Έγγραφα για τη διένεξη Μ. Χρυσοποδαρίτισσας και Ζουμπατογκερμπεσαίων (συνέχεια..).

«Αριθ. πρωτ. 7674/ 035/ Προς την Βασιλική Νομαρχίαν/ Αχαΐας και Ήλιδος./ Πιστοποιούμεν οι κάτωθι γεγραμμένοι Γερογεώργης και Νενέκος, Ζουμπατέοι. Αλλ’ επειδή ο κύριος Νικηφόρος δια το φιλονικούμενον οσπήτιον, οπού έκτισεν ο Γεωργάκης Μπακούλιας εις χωρίον Καραβοστάσι, και δεν τον άφησε, δια να το σκεπάση ο κύριος Νικηφόρος, απεφάσισεν ο ίδιος με δικιά του ευχαρίστηση έμπροσθέν μας, λέγοντας του Γεωργάκη Μπακούλια κόψε την φιλίαν από τον Κεραμιδάν, και τότε σκέπασε το σπήτιόν σου, και έτσι ακολούθησεν ο Γεωργάκης, και το εσκέπασε, και δίδομεν την απάντησιν εις τους Βασιλικούς κριτάς, και ό,τι ορίζουν, ας τελειώσουν. μένομεν./ 1834 23 Νοεμβρίου Καραβοστάσι/ Οι ευπειθέστατοι κάτοικοι του χωρίου/ Ζουμπάτας/ Γεώργης Νενέκος + Γερογεώργης +./ Ίσον απαράλλακτον/ο Γραμμ. Της Νομαρχ. Αχαΐας και Ήλιδος/ [υπογραφή]» (Γ.Α.Κ.).

«Στοιχ. Β΄./ Αρ. πρωτ. 7674/ 034/ Προσκληθείς ο Γερογιώργης Ζουμπατιώτης, και παρουσιασθείς εις την Νομαρχίαν σήμερον την δεκάτην πέμπτην Ιανουαρίου 1835, ερωτήθη κατ’ επανάληψιν εάν ο Κύριος Νικηφόρος τω όντι έδωκε και άδεια εις τον Γεωργάκην Μπακούλια, να σκεπάση το οσπήτιόν του, λέγοντάς του να κόψη κάθε φιλίαν, την οποίαν έχει με τον Κεραμιδάν και εάν ο ειρημένος Γερογεώργης παρευρέθη και ήκουσεν την ομιλίαν αυτήν του κυρίου Νικηφόρου, και απεκρίθη, ότι ούτως έχει το πράγμα. Προς δε ηρωτήθη διατί, αφού επροσκλήθη προπολλού να παρουσιασθή εις την Νομαρχίαν, δεν επαρουσιάσθη, ειμή σήμερον και απεκρίθη, ότι κατά δυστυχίαν του έπεσε κατά γης, έφιππος ων, δια τούτο ανεβλήθη η παρουσία του μέχρι σήμερον. Ταύτα ομολογήσας, έκαμε το σημείον του σταυρού, ως αγραμμάτος./ Ευστάθιος Αντρόπουλος υπογράφω δφια τον αγράμ/ματον Γερογεώργη Ζουμπατιώτη, και μαρτυρώ./ Ίσον απαράλλακτον/ ο Γραμμ. Της Νομαρχίας Αχ. και Ήλιδος/[υπογραφή]» (Γ.Α.Κ.).

«Στοιχ. Γ΄./ Προσκληθείς και ο Δημήτριος Ιω. Ρωμιός και παρουσιασθείς την αυτήν ημέραν, ερωτήθη και ούτος, εάν ευρέθη παρών, και ήκουσεν όταν ο κύριος Νικηφόρος είπε εις τον Γεωργάκην Μπακούλιαν , κόψε κάθε φιλίαν με τον Κεραμιδάν, και σκέπασε το οσπήτιόν σου, και απεκρίθη, ότι ευρέθη παρών, και ήκουσεν όλα ταύτα. Δια τούτο και προς βεβαίωσιν υπογράφεται./ Δημήτριος Ιω. Ρωμιός/ Κωνσταντίνος Ρεμπότης μάρτυς/ Χατζηγεώργης Πετρόπουλος/ Ίσον απαράλλακτον/ ο Γραμμα. της Νομαρχ. Αχ. και Ήλιδος/[υπογρ.].» (Γ.Α.Κ.).

«Αριθ. πρ. 1829/824/ Νικηφόρος Ηγούμενος Χρυσο/ποδαριτίσσης./ ζητεί την άδειαν να ενάξη εις το αρμόδιον Δικαστήριον τον Γεώργιον Βερόπουλον, κατακρατούντα εν οικόπεδον της αυτής Μονής./ Διευθύνεται προς τον Νομάρχην Αχαΐας και Ήλιδος, δια να κοινοποιήση εις τον αναφερόμενον ότι τω χορηγεί την κατά το άρθ. 4 του από 12 (24) Μαΐου ε.ε. απαιτουμένη έγκριση προς επιχ… […. 2. λ.], αφού λάβη και την προαπαιτουμένην περί τούτων πληρεξουσιότητα εκ μέρους της αρμοδίας Διοικήσεως του Μοναστηρίου ού θέλει μας επιστραφεί δε εν τω όντι και η παρούσα με τας ανηκούσας πληροφορίας./ Εν Αθ. τη 12 Σεπτεμβρίου 1835/ ο Γρ.[αμματεύς]» (Γ.Α.Κ.).

«Η Επί των Εσωτερικών Γραμματεία/ της/ Επικρατείας/ Γραφ. Δημ. Οικονομ./ Αθήναι την 21 Σεπτεμβρίου 1835./ Προς την επί των Εκκλησιαστικών./ Λαβόντες υπ’όψιν την διευθυνθείσαν προς ημάς δια της υπ’ αριθ. 2050 σημμειώσεώς σας αναφοράν των πατέρων της Χρυσοποδαριτίσσης συγγιλιώδες έγγραφον του Πατριάρχου Προκοπίου την απόφασιν του επί των αμφισβητουμένων διαφορών πρώην Διοικητού των επαρχιών Πατρών και Βοστίτσης, και τας πληροφορίας του νυν Διοκητού περί της υποθέσεως ταύτης διατάξαμεν ν’ αναβληθή προσωρινώς ο συνοικισμός των Ζουμπατογκερμπεσαίων εις Μαυραβουνά και Καραβοστάσι αντιποιούμενα[;] παρά της ρηθείσης Μονής./ Εν τούτοις είναι επάναγκες να εξετασθή η υπόθεσις αύτη με ακρίβειαν παρά της εκκλησιαστικής επιτροπής, ή και άλλον τρόπον τον οποίον νομίζετε αρμοδιώτερον δια ν’ αποφασισθή τελειωτικώς μέχρι τίνος βαθμού πρέπει ν’ αναγνωρισθούν τα δικαιώματα της Μονής./ Σας επιστρέφομεν την αναφοράν των και τα τρία άλλα έγγραφα δια να ληφθούν υπ’ όψιν εις τας εξετάσεις των οποίων τα αποτελέσματα παρακαλούμε να μας διακοινώσητε./ Ο Γραμματεύς/ Μανσόλας» και αριστερά κάτω υπάρχει η σημείωση: «Περί των απαιτήσεων της/ Μονής Χρυσοποδαριτίσσης» (Γ.Α.Κ.).

Advertisements
This entry was posted in Άρθρα, Ιστορία and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s