Περί της έναρξης της Επανάστασης στην Αγία Λαύρα.

Από το Ιστορικό Λεξικό της επαρχίας Καλαβρύτων, τ. Γ΄ σελ. 523 (λ. Λάβαρο της Επανάστασης του 1821), μεταφέρω τα εξής:

«…Ο Γ. Παπανδρέου (Αζανιάς, 1886, σ. 96) αναφέρει ότι: «…έσχον [οι Καλαβρυτινοί] την ευτυχίαν και την τιμήν πρώτοι ν’ αναπετάσωσιν εν τη μονή της Αγίας Λαύρας υπό τον μητροπολίτην Παλαιών Πατρών Γερμανόν την σημαίαν της ελευθερίας οι πρόκριτοι των διαφόρων κωμών της επαρχίας…». Στίς 16 Ιουνίου 1821 στο Παρίσι δημοσιεύθηκε ανταπόκριση από την Ελλάδα, η οποία είχε ως εξής: «Εξωτερικόν – Πελοπόννησος «Διακήρυξις του Γερμανού Εξάρχου της πρώτης κατά την τάξιν Αχαΐας, Αρχιεπισκόπου Πατρών, πρός τον Κλήρον και τους πιστούς της Πελοποννήσου, η οποία εξεφωνήθη εντός της Μονής των Αδελφών της Λαύρας του όρους Βελιά την 8ην (20ήν) Μαρτίου 1821″. (Δημοσιεύεται ολόκληρη στο Βιβλίο»Καλάβρυτα, Γη Μνημείων, Ηρώων και Αγίων», Έκδοσις της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας). Για την εδραιωμένη πεποίθηση που είχαν οι ίδιοι οι αγωνιστές του 1821 περί της ενάρξεως της Επανάστασης από την Αγία Λαύρα, ο Τομαρόπουλος Αναγνώστης, 22 μόλις χρόνια μετά την έναρξη της επανάστασης, στις 30 Νοεμβρίου 1843 σε αίτησή του που παρατίθεται στη συνέχεια, αναφέρει: «…από του 1821, ότε εξερράγη ο υπέρ της ανεξαρτησίας της πατρίδος ιερός ημών αγών εν τη φερωνύμω Αγία Λαύρα, δράξας τα όπλα ετέθην υπό τας διαταγάς και οδηγίας του αρχηγού Ανδρέα Λόντου…». Ο Αναγνώστης Τομαρόπουλος καταγόταν από το Διακοπτό Βουρών (Αιγίου). Στην αίτησή του αυτή προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της επικρατείας διαμαρτυρόταν γιατί δεν είχε λάβει ακόμη το αριστείο του και ανέφερε ότι ήταν 55[;] ετών, ότι καταγόταν από το Διακοπτό και ότι επολέμησε υπό τις διαταγές του Ανδρέα Λόντου σε διάφορες μάχες όπως στην Ακράτα, στην Ακροκόρινθο, στην πολιορκία Μεσολογγίου και αλλού. Σε συνέχεια παραθέτω και άλλες αναφορές αγωνιστών του 1821 για το ίδιο θέμα από έγγραφα που προέρχονται από τα Γ.Α.Κ. και την Εθνική βιβλιοθήκη. Πετιμεζάς Γκολφίνος: Ταγματάρχης. Σε αίτησή του προς την Βασίλισσα στις 19.8.1850 ανέφερε και τα εξής: «Μεγαλειοτάτη Άνασσα!/ Εν Αθήναις την 19 Αυγούστου/ 1850/ Ο υποφαινόμενος πιστός και αφοσιωμένος της Υ. Μ. υπήκοος και αξιωματικός, άμα ήχησεν η υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδος σάλπιγξ έλαβον τα όπλα κατά των Τυράννων αυτής και συνύψωσα και εγώ την της παλιγγενεσίας σημαίαν επί της Αγίας Λαύρας την 25 Μαρτίου 1821…» (Γ.Α.Κ). Αναστασόπουλος Γεώργιος: από Σουδενά Καλαβρύτων. Σε αίτηση που συντάχθηκε στα Καλάβρυτα στις 30.5.1865 και απευθυνόταν προς την αρμόδια επί του ιερού αγώνος επιτροπή για να του δοθεί ό,τι του ανήκε με βάση το νόμο αναφέρεται ότι ήταν γιός αρματωλού, μετέβη μετά των Κολοκοτρώνη και Πετιμεζαίων στην Επτάνησο… επανήλθε στην Πελοπόννησο και παρηκολούθησε, ως ανέφερε, τους Πετιμεζαίους όταν κυρήχθηκε η επανάσταση στην Αγία Λαύρα και στη συνέχεια παραυρέθηκε στις μάχες τις οποίες αναφέρει το συνημμένο πιστοποιητικό, επικεφαλής συγχωρίων του, τους οποίους πολλάκις συντηρούσε με δικά του χρήματα… Γκούσιος Γεώργιος (ή Γκούσος ): αγωνιστής του 1821 από Κλείτορα…. Σε αίτησή του που συντάχθηκε στα Καλάβρυτα στις 22.6.1865 και απευθυνόταν προς την επί του Αγώνος επιτροπή, ανέφερε ότι κατά το 1821 όταν στην Αγία Λαύρα υψώθηκε η σημαία της επαναστάσεως παρηκολούθησε τον οπλαρχηγό Β. Πετιμεζά και έτσι εξεπλήρωσε τα προς την πατρίδα χρέη του πολεμώντας επικεφαλής συγχωρίων του και δαπανώντας σε τροφές και πολεμοφόδια… Καρασπύρος Σπύρος: οπλαρχηγός από τα Νεζερά… στη δεύτερη σελίδα του εγγράφου αναφέρει σε ποιους πολέμους παρευρέθη: «–Εις τον πόλεμον Καλαβρύτων (μετά την ύψωσιν της εν τη Αγία Λαύρα Ελληνικής Σημαίας της από τον Παλαιών Πατρών ευλογηθείσης). –Εις το φρούριον Κορίνθου. –Εις τον πόλεμον Λεβιδίου ότε επληγώθην εις τη κεφαλήν…/ Εν Αθήναις την 5 Ιουνίου 1865/ Δ. Καρασπύρος». Μαλαματένιος Γεώργιος: από Καλάβρυτα. Σε αίτησή του που συντάχθηκε στην Αθήνα στις 10.4.1865 και απευθυνόταν προς την επί του Ελληνικού Αγώνος Στρ. Επιτροπή ανέφερε μεταξύ άλλων ότι…«…είμαι ίσως ο πρώτος, όστις ήρχισε τον πόλεμον κατά των Τούρκων μετά του Γερμανού, του Ζαΐμη, του Χαραλάμπη, των Πετιμεζαίων και Ασημάκη Σκαλτσά εν Αγία Λαύρα κ.λ. καθώς και ότι είμαι ο τελευταίος όστις έπαυσα πολεμών.…». Νικολόπουλος Σπύρος: (ή Φραγκοσπύρος), από Λειβάρτζι… Σε πιστοποιητικό με ημερομηνία 6 Ιουνίου 1865 το οποίο υπογράφουν 17 κάτοικοι Λειβαρτζίου αναφέρεται ότι.. κατά το 1821 παρευρέθη στην Αγία Λαύρα και πaρηκολούθησε τους οπλαρχηγούς Ζαΐμη, Γ. Λεχουρίτη, Β. και Ν. Πετιμεζαίους, Παν. Φωτήλα και λοιπούς και ότι καθ’ όλο αυτό το διάστημα δεν έλαβε κάποια αποζημίωση. Σπυρόπουλος Θεόδωρος: αγωνιστής του 1821 από τον Κάλανο των Νεζερών… Σε αίτησή του που συντάχθηκε στον Κάλανο στις 25.3.1865 και απευθυνόταν προς την επί των Θυσιών και Αγώνων επιτροπή μεταξύ άλλων ανέφερε: «…και είμαι εις εκ των τεινάντων χείρα εν τη Αγία Λαύρα σωτηρίω 25 Μαρτίου 1821, όπως λάβω την υπό του αοιδήμου Γερμανού Παλαιών Πατρών (μεθ’ ού αναβαίνοντος εκ Πατρών εις Λαύραν συνοδοιπόρησα) υψωθείσαν και ευλογηθείσαν Ελληνικήν σημαίαν του σταυρού, ουδέν αντεμοίφθην διότι δεν υπήρξε προστασία, ούτε δικαιοσύνη, αλλά μαύρη αχαριστία επι τινών αληθώς αγωνισαμένων υπέρ πατρίδος!». Στριφτόμπολας Αναγνώστης: «Αγωνιστής και φιλικός, ο οποίος καταγόταν από την Κέρτεζη Καλαβρύτων…. Σε αίτησή 5 σελίδων της χήρας του Αναγνώστη Στριφτόμπολα Αγγελικής και των δύο ορφανών θυγατέρων του … που συντάχθηκε στην Πάτρα στις 25.4.1865 και απευθυνόταν προς την επί των Θυσιών και Αγώνων επιτροπή για να τους δοθεί αμοιβή για τους αγώνες του αποβιώσαντος συζύγου και πατρός, μεταξύ άλλων αναφερόταν ότι ο υπέρ πατρίδος πεσών Αναγνώστης, πρώτος στην Αγία Λαύρα υπεστήριξε «τον ανεγερθέντα Φοίνικα». Στη συνέχεια ανέφερε τα δικαιολογητικά έγγραφα που συνυπέβαλλε και ζητούσε ανάλογη σύνταξη για εκείνη και τα ορφανά παιδιά της.».

Ο Φιλήμων (Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, τόμος Γ΄, 1859) αναφέρει σχετικά:

Φιλήμων τ. Γ΄ 1Φιλήμων τ. Γ΄ 2Φιλήμων τ. Γ΄ 3—————————————————————————————————————–

(υποσημειώσεις επεξηγηματικές):

Φιλήμων τ. Γ΄ 4Αλλά και ο Αμβρόσιος Φραντζής (Επιτομή της Ιστορίας της Αναγεννηθείσης Ελλάδος, 1841, τόμος Δ΄) αναφέρει σχετικά:

Φραντζής τ. Δ. 1Φραντζής τ. Δ΄ 2Φραντζής τ. Δ΄ 3Θ. Τζώρτζης.

This entry was posted in Άρθρα. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s