Αγωνιστών συνέχεια…

4. Κολιόπουλος Αναγνώστης: (χωρίς πατρώνυμο), δημογέροντας από τη Λυκούρια, προεστώς κατά την επανάσταση, που το 1820 είχε μυηθεί στη Φιλική Εταιρεία από τον Ασημ. Ζαΐμη. Υπαξιωματικός Α΄ τάξεως.

Σύμφωνα με πιστοποιητικό από 25 Ιουλίου 1865 των υποστρατήγου Βασιλείου Πετιμεζά και ταγματάρχη Γκολφίνου Πετιμεζά, ο Αναγν. Κολλιόπουλος υπηρέτησε την επανάσταση επικεφαλής ικανών στρατιωτών, υπό τις διαταγές των Ανδρέα Ζαΐμη και Βασιλ. και Γκολφίνου Πετιμεζαίων.

Έλαβε μέρος στις μάχες στην Τρίπολη, Πάτρα, Κόρινθο, στην πολιορκία των Καλαβρύτων, στο Πουρναρόκαστρο, στο Γηροκομείο, στην Ακράτα, στην Πιάνα, Δαβιά και Τρίκορφα. Παραβρέθηκε και στο Μεσολόγγι κατά το 1822. Αγωνίστηκε με τιμιότητα και ζήλο και δεν ανταμείφθηκε, όπως αναφέρεται στο πιστοποιητικό, από την πολιτεία.

Οι νόμιμοι κληονόμοι του εζήτησαν και έλαβαν πιστποποιητικό και από το δήμο Κλειτορίας με υπογραφή του Δημάρχου Γ. Γιαννικόπουλου με ημερομηνία 15 Δεκεμβρίου 1865, στο οποίο πιστοποιούνται αυτοί και οι οικονομικές τους ανάγκες, το οποίο και υπέβαλαν με αίτησή τους στην Επιτροπή των Στρατιωτικών εκδουλεύσεων προκειμένου να δικαιωθούν κάποιας οικονομικής βοήθειας.

Σε προικοσύμφωνο από 3 Μαΐου 1838 ο Αγγελής Γιαννόπουλος δίδει την κόρη του Αναστασούλα για γυναίκα του γιού του Αναγνώστη Κολλιόπουλου που ονομαζόταν Γεώργιος, και σ’ αυτό καταγράφονται και όλα τα προικώα της (Νίκ. Β. Αναστόπουλος, σ. 69, 88, 90, 102, 103, 262).

Σ’ αυτόν εκμυστηρεύτηκαν οι Χονδρογιάννης και λοιποί που εκυνηγούσαν τον τραπεζίτη Ταμπακόπουλο Ν. στις 18 Μαρτίου 1821, ότι είχε δοθεί εντολή από τον Ασημάκη Ζαΐμη να κάψουν το σπίτι του Αναγν. Μακρή στη Λυκούρια και μαζί και τους εκεί καταλύσαντες Ταμπακόπουλος και Σεϊδή σπαχή (Παπανδρέου: Επαρχία…, σ. 43).

Δημογέροντας στη Λυκούρια, του τμήματος της Κατσάνας, υπογράφει με άλλους έγγραφο διαμαρτυρία προς τον Ιω. Καποδίστρια με ημερομηνία 8 Ιουνίου 1828, κατά των πιέσεων των στρατιωτικών Πετιμεζαίων στα χωριά (Παπανδρέου: Επαρχία…, σ. 138, εκ του «Αιών», 27.4.1884).

Επολέμησε το 1821 στην Πάτρα (Ρεκουνιώτης, Η Λυκούρια, Αθ. 1984, σ. 95) (Τριανταφύλλου, Λεξ. 1026).

 Σε αίτησή του που συντάχθηκε στη Λυκούρια στις 17 9βρίου 1841 και απευθύνεται προς τον δήμαρχο Λυκουρίας αναφέρει ότι κατάγεται από τη Λυκούρια, ότι είναι 60 ετών και εσωκλείει πιστοποιητικό  από το οποίο προκύπτουν οι προς την πατρίδα υπηρεσίες του, ζητώντας από το δήμαρχο να διαβιβάσει την αίτησή του προς την αρμοδία επιτροπή ώστε να του δοθεί το αριστείο του. Στο περιθώριο της αίτησης υπάρχει πιστοποίηση του δημάρχου Λυκουρίας περί μη ύπαρξης ταυτοπροσωπίας στο δήμο και ότι ο αιτών δεν διώκεται ποινικά.

Στο περιθώριο επίσης υπάρχει δια πλαγίας διαφορετικής γραφής η σημείωση: «Σιδηρούν/ Σελ.135.Μ.Γ.Σ. και αριθ. Σελ. 604/1084 Μ. Επιτροπής/ εκ Λυκουρίας Κυναίθης» και ακολουθούν υπογραφές.

Το συνυποβαλλόμενο πιστοποιητικό έχει ως εξής: «[117]/ Πιστοποιείται διά της παρούσης ότι ο κύριος Αναγνώστης Κολιόπουλος  εκ του χωρίου Λυκουρίας του δήμου Λυκουρίας  της επαρχίας Κυναίθης, υπηρέτησε προς την πατρίδα στρατιωτικώς άμα αρξαμένου του υπέρ αυτής ιερού αγώνος,  παρευρεθείς εις πολλάς μάχας και ιδίως εις τας του Λεβιδίου, Καλαβρύτων, Π. Πατρών, Τριπόλεως, Κορίνθου, Ναυπλίου, Ακράτας, Καυκαριάς και εις διαφόρους άλλας και ακροβολισμούς, δείξας  παραδειγματικήν γενναιότητα και υπακοήν προς τους ανωτέρους, ούτω και ετιμήθη με τον βαθμόν του υπαξιωματικού./ Γνωρίζοντες όθεν  τας προς την πατρίδα πιστάς και μετά ζήλου εκδουλεύσεις του διαληφθέντος Αναγνώστου Κολιοπούλου  του επαφείομεν  την παρούσαν μας  δια να του χρησιμεύση όθεν ανήκει./ Εν Καλαβρύτοις  την 8 Νοεμβρίου 1841./ Β. Πετιμεζάς/ συνταγματάρχης/ Σ. Καρασπύρος/ λοχαγός/ Ν. Χριστόπουλος/ υπολοχαγός». Στη συνέχεια υπάρχει επικύρωση της γνησιότητας των υπογραφών από τον δήμαρχο Καλαβρύτων.

 Το αίτημα για λήψη αριστείου, διαβιβάζεται από το διοικητή Κυναίθης, με άλλες αιτήσεις δημοτών δήμου Λυκουρίας, προς την επί των Στρατ. Γραμμ. της Επικρατείας στις 4 10βρίου 1841 με έγγραφο υπ. αριθ. 5631-5645.

Στις 27 Μαρτίου 1843 διαβιβάζονται προς την επί των εσωτερικών Γραμματεία σιδηρούν αριστείο, δίπλωμα και ταινία προκειμένου μαζί με κατάσταση στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται και το όνομα του Κολιόπουλου, να σταλούν στη Διοίκηση Κυναίθης και στη συνέχεια να δοθούν στον δικαιούχο (Γ.Α.Κ.).

Το Μητρώο αγωνιστών του 1821 τον αναφέρει ως καταγόμενο από Καλάβρυτα, με παλαιό αριθμό μητρώου 8153,  αύξοντα αριθμό στο χειρόγραφο ευρετήριο 2973 και τάξη Πρώτη.

Στο φάκελλό του υπάρχει αίτηση της κληρονόμου χήρας του Αναγν. Κολιοπούλου Αικατερίνης, που συντάχθηκε στα Καλάβρυτα στις 16 Δεκεμβρίου 1865 και απευθυνόταν προς την αρμόδια επί των Στρατιωτικών εκδουλεύσεων επιτροπή για  να της δοθεί ό,τι του ανήκε με βάση το νόμο. Στην αίτηση αναφέρεται ότι ο Αναγν. Κολιόπουλος είχε υποβάλλει τα δικαιολογητικά του αλλά απωλέσθησαν και επανέρχονται οι κληρονόμοι του υποβάλλοντες νέα και αναφέροντες ότι βρίσκονται σε αθλία κατάσταση και έχουν ανάγκη περίθαλψης.

Συνημμένο υπάρχει πιστοποιητικό με ημερομηνία 25 Ιουλίου 1865 το οποίο υπογράφει ο Β. Πετιμεζάς και στο οποίο αναφέρει ότι ο μηκέτι ζών Κολιόππουλος Αναγνώστης καταγόταν από τη Λυκούρια Καλαβρύτων, ότι ήταν προεστώς της Κατζάνας, ότι αγωνίστηκε, επικεφαλής πολλών στρατιωτών ως αξιωματικός, για την πατρίδα, υπό τις διαταγές του Ανδρέα Ζαΐμη, από το 1821 έως το 1825 και στη συνέχεια υπό τις διαταγές του υπογράφοντος μέχρι τέλους του πολέμου. Επίσης ότι έλαβε μέρος στις μάχες Τριπόλεως, Καλαβρύτων, Πατρών, Κορίνθου, Πουρναρόκαστρου, Γεροκομείου, Ακράτας, Πιάνας, Δαβιάς, Τρικόρφων, Μεσολογγίου και σε άλλες πολλές όπου επολέμησε με ζήλο και τιμιότητα. Επί πλέον αναφέρεται ότι ο αιτών δεν είχε πάρει μέχρι τότε κάποια αποζημίωση.

Το πιστοποιητικό δίδεται στους νομίμους κληρονόμους υιόν αυτού Γεώργιο, εγγονούς αυτού Νεοκλή και Λεωνίδα και στη χήρα Αικατερίνη. Υπάρχει επίσης πιστοποιητικό του δημάρχου Κλειτορίας με ημερομηνία 15 Δεκεμβρίου 1865 στο οποίο αναφέρεται ότι ο Γεώργιος Α. Κολιόπουλος, Νεοκλής Λεωνίδας και Ανδρέας Κ[;] Κολιοπούλου και Αικατερίνη χήρα Αθανασίου [υιού του Αναγνώστη, όστις απέθανε] Κολιοπούλου εν τη χηρεία της μένουσα, είναι οι νόμιμοι κληρονόμοι του αποθανόντος Αναγνώστη Κολιοπούλου.

Θ. Τζώρτζης.

Συνεχίζεται…

Advertisements
This entry was posted in Ιστορία and tagged , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s