Αγωνιστών συνέχεια…

9. Κορδής Σπυρίδων: (του Αναγνώστη).

Με αίτησή του που συντάχθηκε στις 22.6.1839 και απευθυνόταν προς το δήμαρχο Φελλόης, ζητούσε να του απονεμηθεί αριστείο. Στην αίτηση ανέφερε ότι είχε γεννηθεί και διέμενε στο Περιθώρι Φελλόης της επαρχίας Καλαβρύτων και ότι ήταν 40 ετών. Επίσης ανέφερε ότι υπηρέτησε στρατιωτικά την πατρίδα ως επικεφαλής στρατιωτών, λαμβάνοντας μέρος σε πολλές μάχες κατά του εχθρού ιδίως στο Λεβίδι όπου πολέμησε με ζήλο και γενναιότητα. Ανέφερε επίσης ότι ήταν υπό τις οδηγίες πολλών οπλαρχηγών και είχε υποβάλλει στην αρμόδια επιτροπή από τον Ιανουάριο του 1836 πιστοποιητικά των Θ. Κολοκοτρώνη, Ι. Κολοκοτρώνη Νικήτα Σταματελόπουλου, και Τζιόκρη περί των υπηρεσιών του προς την πατρίδα. Αυτές τις υπηρεσίες γνώριζαν και άλλοι πολλοί. Διαμαρτυρόταν γιατί δεν έχει πάρει ακόμη το αριστείο. Στο περιθώριο της 3ης σελίδας της αίτησης υπάρχει η εξής σημείωση: «Επισυνάπτεται πιστοποιητικόν του πρώην οπλαρχηγού Σωτηρίου Θεοχαροπούλου, μηνολογούμενον από 11 Ιουνίου 1839». Στην αριστερή πλευρά του εγγράφου υπάρχει η επισήμανση, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από το δήμαρχο, ότι δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο στον ανώτερο δήμο με το όνομα του αιτούντα κι ότι ο αιτών δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ για κάποιο αδίκημα. Επίσης ο δήμαρχος αναφέρει ότι ο αιτών ήταν κτηματίας, ότι ο πατέρας του ήταν ο Αναγνώστης Κορδής και ήταν χιλίαρχος. Επίσης ότι ο αιτών υπηρέτησε πιστά και πρόθυμα την πατρίδα από την αρχή και ήταν χρήσιμος σε όλες τις περιστάσεις μαχόμενος γενναία κατά των εχθρών.

Το πιστοποιητικό του Σ. Θεοχαρόπουλου από 11 Ιουνίου 1839 είναι δυσανάγνωστο και μεταξύ αυτών που κατάφερα να αναγνώσω, αναφέρει: «Απόδειξις/ Ο επιφέρων την παρούσαν κ. Σπυρίδων Κορδής εκ του χωρίου Περθόρι δήμου Κυλλήνης εκ της επαρχίας Κυναίθης υπηρέτησε στρατιωτικώς υπό την οδηγίαν μου από αρχής του ιερού αγώνα στρατιώτης εις τα μάχας Λεβιδίου, Ακράτας, και εις […] της Πάτρας και έδειξεν γενναιότητα και […]… γνωρίζων δια τας προς την πατρίδα εκδουλεύσεις και την καλήν διαγωγήν του επι… εις αυτόν την παρούσαν μου δια να του χρησιμεύσει όπου δει. 1839 Ιουνίου 11 Εν Καλαβρύτοις / ο πρώην οπλαρχηγός/ Σωτ. Θεοχαρόπουλος».

Αναφέρεται επίσης σε κατάλογο,  του Σεπτεμβρίου 1840, με τα ονόματα αυτών που έκαναν αίτηση, για να λάβουν αριστείο. Αναφέρεται σαν τόπος καταγωγής και διαμονής του το Περθώριο (Γ.Α.Κ.).

Σε άλλη αίτησή του με ημερομηνία 20 Νοεμβρίου 1840 προς τον δήμαρχο Φελλόης, αναφέρει ότι ήταν 39 ετών, ότι είχε γεννηθεί και κατοικούσε στο Περιθώρι και ότι υπέβαλλε πιστοποιητικό των οπλαρχηγών: Νικολάου Πετιμεζά, Νικολάου Σολιώτη και Σωτ. Θεοχαροπούλου από το οποίο προκύπτουν οι υπηρεσίες του στην πατρίδα. Στο περιθώριο της αίτησης υπάρχει πιστοποίηση του δημάρχου Φελλόης περί μη ύπαρξης ταυτοπροσωπίας στο δήμο και ότι ο αιτών δεν κατηγορείται για ποινικά αδικήματα.

Σε πανομοιότυπη αίτηση από 20.11.1840 που συντάχηκε στο Περιθώρι, αναφέρει ότι ήταν 42[;] ετών, είχε γεννηθεί και κατοικούσε στο Περιθώρι και ότι υποβάλλει πιστοποιητικό για τη χορήγηση αριστείου. Στο περιθώριο της αίτησης υπάρχει πιστοποίηση του δημάρχου Φελλόης ότι δεν υπάρχει άλλος με το ίδιο ονοματεπώνυμο στο δήμο και ότι ο αιτών δεν διώκεται για ποινικά αδικήματα. Επίσης υπάρχει δια διαφορετικής και πλαγίας γραφής η σημείωση: «Δεν φέρεται» και στη δύτερη σελίδα: «Σιδηρούν» και «Εις τ’ αρχεία/ εστάλη το αριστείον ιδέ Δ. 3629 του 1842./ Αθήναι την 14 Απριλίου 1842» και υπογραφές που ακολουθούν.

Αναφέρεται σε έγγραφο του Διοικητή Κυναίθης με αριθμό 3643-3644 και ημερομηνία 3.12.1840, με το οποίο διαβιβάζονται αιτήσεις δημοτών Φελλόης προς την επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματεία, για να λάβουν τα αριστεία τους για τους υπέρ πατρίδος αγώνες τους. Στο περιθώριο του εγγράφου αυτού υπάρχει δια πλαγίας διαφορετικής γραφής η σημείωση: «Εις τ’ αρχεία/ τα εσώκλειστα δεν φέρουν τους δια την χορήγησιν του αριστείου τύπους/ Αθήναι την 31 Ιουνίου 1842» και «Έσωθεν εις τας αιτήσεις η σημείωση» και ακολουθούν υπογραφές (Γ.Α.Κ.).

Σε νεώτερη αίτησή του προς το Δήμαρχο Φελλόης, που συντάχθηκε στο Περιθώρι στις 6 Νοεμβρίου 1841, αναφέρει ότι ήταν 40 ετών γεννημένος και κάτοικος Περιθωρίου και ζητά να αποσταλεί η αίτησή του αυτή με το συνημμένο πιστοποιητικό στην αρμοδία επιτροπή για την απονομή αριστείου για την προσφορά του στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας. Στο περιθώριό του, το έγγραφο, φέρει σημείωση του Δημάρχου που πιστοποιεί την ύπαρξη του ονόματος του αιτούντος καθώς και ότι δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ για κανένα πλημμέλημα. Επίσης υπάρχει η σημείωση: «Σιδηρούν» ενώ έχει σβηστεί η σημείωση «Χαλκούν», με υπογραφές να ακολουθούν.

Το συνυποβαλλόμενο πιστοποιητικό έχει ως εξής: «[423]/ Πιστοποιητικόν/ Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο κύριος Σπύρος Α. Κορδής εκ του χωρίου Περθώρι του δήμου Φελλόης της επαρχίας Κυναίθης, υπηρέτησε προς την πατρίδα στρατιωτικώς, άμα αρξαμένου  του υπέρ αυτής ιερού αγώνος, παρευρεθείς εις πολλάς και διαφόρους μάχας και ιδίως εις τας των Καλαβρύτων, Π. Πατρών, Ακροκορίνθου, Τριπόλεως, Ακράτας, Πουσίου, Καυκαριάς  και εις διαφόρους άλλας ως και ακροβολισμούς δείξας παραδειγματικήν γενναιότητα και υπακοήν εις τους ανωτέρους του./ Γνωρίζοντες όθεν τας προς την πατρίδα πιστάς και μετά ζήλου εκδουλεύσεις του ρηθέντος Κορδή του επαφείομεν  την παρούσαν μας  δια να του χρησιμεύση όθεν ανήκει./ Εν Καλαβρύτοις την 29 8βρίου 1841/ Β. Πετιμεζάς/ συνταγματάρχης/ Γεώργιος Νικολόπουλος/ ανθυπολοχαγός». Στη συνέχεια υπάρχει επικύρωση της γνησιότητας των υπογραφών από τον δήμαρχο Καλαβρύτων. Η αίτησή του για λήψη αριστείου διαβιβάστηκε από το διοικητή Κυναίθης  προς την αρμοδία επί των Στρατ. Γραμματεία τον Σεπτέμβριο του 1841 (Γ.Α.Κ.).

Αναφέρεται σε κατάσταση δικαιούχων αριστείου – ως δικαιούχος Σιδηρού αριστείου – της Γραμματείας Στρατιωτικών του Μαρτίου 1842, που στάλθηκε προς την Γραμματεία των Εσωτερικών μετά ταινιών και διπλωμάτων, προκειμένου να διαβιβαστούν στην Διοίκηση Κυναίθης για να τα επιδώσει στους δικαιούχους (Γ.Α.Κ.).

Αναφέρεται, ως δικαιούχος Αργυρού αριστείου, σε ονομαστικό κατάλογο του υπουργείου Στρατιωτικών, 66 αριστειούχων, με ημερομηνία 13.5.1844 και τόπο καταγωγής τα Καλάβρυτα (Γ.Α.Κ.).

Το Μητρώο αγωνιστών του 1821 τον αναφέρει ως καταγόμενο από Καλάβρυτα, με παλαιό αριθμό μητρώου 8055,  αύξοντα αριθμό στο χειρόγραφο ευρετήριο 2931 και τάξη Πρώτη. Στον φάκελλό του υπάρχει δισέλιδη αίτησή του  που συντάχθηκε στα Καλάβρυτα τον Μάϊο 1846 και απευθυνόταν προς την επιτροπή Αγώνων και Θυσιών, για την απόδοση του βαθμού και των αναλόγων αμοιβών για τους αγώνες αυτού. Σε αυτήν ανέφερε ότι αγωνίστηκε κατά των εχθρών και υπέβαλλε το 1833 τα δικαιολογητικά των προς την πατρίδα εκδουλεύσεών του τα οποία βρίσκονται στο αρχείο της επιτροπής, ότι εξόδευσε 30.000 γρόσια για τους υπ’ αυτόν στρατιώτες σε τροφές και πολεμοφόδια, ότι δεν έλαβε κάποια αμοιβή παρά μόνο το Αργυρούν αριστείο από 23.5.1844.

Συνημμένα υπάρχουν πιστοποιητικά: α) Από 8 Μαρτίου 1844 το οποίο συντάχθηκε στην Αθήνα και υπογράφουν οι Νικόλαος Κριεζιώτης, Β. Πετιμεζάς, Χατζηχρήστος, Ν. Πετιμεζάς, Χρ. Χατζηπέτρου, Σωτ. Θεοχαρόπουλος, Ν. Πετιμεζάς, Νικ. Σταματελόπουλος, Γ. Λεχουρίτης και στο οποίο αναφέρεται ότι Σπυρίδων Α. Κορδής καταγόταν από το Περιθώρι, ότι επικεφαλής τεμαχίου στρατιωτών πολέμησε κατά των εχθρών και έλαβε μέρος στις μάχες Καλαβρύτων, Ακροκορίνθου μέχρι της πτώσεώς της, Λεβιδίου, Κεχαγιάμπεη, Μαύρα Λιθάρια, Τρίπολη, Τρίκορφα, Μεγάλα Δερβένια κατά του Μερμηγιόνη[!], εις Πάτρας, κατά Δράμαλη εις Βασιλικά, Ακράταν και Μαύρα Λιθάρια, εις τας κατά του Ιβραήμ, εις Νεόκαστρο, εις Μαγούλιανα, Μ. Σπήλαιο κ. ά. όπου πολέμησε με γενναιότητα, ζήλο και θυσία για τους υπ’ αυτόν στρατιώτες οι οποίοι ήσαν πάντα πάνω από εκατό.

Επίσης υπάρχει πιστοποιητικό του δήμου Φελλόης από 1 Μαΐου 1846 με το οποίο πιστοποιείται ότι ο Σπύρος Α. Κορδής γεννήθηκε και διέμενε στο Περιθώρι, ήταν 45 ετών, Επαρχιακός Σύμβουλος, έγγαμος με 7 Παιδιά.

Στη συνέχεια υπάρχει αίτηση του γιου του Κωνσταντίνου που συντάχθηκε στις 7 Ιουνίου 1865 και απευθυνόταν στην επί των Αγώνων Επιτροπή. Σ’ αυτή ανέφερε ότι συνυπέβαλλε την από τον Μάϊο 1846 αναφορά του πατέρα του με τα συνημμένα αυτής έγγραφα και ζητεί από την επιτροπή να βαθμολογήσει ανάλογα τον πατέρα του και να δοθεί μια σύνταξη στη χήρα γηραιά μητέρα του. Επίσης υπάρχει πιστοποιητικό του δημάρχου Φελλόης με ημερομηνία 3 Ιουνίου 1865 στο οποίο αναφέρεται ότι ο Σπυρίδων Αναγνώστη Κορδή από το Περιθώρι του δήμου αυτού, απεβίωσε το 1854 ή 1855 αφήσας νομίμους κληρονόμους τα εξής τέκνα αυτού: Κωνσταντίνον […], Ουρανίαν και Παναγιώταν και την σύζυγόν του Μαρίαν «μένουσα υπό την χηρείαν της».

Συνεχίζεται…

Advertisements
This entry was posted in Ιστορία and tagged . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s