Όπως και τότε… (συνέχεια).

Στις 2 Φεβρουαρίου 2012 σε κείμενο με τίτλο: «Όπως και τότε…» στην παρ. 3. ανέφερα: «3. Από τότε διάφοροι Έλληνες μη μπαρουτοκαπνισμένοι, με διαφόρους τρόπους, “μερίμνησαν” και πήραν αριστεία, χωρίς να τα δικαιούνται. Αυτό το στηλίτευσε αμέσως με έγγραφό του ο στρατηγός Πετιμεζάς. Το έγγραφο είναι από τα πρώτα που μπορεί κάποιος να βρει στο Αρχείο των Αριστείων των Γ.Α.Κ.».

Παρακάτω παραθέτω, σήμερα, αυτό το έγγραφο.

Το έγγραφο είναι ενδιαφέρον γιατί αποκαλύπτει τον τρόπο σκέψης του στρατιωτικού, του πολεμιστή της εποχής εκείνης, του πατριώτη. Φώναξε ο Πετιμεζάς για να προλάβει, αλλά… δεν πρόλαβε… Ήξερε από πόλεμο, ήξερε πολλούς από τους πολεμιστές, για τους οποίους στη συνέχεια διαπίστωσα ότι έχει υπογράψει πάρα πολλά, ίσως τα περισσότερα από άλλους, πιστοποιητικά για να πάρουν αριστείο. Δεν μπορούσε να βλέπει αυτούς που πολέμησαν να παραμερίζονται και να περνούν μπροστά άλλοι…

Αλλά το ενδιαφέρον του εγγράφου εστιάζεται και στη νοοτροπία που επικρατούσε από τότε στους Έλληνες και μάλιστα σε όργανα του κράτους. Υπήρχαν από τότε οι «δικοί μας» και οι «άλλοι». Οι μεν «βολευόντουσαν» έστω και παράνομα, οι δε όχι, παρά το δίκιο που είχαν. Η μόνη ανασταλτική δύναμη τότε ήταν το γιαταγάνι του πολεμιστή. Σήμερα που τα γεγονότα είναι παράλληλα και η χώρα έχει φτάσει στον πάτο, γιατί στα χρόνια που πέρασαν και μέχρι τώρα ακόμη, οι επίκαιροι «Έπαρχοι» και λοιποί πονηροί και διεφθαρμένοι λειτουργοί του κράτους έκαναν ό,τι ήθελαν ανερυθρίαστα και ατιμώρητα, αυτό που λείπει στο δημόσιο κυρίως χώρο είναι η τιμωρία και κατά δεύτερο λόγο η πρόληψη και ο έλεγχος.

Το έγγραφο του Πετιμεζά έχει ως εξής:

«Αρ.10/ Εν Κυναίθοις την 27 Απριλίου 1835./ [083]/ Προς την επί των Στρατιωτικών/ Β. Γραμματεία της Επικρατείας./ Το Επαρχείον Κυναίθης ενώ προσκάλεσε όλους τους στρατιωτικώς υπηρετήσαντες την πατρίδα εις το ιερόν υπέρ ελευθερίας στάδιον πιστούς υπηκόους της Α. Μ. δια να καταγραφώσιν εις το επί τούτω καταστατικόν βιβλίον, και ενώ η επιθυμία της Α. Μεγαλ. είναι αδιστάκτως το να γίνη ακριβής και απροσωπόληπτος επαγρύπνησις εις την προκειμένην καταγραφήν, πληροφορούμαι ανελπίστως ο υπογεγραμμένος, ότι ο μνησθείς έπαρχος όχι  μόνον δεν εκπληροί ακριβώς την ευδοκίαν και έφεσιν της Α. πατρικής μεγαλειότητος, αλλά μάλλον από συμπαθείας και αντιπαθείας ωθούμενος πολλούς των μη υπηρετησάντων καταγράφει ως τοιούτους, και τινάς των υπηρετησάντων και έχοντας πασιφανή δίκαια εις την ευμένειαν του Άνακτός μας παραβλέπει, ή καταφρονεί διά της μη ειλικρινούς καταγραφής των λεγομένων του./ Αυτήν την κατάστασιν της προκειμένης υποθέσεως θεωρών ο υπογεγραμμένος παραίτιον, όχι μόνον ζημίας του δημοσίου, αλλά και δικαίων παραπόνων, αισθάνομαι ως προς τον Υ. θρόνον της Α. Μ. χρεών και καθηκόντων μου, το να βάλλω δια της αυτής Β. Γραμματείας την παρατήρησιν ταύτην υπό τους πόδας του Υ. θρόνου του Βασιλέως, παρατηρών, ότι κατάλληλοι ήθελεν είσθε εις αποφυγήν αμφοτέρων των προταθέντων αντικειμένων το να διορισθώσιν εις εκάστην επαρχίαν επιτροπαί εκ των επισημοτέρων ή επισήμων στρατιωτικών δια να επεξεργασθώσι την ειρημμένην καταγραφήν, τους μεν παραξία γεγραμμένους αποσβαίνουσα, τους δε ειλικρινώς και αξίως υπηρετήσαντας την πατρίδα προσθέτουσα. Υποσημειούμαι./ Ευπειθέστατος./ Βασίλειος Πετιμεζάς/ ταγματάρχης.» (Γ.Α.Κ., Αριστεία, φ. 1 λ. 83).

Στη συνέχεια παραθέτω και ένα άλλο έγγραφο που είναι ενδεικτικό του κλίματος της εποχής εκείνης (λίγο αργότερα βέβαια το 1841).

Το έγγραφο αναφέρεται στον Παναγιώτη Ραφτόπουλο από την Κερπινή Καλαβρύτων, ο οποίος με αίτησή του που συντάχθηκε στην Κερπινή στις 8 8βρίου 1841 και απευθύνεται στο δήμαρχο Κερπινής ζητάει αριστείο. Στο περιθώριο στην αρχή της σελίδας υπάρχει η σημείωση με διαφορετικά γράμματα: «Σιδηρούν» και στη συνέχεια σε άλλη σελίδα σημείωση του δημάρχου Κερπινής με ημερομηνία 21.10.1841: «Η Δημοτική αρχή Κερπινής πιστοποιούσα την ταυτότητα του αναφερομένου Παναγιώτου Ραφτοπούλου, διαβεβαιοί προσέτι ότι αι αποδιδόμεναι σ’ αυτόν περιστάσεις και ιδιότητες κατά το εσώκλειστον ενδεικτικόν δεν έλ..νται ουδεμίας αληθείας, διότι ότι ο Παναγιώτης Ραφτόπουλος ή Μπούτος[;] μόλις έφτασε το τριακοστόν έτος, επομένως δεν ηδύνατο φυσικώς δεκαετής ών να υπηρετήση και παραδειγματικώς κατά το πιστοποιητικόν, άμα αρξαμένου του υπέρ της ελευθερίας αγώνος, μήτε οι πιστοποιούντες ταύτα αξιωματικοί έπεται να γνωρίζωσιν αληθώς, αν υπηρέτησε, πού και πότε και μάλιστα καθ’ όσον ούτοι δεν υπήρξαν ποτέ οπλαρχηγοί του τμήματος τούτου. Προς τούτοις αν και δεν κατεδικάσθη διάτινα αξιόποινον πράξιν δεν δύναται η δημοτική αρχή να θεωρήση ανεπίληπτον την διαγωγήν ως εκ της συμπεριφοράς του./ Εν Κερπινή την 21 8βρίου 1841/ ο δήμαρχος Κερπινής/ [υπογραφή δυσανάγνωστη]».Το συνημμένο πιστοποιητικό έχει ως εξής: «[334]/ Πιστοποιείται δια του παρόντος ότι ο κύριος Παναγιώτης Ραφτόπουλος εκ του χωρίου και δήμου Κερπινής, της επαρχίας Κυναίθης, υπηρέτησε προς την πατρίδα στρατιωτικώς, άμα αρξαμένου του υπέρ αυτής ιερού αγώνος, παραυρεθείς εις πολλάς μάχας και ιδίως εις τας των Καλαβρύτων, Π. Πατρών, Ακράτας, Τριπόλεως και εις διαφόρους ακροβολισμούς, όστις έδειξε παραδειγματικήν γενναιότητα και υπακοήν./ Γνωρίζοντες λοιπόν τας προς την πατρίδα πιστάς και μετά ζήλου εκδουλεύσεις του ρηθέντος Ραυτοπούλου, του επαφείομεν το παρόν μας δια να του χρησιμεύση όθεν δεί/ Εν Καλαβρύτοις την 8 Οκτωβρίου 1841./ Β. Πετιμεζάς/ συνταγματάρχης/ Γκολφίνος Πετιμεζάς/ ταγματάρχης/ Σ. Καρασπύρος/ λοχαγός». Στη συνέχεια υπάρχει επικύρωση των παραπάνω υπογραφών από τον δήμαρχο Καλαβρύτων στις 8 8βρίου 1841. Τα παραπάνω έγγραφα διαβιβάστηκαν από το Διοικητή Κυναίθης προς την επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματεία στις 27 Οκτ. 1841 με έγγραφο με αριθ. 4979-4982 (Γ.Α.Κ. Αριστεία, φ. 85).

Στο έγγραφο αυτό φαίνεται ότι μάλλον έπεσαν θύματα κακής πληροφόρησης οι οπλαρχηγοί που υπέγραψαν το πιστοποιητικό και κυρίως οι Πετιμεζαίοι, αν αληθεύουν όσα η δημοτική αρχή Κερπινής αναφέρει, ή διαφορετικά, ο δημότης δεν ήταν αρεστός στη δημοτική αρχή.

Πετιμεζάς

Πετιμεζάς 001

Θανάσης Τζώρτζης.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s