Εορτάζει στις δεκαπέντε Αυγούστου οπότε συγκεντρώνονται ευλαβείς προσκυνητές ντόπιοι αλλά και ξένοι για να προσευχηθούν και να ευχαριστήσουν την Παναγία.

Η εκκλησία αυτή έχει επισκευαστεί πολλές φορές αλλά πριν γίνει η τελευταία επισκευή κατά την οποία το δάπεδό της στρώθηκε με μάρμαρο, μπορούσε να θαυμάσει κάποιος το ήδη καλυμμένο δάπεδο που είχε φτιαχτεί από πέτρα κομμένη, πελεκημένη, χτενισμένη και τετραγωνισμένη στο χέρι από τεχνίτες ειδικούς, και πρόδιδε την δωρικότητα του τόπου αλλά και την επιμονή και υπομονή των κατοίκων στην επεξεργασία ενός σκληρού φυσικού υλικού όπως η πέτρα, με τα πενιχρά μέσα της εποχής εκείνης.

Το ιερό της χωρίζεται από τον κυρίως ναό από χτισμένο τέμπλο και δεν έχει αγιογραφίες παρά μόνο φορητές εικόνες όπως άλλωστε και η υπόλοιπη εκκλησία.

Από τα έγγραφα που στην συνέχεια παρατίθενται, ύστερα από ευγενική από μέρους της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας παραχώρηση σε φωτοτυπίες, ύστερα από σχετική αίτησή μου, προκύπτει το ενδιαφέρον των κατοίκων για την εκκλησία του χωριού τους, η βαθιά τους πίστη και η προσπάθεια να εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις λειτουργίας της εκκλησίας του χωριού τους, ως επίσης και εξωκλησιού του Προφήτη Ηλία.

Τα έγγραφα παρατίθενται κατά κανόνα με την ορθογραφία τους χωρίς όμως τα πνεύματα και τις περισπωμένες κ.λ. λόγω αδυναμίας των συστημάτων ηλεκτρονικής αποτύπωσης αυτών ύστερα από την κατάργησή τους..

                           « ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                Εν Αιγίω τη 9 Ιουλίου 1947

                                    ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

                              ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

                                                                                                          Προς        Το Δ. Σ.   Τ.Α.Κ.Ε.

 Διαβιβάζοντας υμίν την υπ’ αριθ. 44 αναφοράν μετά της συνημμένης 14 πράξεως του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του εν Προφήτη Ηλία, Ιερού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εν ή συνιστά ερανικήν Επιτροπήν δια την επισκευήν του Ναού τούτου κατασκευήν Ιερών εικόνων, εκ των Παναγιώτου Πλώτα, Χαραλάμπους Κόλλια, Νικολάου Πλώττα  και Κανέλλου Κόρδα, με δικαίωμα εξάμηνον παρακαλούμεν όπως, ευαρεστηθείτε και εγκρίνητε την σύστασιν της επιτροπής ταύτης.-

                                       Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ.

                                               (Υπογραφή)»

« Αίτηση                                                                         Προς

(δυσανάγνωστα)                                         Τον Σον Μητροπολίτην

εφημερίου του ναού                                   Καλαβρύτων κ΄ Αιγιαλείας

«η Κοίμ. Θεοτόκου»

 Προφήτου Ηλιού Καλαβρύτων

 Εν Προφήτη Ηλία τη 17-7-50

Λαμβάνω την τιμήν να αναφέρω υμίν ευλαβώς ότι διορισθείς ως Νέος Εκκλησιαστικός Σύμβουλος ο Δημήτριος Σκόνδρας ούτος είναι οικογενειάρχης άνθρωπος και δεν ευκαιρή να εξυπηρετή τον Ιερόν Ναόν και ότι ούτος τον περισσότερον καιρόν μένει εις τα Μαύρα Βουνά παραχειμάζων διότι έχει ποίμνια και περιουσίαν εκεί.

Όθεν θα παρακαλέσω ευλαβώς υμάς Σεβασμιώτατε όπως αντικαταστήσεται τον τοιούτον και αντί αυτού προσθέσεται τον Γεώργιον Σταυρόπουλον ως ευηπόληπτον πρόσωπον και ούτος τυγχάνει να ευρίσκεται τακτικός εν τη ενορία μου και….(δυσανάγνωστες λέξεις)

                                                         Μετά σεβασμού

                                                         (δυσανάγνωστη υπογραφή)»

 «                                 Πράξις 483

 Εν Αιγίω σήμερον την 30 του μηνός Μαΐου του έτους 1952 ημέραν της εβδομάδος Τετάρτην  και ώραν 11ην π.μ. συνελθόν εν τω Μητροπολιτικώ Μεγάρω το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας εις συνεδρίαν, ίνα αποφασίση επί ζητημάταων αφορώντων τους Ιερούς Ναούς  της περιφερείας ταύτης, και αποτελεσθέν εκ του Σεβ. Μητροπολίτου Προέδρου του αντιπροσώπου του Τ.Α.Κ.Ε. αιδ. Διονυσίου Σταυροπούλου, του κυρίου Ειρινοδίκου Αιγιαλείας Ανδρέου Μπάρτζη, του Ταμία Αιγιαλείας κ. Χρήστου Παπαχρήστου και του ενοριακού συμβούλου κ. Διονυσίου Φωτοπούλου, λαβόν υπ’ όψιν τα εις κρίσιν αυτού τεθέντα ζητήματα ομοφόνως αποφασίζει.

1/151  Ο Σεβασμιώτατος Πρόεδρος εισηγείται της υποθέσεως της εγκρίσεως της υπό του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Προφήτη Ηλία συσταθείσης επιτροπής διενεργείας εράνων εν τη επαρχία Πατρών δια την επισκευήν του ενοριακού τούτου Ναού και του εξωκλησίου «Προφήτης Ηλίας», εκ των Παναγιώτου Χ. Πλώτα, Χαραλάμπους Κόλλια και Θρασυβούλου Κόρδα και γνωματεύει την απόλυτον ανάγκην της επισκευής των Ιερών τούτων Ναών. Ταύτην αναγνωρίσασα το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον γνωματεύει ομοφώνως υπέρ της εγκρίσεως της ερανικής ταύτης Επιτροπής και αποφασίζει την διαβίβασιν των σχετικών προς επι των θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας Υπουργείον προς έγκρισιν.

Ο Μητροπολίτης – Πρόεδρος

Ο Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αγαθόνικος

                                               Τα Μέλη

                                         Διον. ιερ. Στραυρόπουλος

                                         Ανδρ.  Μπάρτζης

                                         Χρήστος Παπαχρήστου

                                         Διον.  Φωτόπουλος.

                  Ότι ακριβές αντίγραφον

                  Εν Αιγίω αυθημερόν

                     Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

                     (Υπογραφή χειρόγραφη –Αγαθόνικος)»

 Στη συνέχεια παρατίθεται επιστολή του Νικολάου Πλώτα που έχει καταχωρηθεί με Αρ. Πρωτ. 691/22-9-1954 της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, η οποία έχει ως εξής:

 «                                  Προς Σεβ. Μητροπολίτην

                                        Καλ/των κ΄ Αιγιαλείας

                                         Εις Αίγιον

Εις απάντησιν του υπ’ αριθ. 25 εγγράφου σας δια τον διορισμόν εκκλησιαστικών Συμβούλων παρακαλώ όπως με διαγραψεται διότι αδυνατώ για την εξιπερέτιση της εκκλησίας και αντί εμού διορίζεται τον Αλέξιον Κων. Πλώταν

                                              αποκαλίπτομε

                                               Νικολ. Πλώτας»

 Στο περιθώριο του σημειώματος υπάρχει γραμμένη με άλον χαρακτήρα η ημερομηνία: 27-8-54 και η φράση: Διορίζεται Σταύρος Κόρδας 691/22-9-54

 « ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                                              Αίγιον 22-10-1955

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Α. Π. 662                                                         Προς    Το Δασαρχείον Καλαβρύτων

 Διαβιβάζομεν την υπ’ αριθ. Ι/16 – 10 – 1955 αναφοράν του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Προφήτου Ηλιού Καλαβρύτων μετα της υπ’ αριθ. …(δυσανάγνωστο) συνημμένης πράξεως με την παράκλησιν, όπως ευαρεστούμενοι, εγκρίνητε την χορήγησιν (7) κυβικών ξυλείας δια την κατασκευήν της σκεπής του Ιερού Ναού.

                                           Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                           (Υπογραφή χειρόγραφη)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εκκλης. Συμβούλιον Ιερού Ναού

Προφήτου Ηλία»

 «Ιερός Ναός  Προφήτου Ηλιού

                                                                                          Προς

Αριθ. 34                                                          Τον Σεβασμιώτατον

                                                                                Μητροπολίτην

                                                              Καλαβρύτων και Αιγιαλείας

 Μετά σεβασμού παρακαλούμεν την Υμετέραν Σεβασμιώτητα, όπως εις την θέσιν του απoβιώσαντος Περικλέους Φουντά[1], διορίσητε τον α΄ αναπληρωματικόν Νικόλαον Μπάτσικαν.

                              Εν Προφήτη Ηλία τη 2-11-1962

                                                        Ο Αιτών

                                                   Μετά Σεβασμού

                                             (δυσανάγνωστη υπογραφή)»

 Στο περιθώριο της αίτησης αυτής έχουν αναγραφεί με άλλον γραφικό χαρακτήρα τα εξής: Διορίζομεν τον Νικόλαον Μπάτσικαν αντί του αποβιώσαντος Περικλέους Φουντά δυνάμει της υπ’ αριθ. 762/15-1162. Επίσης στο περιθώριο στην αρχή της αίτησης είναι αναγεγραμμένο: 560/3-11-1962.

 «                             Πρακτικόν

          Κληρώσεως Συμβούλων του Ι. Ναού

            Ιερού «Ναού Κοιμ. Θεοτόκου» Προφ. Ηλία Καλαβρύτων.

 Εν Προφήτη Ηλία σήμερον την 26 Ιουλίου 1970 κι εν τω Ι. Ναω συνήλθον τα υπογραφόμενα τακτικά μέλη της Ενοριακής Συνελεύσεως του Ι. Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Προφ. Ηλία Καλαβρύτων εις τακτικήν Συνέλευσιν.

Μετά την λήξιν της συζητήσεως επί των ετέρων θεμάτων έλαβε χώραν η διαδικασία κληρώσεως των Νέων Εκκλησ. Συμβούλων. Ελεγχθείσης της κληρωτίδος ετέθησαν εντός αυτής πάντα τα ονόματα των δικαιουμένων όπως μετάσχωσιν εις τη κληρωσιν , ήτοι εν συνόλω ονόματα ως ο συνημμ. Κατάλογος. Διαπιστωθείσης της ακριβείας των τοποθετηθέντων ονομάτων, ο πρόεδρος της Ενοριακής Συνελεύσεως πανος. Ευγένιος Κοτσώνης προέβη εις την κατά σειράν εξαγωγήν των κλήρων.

Εκληρώθησαν οι κάτωθι

Α΄ τακτικός Εκκλ. Σύμβουλος                   Β΄ αναπληρωματικός

Ενορία Προφ. Ηλία

1)      Παναγ. Κόρδας                                    1) Ανδρ. Σκόνδρας

2)      Δημήτρ. Σκόνδρας                               2) Νικόλ. Πλώτας

        Συνοικισμού Μουρίκι.

      1) Αντώνιος Μπάτσικας                              1) Πέτρος Μπάτσικας

      2) Παναγ. Μπάτσικας                                 2) Γεώργ. Φραντζής.

                        Εφ΄ω συνετάγη το παρόν υπογραφόμενο ως έπεται

Ο Πρόεδρος               Ο Εφημέριος         Τα Μέλη            Ο Διδάσκαλος

Π. Κόρδας                   Ευγ. Κοτσώνης                         (δυσαν. Υπογραφή)»

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΝΟΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ                                        Εν Προφήτη Ηλία τη 14-1-1979

ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

«ΚΟΙΜΙΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»

Αριθ. Πρωτ. 4.                                                                                                                                    Προς    Τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην

                                                                Καλαβρύτων και Αιγιαλείας

                                                                           Εις Αίγιον.

Κατόπιν της υπ’ αριθ. Δ.Υ./11-12-78 υμετέρας Δ/γής περί του θανάτου του εκκλησιαστικού επιτρόπου της ενορίας Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Κοινότητος Προφήτου Ηλία Σκόντρα Δημητρίου, λαμβάνω την τιμήν να σας αναφέρω, ότι ούτος απεβίωσεν.

Επειδή όμως εις την κοινότητα Προφήτου Ηλία ανήκει και ο Συνοικισμός Μουρικίου που έχει την Ενορία Αγίου Ιωάννου, οι δε κάτοικοι αυτού περίπου 20 οικογένειαι παραμένουν μονίμως καθ’ όλην την διάρκειαν του έτους εκεί και στερούνται εντελώς εκκλησιαστικών επιτρόπων, επειδή εκ λάθους εγκρίθηκαν τέσσαρες τακτικοί εις τον Προφήτην Ηλίαν , εις δε τον Συνοικισμόν ουδείς ενεκρίθη, δια τούτο παρακαλούμεν Σεβασμιώτατε όπως εγκρίνητε τους Νικόλαον Περικλέους Φουντάν και Παναγιώτην Μπάτσικαν του Ηλία ως Εκκλησιαστικούς επιτρόπους.

                                                                 Μετά σεβασμού

                                                                   Ο εφημέριος

                                                             Ευγένιος Κοτσώνης.»

Το έγγραφο αυτό έχει πρωτοκολληθεί στην Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας με Αρ. Πρωτ. 14/16-1-79.

 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ. 347

                                                      Εν Αιγίω τη 28η Σεπ/μβρίου 1982

 Προς  Το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον Ι. Ναού

Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Εις ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΗΛΙΑΝ

    ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.

 Εις απάντησιν της υπ’ αριθ. Πρωτ. 3/5-9-82 αναφοράς υμών, γνωρίζομεν υμίν, ότι το παρ’ ημίν Μητροπολιτικόν Συμβούλιον δια της υπ’ αριθ. 1224/27-9-82 πράξεως αυτού, ενέκρινε την υπ’ αριθ. 2 / ε.ε. πράξιν υμών, περί επισκευής της στέγης των Ιερών Ναών Κοιμήσεως της Θεοτόκου και Προφήτου Ηλιού, προϋπολογισμού δαπάνης 14.000 δρχ. εκ του αποθεματικού ταμείου του Ιερού Ναού και δωρεάς της Κοινότητος.

Παραγγέλομεν, όπως προβήτε εις την δι’ αυτεπιστασίας εκτέλεσιν των εργασιών, εφ’ όσον εκ μέρους της 6ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Πατρών δεν υφίσταται αντίρρησις εξ αρχαιολογικής επόψεως.

                            Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μ. Σ. κ΄ α.Α. ε. Α.

                                                                    Ο ΠΡΩΤΟΣΎΓΚΕΛΛΟΣ

                                                                      Αρχιμ. Παύλος Παπαλεξίου»

 Παρακάτω παρατίθεται απάντηση της Μητροπόλεως σε σχετική αίτηση κατοίκων του Μουρικίου για τακτικότερη λειτουργία του εφημερίου στο χωριό τους.

 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ. 936                                  Εν Αιγίω τη 15η Νοεμβρίου 1982

 Αιδεσιμώτατον Εφημέριον

Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Εις ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΗΛΙΑ

    ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

 Λαβόντες γνώσιν της από 14-11-82 αιτήσεως των κ. κ. Παναγιώτου Μπάτσικα, Αντωνίου Μπάτσικα και Νικολάου Ζαφειροπούλου κατοίκων συνοικισμού Μουρικίου, περί εξυπηρετήσεως εφημεριακώς του συνοικισμού Μουρικίου, παραγγέλλομεν όπως εξυπηρετήτε τακτικώτερον τον ως άνω συνοικισμόν εις περίοδον κατά την οποίαν οι κάτοικοι της Κοινότητος Προφήτου Ηλιού μετοικούν, επί δε των γενομένων εισπράξεων του Ι. Ναού Τιμίου Προδρόμου Μουρικίου μη καταβάλλονται εισφοραί υπέρ των διαφόρων Ταμείων της καθ’ υμάς Ιεράς Μητροπόλεως, μέχρις περατώσεως αναγκαίων επισκευών του Ι. Ναού.

Εντολή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

                                   Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ

                                    (χειρογραφη υπογραφή)

                            Αρχιμ. Παύλος Παπαλεξίου.

Κοινοποίησις:

κ. Παναγιώτην Μπάτσικαν κ.λ.π. εις Συνοικισμόν Μουρικίου – Προφήτου Ηλιού – Καλαβρύτων.»

Με το με Α. Π. 540 και ημερομηνία 9 Νοεμβρίου 1983 έγγραφο του Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβροσίου, διορίζεται ο Ιωάννης Μενύχτας κάτοικος Κάτω Βλασίας, ψάλτης του Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου-Προφήτου Ηλιού, ύστερα από αίτηση με ημερομηνία 7/5-6-83 του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ι. Ναού και την συνημμένη σ’ αυτήν με αριθμό 2/ ε.ε πράξη. Με το ίδιο έγγραφο δίδονται οδηγίες και γίνονται συστάσεις και προτροπές στον νέο ψάλτη για την ορθή εκπλήρωση των καθηκόντων του.

 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ. 304

                                                      Εν Αιγίω τη 8η Αυγούστου 1986

 Προς

Το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον Ι. Ναού

Κοιμήσεως της Θεοτόκου – Προφήτου Ηλιού

Εις ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΗΛΙΑΝ

    ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.

 Εις απάντησιν της υπ’ αριθ. Δ. Υ./ 23-6-86 υμετέρας αναφοράς, γνωρίζομεν υμίν, ότι το παρ’ ημίν Μητροπολιτικόν Συμβούλιον, λαβόν υπ’ όψιν το άρθρο 17 παραγρ. 1 του υπ’ αριθ. 8/1979 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, δια της υπ’ αριθ. 1269/7-8-86 πράξεως αυτού, ενέκρινε την σύστασιν ερανικής επιτροπής δι εν έτος και εντός των ορίων της καθ’ ημάς Ι. Μητροπόλεως, εκ των κάτωθι: 1) Ηλίας Αλεξ. Πλώτας, 2) Απόστολος Ανδρ. Σκόνδρας, 3) Ευστάθιος Γεωργ. Σταυρόπουλος, 4) Νικόλαος Παν. Πλώτας τακτικά μέλη και α) Βασίλειος Σταύρ. Κόρδας, β) Κων/νος Παν. Κόρδας αναπληρωματικά τοιαύτα, προς διενέργειαν εράνου το προϊόν του οποίου θέλει χρησιμοποιηθεί δια την επισκευήν του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

                  Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Μ.Σ.

                           (χειρόγραφος υπογραφή Αμβρόσιος)

                       Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ.

Κοινοποίησις:

Αστυνομικόν Τμήμα Καλαβρύτων, δια τα καθ. αυτό.»

« Ι. Μητρ. Καλ/των και Αιγιαλείας               Εν Προφήτη Ηλία τη 14-1-1979

Ιερός Ναός «ΚΟΙΜΙΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»

ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ

Αριθ. Πρωτ. 3/89.                                                                             Προς

                                                                           Την Ιεράν Μητρόπολιν

                                                                       Καλαβρύτων και Αιγιαλείας

                                                                                           Αίγιον.

Θέμα: «Αλλαγή Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ιερού Ναού Κοίμησης της Θεοτόκου Προφ. Ηλία.»

 Λαμβάνω την τιμήν ευσεβάστως, να σας αποστείλω πίνακα προτάσεων νέων Εκκλησιαστικών Συμβούλων του Ιερού Ναού Κοίμησης της Θεοτόκου Προφήτου Ηλία, με την θερμήν παράκλησιν όπως λάβω την έγκρισιν αυτών το αργότερον μέχρι την 20ην τρέχοντος, προκειμένου να συναντήσω αυτούς και να τους αποδόσω τον διορισμόν των ως Εκκλησιαστικούς Συμβούλους.

Οι προταθέντες κατά σειράν είναι:

1)      Νικόλαος Πλώτας του Παναγιώτου.

2)      Ηλίας Πλώτας του Αλεξίου.

3)      Απόστολος Σκόνδρας του Ανδρέου.

4)      Ευστάθιος Σταυρόπουλος  του Γεωργίου.

Η διεύθυνσή των είναι Προφήτης Ηλίας Καλαβρύτων.

Στην ενέργειαν αυτήν καταφεύγω ύστερα από ομαδικήν παραίτησην, των παλαιών  Εκκλησιαστικών Συμβούλων.

                                       Μετά σεβασμού

                            (Υπογραφή … Φραντζής)

                              Χρ. Φραντζής,  Ιερεύς.»

Το έγγραφο στην αρχή του φέρει σφραγίδα σε ημικύκλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αριθ. 294 και ημερομηνία 10.7.89. και στο κάτω μέρος του δεξιά χειρόγραφα και με άλλον γραφικό χαρακτήρα αναγράφεται: 6-7-89 και ακολουθεί υπογραφή δυσανάγνωστη: Αρχ….

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Αντίγραφον

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΡΩΜΑΝΙΩΛΗ, 43-25100 ΑΙΓΙΟΝ –Τηλ.  …………..

Αριθ. Πρωτ. 212                                ΕΝ ΑΙΓΙΩ ΤΗ 13η Ιουνίου 1994.

 Προς

Το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον

Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Προφήτου Ηλιού

ΕΙΣ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Εις απάντησιν της υπ. Αριθ. 2/5.6.1994 αναφοράς υμών γνωρίζομεν υμίν, ότι το παρ’ Ημίν Μητροπολιτικόν Συμβούλιον, λαβόν υπ’ όψιν το άρθρον 17 παραγρ. 1 του υπ’ αριθ’ 8/1979, Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, δια της υπ’ αριθ. 1342/10.6.1994 πράξεως Αυτού, ενέκρινε την υπ’ αριθ. 2/ε.ε. πράξιν υμών, περί συστάσεως Ερανικής Επιτροπής δι εν έτος και εντός των ορίων της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως εκ των κάτωθι:

1)      Ευσταθίου Σταυρόπουλου

2)      Νικολάου Πλώτα

3)      Αποστόλου Σκόνδρα

προς διενέργειαν Εράνου το προϊόν του οποίου θέλει χρησιμοποιηθεί δια την επισκευήν και συντήρησιν του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Προφήτου Ηλία.

Παραγγέλλομεν, όπως προβήτε εις την εκτύπωσιν αναλόγων διπλοτύπων αποδείξεων, προσκομίζοντες ταύτας Ημίν προς θεώρησιν.

                                Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μ.Σ.

                                       (χειρόγραφη υπογραφή-Αμβρόσιος)

                              Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Κοινοποίησις:

Αστυνομικόν Τμήμα Τάξεως Καλαβρύτων.

Δια τα κατ’ αυτό.»

β) Το ξωκλήσι του Προφήτη Ηλία.

 Το εκκλησάκι προς τιμήν του Προφήτη Ηλία[2], όπως και σε όλα τα μέρη της Ελλάδος, έχει χτιστεί στην κορυφή του υψώματος πάνω ακριβώς από το χωριό. Είναι ένα σχετικά μικρό εκκλησάκι με μια είσοδο και δύο μικρά παράθυρα στους πλαϊνούς τοίχους.

Δεν γνωρίζουμε πότε χτίστηκε το εκκλησάκι αυτό. Από τα προηγηθέντα έγγραφα προκύπτουν αιτήματα συστάσεων επιτροπών διενέργειας εράνων για την επισκευή του.Στο εσωτερικό του έχει μόνο φορητές εικόνες. Είναι χτισμένο με πέτρα η οποία έχει μαζευτεί από την γύρω περιοχή και είναι σκεπασμένο με κεραμίδια.Φαίνεται ότι στο παρελθόν ήταν κατά το ένα τρίτο περίπου του μήκους του μεγαλύτερο αλλά μάλλον θα γκρεμίστηκε και όταν ξαναχτίστηκε, χτίστηκε μικρότερο. Έτσι παραμένει υψωμένο τμήμα της προηγούμενης τοιχοποιίας που μαρτυρεί ότι ο Ναός ήταν μεγαλύτερος. Εορτάζει στις 20 Ιουλίου οπότε πολλοί ευλαβείς προσκυνητές ανηφορίζουν τον φιδωτό χωματόδρομο – τον οποίο τα τελευταία χρόνια χάριν των φροντίδων των κοινοτικών αρχών μπορεί να διαβεί και αυτοκίνητο – για να προσκυνήσουν και να ζητήσουν την χάριν και ευλογία του Προφήτη Ηλία[3].

Πρέπει εδώ να σημειώσουμε την εξαιρετική θέα της γύρω περιοχής από το ύψωμα αυτό ως επίσης και ότι πίσω ακριβώς εκτείνεται οροπέδιο το οποίο αποτελεί βοσκότοπο των ποιμνίων των κατοίκων του χωριού. Εκεί μάλιστα έχει γίνει και έργο από αρμόδιο Υπουργείο, συλλογής βρόχινου ύδατος  για το πότισμα των ζώων, ώστε να μην αναγκάζονται οι τσοπάνηδες, να τα κατεβάζουν για πότισμα στις πηγές «στου Χαλκιά».

 γ) Ο Άγιος Νικόλαος (ερείπια)

Αυτού του ναού, που δεν γνωρίζουμε αν ήταν ξωκλήσι ή κύρια εκκλησία του χωριού το οποίο ίσως αρχικά να ήταν χτισμένο σε θέση  πλησίον της εκκλησίας αυτής, σώζονται ελάχιστα ερείπια καλυμμένα από χώματα και θάμνους στην ομώνυμη περιοχή «Άι Νικόλας» στα δεξιά του χωματόδρομου που οδηγεί από το Γκέρμπεσι στο Καρούσι και στη θέση πριν το χωράφι Τζώρτζη και πάνω ακριβώς από το αλώνι του Μουρτά, μετά τις λεύκες. Τα ερείπια είχε δείξει σε μένα ο αείμνηστος παππούς μου και μου είχε πει ότι εκεί βρισκόταν ο «Άι Νικόλας». Δεν γνωρίζουμε κάτι άλλο σχετικό με αυτόν τον ναό. Γίνεται κάποια προσπάθεια τελευταία να κτισθεί προσκυνητάρι στο μέρος αυτό ώστε να θυμίζει την ύπαρξη του Ιερού ναού.  Κατά μία εκδοχή η ύπαρξη της εκκλησίας εκεί καθώς και τα νερά των πηγών «Γκούριζα» και «Κριεγκούριτ» ως επίσης και η εύρεση υπολειμμάτων κεραμικών μαρτυρούν ότι εκεί ίσως υπήρχε οικισμός πριν την δημιουργία του χωριού Γκέρμπεσι στην θέση που βρίσκεται σήμερα.

δ) Το  Σχολείο.

Το Δημοτικό σχολείο στεγαζόταν σε κοινοτικό κτίριο και είχε μία αίθουσα διδασκαλίας και ένα ξεχωριστό δωμάτιο το οποίο επικοινωνούσε με την αίθουσα και στο οποίο κατά πάγια τακτική στεγαζόταν ο εκάστοτε δάσκαλος του χωριού. Η αίθουσα ήταν αρκετά ευρύχωρη ώστε σ’ αυτήν έκαναν ταυτόχρονα και οι έξη τάξεις μάθημα με μεγάλα παράθυρα γύρω – γύρω. Η σκεπή του ήταν με κεραμίδια «Γαλλικά». Σύμφωνα με τα τότε προγράμματα του υπουργείου ανά δύο τάξεις έκαναν «συνδιδασκαλία» δηλαδή τον ένα χρόνο εδιδάσκοντο τα ίδια μαθήματα της Πρώτης τάξης, η Πρώτη και η Δευτέρα και τον δεύτερο χρόνο διδασκόντουσαν τα μαθήματα της Δευτέρας πάλι η Πρώτη και η Δευτέρα. Το σχολείο ήταν μονοθέσιο. Λόγω των κακών καιρικών συνθηκών και των αποκλεισμών λόγω του χιονιού που έπεφτε το χειμώνα το σχολείο έκλεινε τον Δεκέμβρη και άνοιγε πάλι τον Μάρτη. Το καλοκαίρι δεν έκλεινε σχεδόν καθόλου. Μόλις γινόντουσαν οι εξετάσεις, αμέσως ξεκινούσε και η νέα σχολική χρονιά.

Όπως έχει προαναφερθεί κατά την αναγνώριση του χωριού Γκέρμπεσι το 1912 με το Β.Δ. 18/8/1912, στο χωριό υπήρχε σχολείο. Δεν γνωρίζουμε πότε χτίστηκε. Το σχολείο λειτούργησε μέχρι το 1960, οπότε και σταμάτησε η λειτουργία του λόγω έλλειψης παιδιών. Τα τελευταία χρόνια ελάχιστα παιδιά (4-5), μεταξύ των οποίων και ο γράφων, αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε με τα πόδια στο Κομπηγάδι, για λίγο καιρό έως ότου στείλει το Υπουργείο έναν δάσκαλο για το υπόλοιπο διδακτικό έτος.

Για ένα χρόνο ο γράφων, μαθητής της Έκτης τάξης του Δημοτικού, πήγαινα με την αδελφή μου σχολείο στο γειτονικό χωριό Μουρίκι, περί την μία ώρα ποδαρόδρομο.

Το κτίριο του σχολείου υπάρχει και σήμερα, αλλά είναι αναξιοποίητο και ερημωμένο.

Δεν ξεχνώ τις τεράστιες ακακίες στο προαύλιό του καθώς και την κορομηλιά που είχε απ’ έξω και τα νόστιμα κορόμηλα που έκανε και τα οποία πολλές φορές τις νυχτερινές ώρες δοκιμάζαμε κρυφά οι μαθητές, βασιζόμενοι στο φόβο που είχε η δασκάλα να βγει στο προαύλιο να δει τι γίνεται αν ακουγόταν θόρυβος κατά την άνοδο ή κάθοδο στην κορομηλιά. Θα πρέπει να αναφέρω ότι αυτή η δασκάλα των τελευταίων χρόνων πριν κλείσει το σχολείο η Καίτη Φακούνη, κατέβαλλε μεγάλη προσπάθεια τόσο για την διδασκαλία των μαθημάτων όσο και για την συμπεριφορά και καθαριότητα των μαθητών. Θυμάμαι την πρωινή επιθεώρηση των μαθητών πριν την είσοδο στην αίθουσα για μάθημα, στην οποία αίθουσα δεν περνούσε για μάθημα όποιος δεν ήταν καθαρός, ευπρεπώς ντυμένος, χτενισμένος κ.λ. και δεν κρατούσε στο χέρι του μαντήλι. Επίσης θυμάμαι τη γιορτή που διοργάνωνε, καλώντας και δασκάλους από άλλα σχολεία γειτονικών χωριών, κατά το τέλος της σχολικής χρονιάς, περί τον μήνα Αύγουστο. Βέβαια και η αυστηρή πειθαρχία αλλά και άλλα γνωρίσματα του τότε εκπαιδευτικού συστήματος, όπως οι ξυλιές στα χέρια των μαθητών είναι αποτυπωμένα βαθιά στην μνήμη μου.

Από έγγραφα που έχουν προαναφερθεί προκύπτει ότι το 1915 ήταν δάσκαλος στο Γκέρμπεσι ο Τιμ. Οικονομόπουλος, το 1928 αναφέρεται πάλι ως δάσκαλος στο Γκέρμπεσι ο Τιμ. Οικονομόπουλος και ένα άλλο χειρόγραφο του ιδίου έτους αναγράφει τον Παν. Καππή.

 Κάποια έγγραφα για τον οικισμό του Μουρικίου.

 Πέραν όσων σε προηγηθέντα έγγραφα για την εκκλησία την Κοιμήσεως της Θεοτόκου Προφήτη Ηλία αναφέρονται για το Μουρίκι, παρατίθενται στη συνέχεια τα παρακάτω έγγραφα που ευγενώς μου παρεχώρησε η Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.

 «ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                      Εν Αθήναις τη 13/7/1968

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/νσις 16η – ΤΜΗΜΑ Β΄.

Αριθ. Πρωτ. Κ.11330/2510                                          Προς

                                                             Το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον

                                                              Του Ιερού Ναού Μουρικίου της

                                                               Κοινότητος Προφήτου Ηλιού

                                                                            Καλαβρύτων.

 Θέμα: Περί του κληροδοτήματος Θεοδώρου Παναγ.  Μαστρογιαννοπούλου.

 Γνωρίζομεν υμίν ότι ο αποβιώσας Θεόδωρος Παν. Μαστρογιαννόπουλος κάτοικος εν ζωή Κάτω Βλασίας Καλαβρύτων δια της από 28-11-1958 ιδιογράφου αυτού διαθήκης δημοσιευθείσης και κηρυχθείσης κυρίας δια του υπ’ αριθμ. 62/1968 πρακτικού συνεδριάσεως του Δικαστηρίου των εν Πάτραις Πρωτοδικών, κατέλιπεν υπέρ ημών κληροδότημα εις μετρητά εκ δραχμών πεντήκοντα 50 ετησίως υποχρεώσας τους κληρονόμους του ίνα καταβάλλωσι υμίν τούτο.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμεν όπως επιμεληθήσθε δια την κατ’ έτος είσπραξιν του, ως είρηται υπερ υμών, καταλειφθέντος κξληροδοτήματος και γνωρίσητε ημίν σχετικώς.

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ                         Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                                        Σ. ΚΑΤΣΙΝΑΣ

      (Υπογραφή)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ: 1) Υπουργ. Παιδείας- Δ/νσιν Προσωπικού.

                                     2)Ιεράν Μητρόπολιν Αιγιαλεία και Καλαβρύτων

                                                           Εις Αίγιον»

Πάνω και στο περιθώριο του εγγράφου αναγράφεται: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:509/18-7-1968  116.

 «ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ Θρησκευμάτων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΣΙΣ  Α΄

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ               Α΄                                           Εν Αθήναις τη 20-8-1968

                                                   Προς: το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον του

                                                        Ιερού Ναού Μουρικίου της Κοινότητος

                                                             Προφήτου Ηλιού  Καλαβρύτων.

Αριθ. Πρωτ.: 111507

 Θέμα: Περί του κληροδοτήματος του Θεοδώρου Μαστρογιαννοπούλου.

 Κατόπιν του προς υμάς υπ.αριθ. Κ.11330/2510/13-7-68 εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών (Γεν. Δ/νσεως Φορολογίας, Δ/νσεως 16ης, Τμ. Β΄.) κοινοποιηθέντος και ημίν και αφορώντος εις το υπό του διαθέτου Θεοδώρου Μαστρογιαννοπούλου καταλειφθέν εις τον Ιερόν Ναόν Μουρικίου Κοινότητος Προφήτου Ηλιού Καλαβρύτων κληροδότημα, γνωρίζομεν υμίν ότι δια την αποδοχήν τούτων δέον όπως τηρηθεί παρ’ υμών ην υπό του άρθρου 38 του Α. Ν. 2200/40 «Περί των Ιερών Ναών και εφημερίων» καθοριζομένη διαδικασία.

                                                                                     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                      Γ. ΣΙΓΑΛΑΣ.

Κοινοποίησις.

1)      Ιεράν Μητρόπολιν Καλαβρύτων  και Αιγιαλείας.

2)       Υπουργείον Οικονομικών (Γεν. Δ/νσιν Φορολογίας

Δ/νσιν 16ην. Τμήμα Β΄.)

3)       Γεν. Δ/νσιν Θρησκευμάτων. Δ/νσιν Α΄. Τμ. Α΄.»

 Στο επάνω μέρος του εγγράφου και στο περιθώριο υπάρχει ο  τίτλος της Ιεράς Μητροπόλεως με σφραγίδα και αναγράφεται αριθμός πρωτοκόλλου: 569/28-8-1968.

 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Ρωμανώλη 43-25 100 ΑΙΓΙΟΝ- ΤΗΛ. ……………………

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:558                                                           Εν Αιγίω τη 3η Νοεμβρίου 1998

                                                     Αιδεσιμώτατον Ιερέα π. Νικόλαον Φραντζήν

                                        Εφημέριον Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου

                                                          250 13    ΜΙΚΡΟΝ ΜΠΟΝΤΙΑΝ.

 Λαβόντες υπ’ όψιν αίτημα κατοίκων οικισμού Μουρικίου Κοινότητας Προφήτου Ηλιού, δι’ ου αιτούνται θεραπείαν λειτουργικών αναγκών των, δια του παρόντος, προτρεπόμεθα πατρικώς, όπως προσωρινώς και μέχρις νεωτέρας Ημών εντολής, τελείτε εκ περιτροπής την Θείαν Λειτουργίαν και εις τον οικισμόν Μουρικίου, θεραπεύοντες εν αυτώ και τας Μυστηριακάς ανάγκας των Χριστιανών

                                                               Μετ’ ευχών πατρικών

                                                               Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

                                                                (Υπογραφή-Αμβρόσιος)

                                                      Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ-ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ:

1)       Αδεσιμολογιώτατον Πρωτοπρεσβύτερον

               Π. Γεώργιον Μπίρμπαν

               Αρχιερατικόν Επίτροπον Καλαβρύτων.

2)       Κύριον Νικόλαον Βέρραν, κάτοικον Μουρικίου Κοινότητας

Προφήτου Ηλιού. 250 13 ΜΟΥΡΙΚΙΟΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Προκειμένου να ενημερώσει και κατοίκους Οικισμού.»


[1] Ο Φουντάς και ο Μπάτσικας ήσαν κάτοικοι του χωριού Μουρίκι το οποίο ανήκε στην Κοινότητα Προφήτη Ηλία.

[2] Εβραίος προφήτης (9ος π.χ. αιώνας) που έζησε στα χρόνια του βασιλιά Αχαάβ , όταν η ειδωλολατρία είχε εξαπλωθεί στο Ισραήλ και προκάλεσε μία δημόσια απόδειξη περί της υπάρξεως του αληθινού θεού και των ειδώλων (κατά την οποία κατατρόπωσε τους ψευδοπροφήτες του Βαάλ βάζοντας τέλος στην ανομβρία που είχε στείλει ο Θεός για να τιμωρήσει το λαό του.

Προφήτης  και θαυματουργός – έτσι τον αναφέρει και το Κοράνιο – παρέμεινε σε κάθε στιγμή της ζωής του πιστός στην αποστολή που του εμπιστεύτηκε ο Θεός. Σύμφωνα με μια παλαιότατη παράδοση ανελήφθη στους ουρανούς πάνω σε πύρινο άρμα.

Στο Προφητικό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης: Μαλαχίας 3,23-24 διασώζεται μία παράδοση που φέρει τον Ηλία πρόδρομο του Μεσσία (Χριστού): «Εγώ θα σας στείλω τον Ηλία τον προφήτη, προτού έρθει η μεγάλη και φοβερή ημέρα, που εγώ ο κύριος θα αναφέρω την τιμωρία μου. Ο Ηλίας θα κάνει να συμφιλιωθούν πάλι οι γονείς με τα παιδιά και τα παιδιά με τους γονείς, και έτσι δεν θα έρθω να χτυπήσω την χώρα σας με αφανισμό».

Οι σχετικές αναφορές και στοιχεία για τον Προφήτη Ηλία είναι γραμμένες στα Ιστορικά Βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης: Α΄ ΒΑΣΙΛΕΩΝ (ή ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄) 17, 18, 19 και Β΄ ΒΑΣΙΛΕΩΝ (ή ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄) 1, 2.

[3] Οι εκκλησίες που χτίζονται από τους πιστούς στο όνομα του Προφήτη Ηλία, που γιορτάζεται στις 20 Ιουλίου, βρίσκονται σε κορυφές λόφων και βουνών. Σύμφωνα με μια παράδοση ο Προφήτης ήταν ναύτης που είχε πολλά δεινά στη θάλασσα και πολλές φορές κινδύνευσε να πνιγεί, έτσι αποφάσισε να φύγει από τη θάλασσα και να πάει σε ένα μέρος που να μην γνωρίζουν τι είναι θάλασσα και πως είναι τα καράβια. Φορτώθηκε λοιπόν ένα κουπί στην πλάτη του και τράβηξε για τη στεριά. Όποιον έβρισκε τον ρωτούσε αν ήξερε τι ήταν αυτό που κρατούσε. Όταν του έλεγαν «κουπί» πήγαινε όλο και πιο ψηλά μέχρι που έφτασε στην κορυφή ενός βουνού και εκεί ρώτησε τους ανθρώπους πάλι τι είναι αυτό που κρατάει και του απάντησαν «ξύλο». Τότε κατάλαβε πως δεν είχαν ξαναδεί κουπί και έμεινε μαζί τους. (Αυτή η παράδοση συναντάται ελαφρά τροποποιημένη και στην ενδέκατη ραψωδία της Οδύσσειας).  Σύμφωνα με μια άλλη παράδοση ο Προφήτης  Ηλίας καταδιώκεται από το Διάβολο ο οποίος στα πεδινά μπορεί και να τον πιάσει γι αυτό εκείνος ανεβαίνει στις κορυφές των βουνών όπου δεν μπορεί να ακολουθήσει ο Διάβολος.  Όπως από τον Μανουήλ Παλαιολόγο έχει γίνει γνωστό, η πανηγυρική γιορτή στη μνήμη του καθιερώθηκε να γίνεται στις 20 Ιουλίου, στο τέλος του 9ου αιώνα από τον ιδρυτή της  μακεδονικής δυναστείας Βασίλειο. Οι λαϊκοί μύθοι και οι λαϊκές τελετουργίες και δοξασίες που είναι συνδεδεμένες με τον Προφήτη Ηλία και την ημέρα της γιορτής του είναι πολλοί.

(Από το βιβλίο: Αθανασίου Τζώρτζη: Γκέρμπεσι, διαδρομή στους αιώνες…).

Advertisements
This entry was posted in Άρθρα, Ιστορία and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s