Αγωνιστών συνέχεια…

10. Κορδής Χριστόδουλος: γιός του Αναγνώστη Κορδή (βλ. λ. όπου και οι μάχες στις οποίες μετείχε).

Ήταν μεταξύ των ορκισθέντων της πρώτης σειράς, στο λάβαρο της επανάστασης, στην Αγία Λαύρα το 1821 (Ν. Β. Αναστόπουλος, σ. 76) και καπετάνιος β΄ τάξης στην επαρχία Καλαβρύτων κατά το 1821 (Φραντζής, τ. Δ΄, σ. 171). Επολέμησε και στην Πάτρα (Παπαδόπουλος, 304).­

Παρατίθεται αίτησή του για αριστείο και βαθμό: «Προς τον δήμαρχο Ζαχόλης/ Αίτησις Χριστοδούλου Α. Κορδή/ περί/ λαβής αργυρού αριστείου και βαθμού/ 188/  Ο υποφαινόμενος αγωνισθείς καθ’όλον το διάστημα της επαναστάσεως επιθυμώ συμμορφούμενος και με την υπ. αριθ. 204 από 1/13 Μαρτίου […] διακύριξιν της επί των στρατιωτικών Β. Γραμματείας να εκθέσω εν τη παρούση μου […] τα ακόλουθα. Ονομάζομαι Χριστόδουλος Α. Κορδής είμαι ετών 38. εγενήθην εις το χωρίον Περθώρι του δήμου Φελόης της Διοικήσεως Καλαβρύτων ανετράφη και διέμενα στο ίδιο χωρίον μέχρι του 1834 […] έκτοτε μέχρι τούδε διαμένω, κατοικώ και κατετάχθην δημότης εις τον δήμον της Ζαχόλης της διοικήσεως της Κορινθίας. και […] την πατρίδα στρατιωτικώς επικεφαλής […] πολλών στρατιωτών μεγάλας εκδουλεύσεις μου η άμεμπτος εις τούτο διαγωγή μου, και σημαντικαί ωφέλειαι τας οποίας επροξένησα εις αυτήν, αφ’ ού από τα πιστοποιητικά των οπλαρχηγών, και διάφορα άλλα όλα […] έγγραφα όπου δια των από 21 Ιουνίου, 18 Φεβρουαρίου του 1836 έτους προς την αυτού σεβ. ημών Άνακτα δοθείσαν αναφοράν μου, και από την οποία με την […] από 29 Αυγούστου 1836 έτους προς την επί των Αριστείων επιτροπήν δοθέντα αναφοράν μου έγγραφα παρίστανται αρκούντως εις τοιαύτας [αρκετές δυσανάγνωστες λέξεις] και παρά […] τούτων οπλαρχηγών και λοιπών στρατιωτών […] και ευκόλως δύναται παρ’ αυτού να ομολογηθώσι. Είναι αξιολύπητο λοιπόν δια ποίον λόγον να μη βαθμολογηθώ άχρι τούδε εις τον προσήκοντα κλάδον της Β. φάλαγγος, και να μη λάβω το αργυρούν Αριστείον δια τας τόσον λαμπράς και μεμαρτυρημένας θυσίας μου ενώ οι πάντες σχεδόν εβραβεύθησαν, δια τούτο εξαιτώ. Να βαθμολογηθώ εις την προσήκουσαν θέσιν της Β. φάλαγγος, να μου δοθεί το αργυρούν αριστείον. και να απποζημιωθώ τον καθυστερούμενον μου μισθόν; δια να μην καταθλίβονται και καταβοάν τα δίκαια μόνου του υποφαινομένου και παρακαλείσθε κύριε Δήμαρχε να διευθύνετε την παρούσαν μου όπου δει με όσας ανήκει και γνωρίζετε αναγκαίας πληροφορίας και βαθυσεβάστως υποσημειούμαι/ Τη 6 Ιουνίου 1839 Εν Ζαχόλη. ο ευπειθέστατος/ Χριστόδουλος Α. Κορδής».

Στο περιθώριο της αίτησης υπάρχει η εξής σημείωση με διαφορετικό γραφικό χαρακτήρα: «Χαλκούν/ Σελ. 16. Μ. Γ. Στρ. εις αριθ. σελ. 222/98 Μ. Επιτροπής/ Ζάχολη. Σ… […] /Αθήναι τη 17 Ιουνίου 1839» και ακολουθούν 2-3 υπογραφές αρμοδίων μάλλον της επιτροπής (Γ. Α. Κ.).

Σε διάταγμα από 25 Ιανουαρίου 1843 (6 Φεβρουαρίου) (ΦΕΚ. 2/25.1.1843) αναφέρεται ότι: «ΔΙΑΤΑΓΜΑ/ Περί προικοδοτήσεως τινών στρατιωτικών/ ΟΘΩΝ/ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ/ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ/ Αναφερόμενοι εις το από 20 Μαΐου 1838 υπ’ αριθ. 238 Ημέτερον Διάταγμα και επί τη αναφορά της επί των Στρατ. Γραμμ. Υπ’ αριθ. 7645 περί της υποδηλουμένης υποθέσεως, εγκρίνομεν και διατάττομεν να δοθή εις τους κάτωθεν σημειωμένους πρώην στρατιωτικούς η προικοδότησις κατά τους ορισμούς του από 20 Μαΐου (1 Ιουνίου) 1834 Νόμου κατά την εφεξής τάξιν εις ήν ανήκει έκατος. Γεώργιος Γούσιος….. Χριστόδουλος Α. Κορδής έκτη (6) εκ Καλαβρύτων… Εν Αθήναις την 25 Ιανουαρίου (6 Φεβρουαρίου)1843./ ΟΘΩΝ./ Ο επί των Στρατιωτικών Γραμματεύς Α. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ».

Στον φάκελλό του στα μητρώα των αγωνιστών του 1821, αναφέρεται με αρ. μητρώου 12642 και στον ίδιο φάκ. επίσης αναφέρεται και άλλος αριθ. 4149. Στον ίδιο φάκελλο υπάρχει τρισέλιδη αίτησή του που συντάχθηκε στη Ζάχολη Κορινθίας στις 10 Μαΐου 1846 και απευθυνόταν προς την Επιτροπή των Αγώνων. Σε αυτήν αναφέρει ότι είχε γεννηθεί στο χωριό Περιθώρι των Καλαβρύτων και κατοικούσε στη Ζάχολη. Επίσης ότι υπηρέτησε στρατιωτικώς την πατρίδα δαπανών εξ’ ιδίων του τα διάφορα του πολέμου έξοδα και εκινήθη εις το τμήμα των Χασίων μετά του πατρός του Αναγνώστη Κορδή και αρχή έγινε εις «τον φόνον των Τσιπογλαίων Τούρκων εις Αρφαρά των Καλαβρύτων και εις είκοσι άλλων ομοίων όσον ταχέως διέβαινον εκείθεν δια Τρίπολιν αποσταλμένοι παρά του […] πασιά…». Επίσης ανέφερε ότι πολέμησε εις τον Πύργον του Φενεού  τους πολιορκουμένους Τούρκους, εις τα Καλάβρυτα, εις Ακροκόρινθον, στην Τρίπολη, στην Ακράτα, Μεγάλα Δερβένια, εις Βασιλικά, εις Μύλους Άργους, Δερβενάκια, Ακράτα, Μαύρα Λιθάρια, Αλωνίσταινα, Μαγούλιανα, Δημητσάνα, Στεμνίτσα, Δρέπανο, το 1827 εις Αθήνας κ.λ και αναφέροντας ότι συνυποβάλλει δικαιολογητικά, ζητούσε α) να προβιβασθεί από τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού στον βαθμό του Λοχαγού της Φάλαγγος με τις ανάλογες αποδοχές και ζητούσε και αποζημίωση πέραν από εικοσιέξι χιλιάδες δραχμές που είχε εξ’ ιδίων του θυσιάσει υπέρ πατρίδος χωρίς να πάρει πίσω ούτε λεπτό. β) να του δοθεί αποζημίωση και αποδοχές για όσο διάστημα ο Κυβερνήτης Καποδίστριας «οργάνισε τα ελαφρά αυτού συναδελφών μου στρατιωτικά τάγματα και πληρώνονται  […] και απόλαυσαν τα μέγιστα».

Σε συνημμένο πιστοποιητικό από 16.5.1846 που συντάχθηκε στην Κόρινθο και το υπογράφουν οι Γ. Λύκος, Κανέλλος Δεληγιάννης, […] και Γρίβας, αναφέρεται ότι ο Χριστόδουλος Αναγν. Κορδής γεννημένος στο Περιθώρι Φελλόης διαμένων προ δώδεκα ετών στο δήμο Ζάχολης της Κορινθίας, επικεφαλής «δυνατού τεμαχίου στρατιωτών» υπηρέτησε από αρχή μέχρι τέλους του αγώνα την πατρίδα και έλαβε μέρος στην πολιορκία Ακροκορίνθου, στις μάχες Πατρών, Λεβιδίου, Τριπόλεως, Ναυπλίου, Μεγάλων Δερβενίων, κατά Δράμαλη, στη Στερεά Ελλάδα, στην Αθήνα και όπου αλλού και επολέμησε με γενναιότητα και ένθερμο ζήλο και μεγάλες θυσίες.

Στη συνέχεια υπάρχει πιστοποιητικό του δημάρχου Φελλόης από 13.2.1838 στο οποίο αναφέρεται ότι ο Χριστόδουλος Α. Κορδής ήτο επικεφαλής στρατιωτών, ήτο πράος, έντιμος, ευυπόληπτος και καλοκάγαθος με αρίστη διαγωγή και επολέμησε καθ’ όλο το διάστημα της επαναστάσεως και όταν έφυγε για τη Ζάχολη άφησε ανεξίτηλες στη μνήμη των κατοίκων Περιθωρίου τις αρετές του.

Επίσης υπάρχει πιστοποιητικό του δημάρχου Ζαχόλης από 7 Απριλίου 1845, στο οποίο αναφέρεται ότι ο Χριστόδουλος Α. Κορδής ήτο γεννημένος στο Περθώρι, ήτο ανθυπολοχαγός της Β. Φάλαγγος, ετών 48, έγγαμος με 3 παιδιά (δύο αγόρια και ένα κορίτσι) «προ δέκα ήδη ετών νυμφευθείς με δημότισαν του δήμου τούτου διαμένει εις αυτόν και είναι δημότης μας…», υπήρξεν στρατιωτικός επικεφαλής «δυνατών τεμαχίων στρατιωτών» διακριθείς πάντοτε εις τας μάχας.

Συνεχίζεται…

Advertisements
This entry was posted in Ιστορία and tagged . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s