Αφιερωτικά επιγράμματα στην Παναγία.

20150815_091409

(Manuel Philes Poeta, Scr. Rerum Nat., Carmina

Chapter 3, poem 68, line t)[1]

Επίγραμμα εις ναόν, έν ώ η τής θεομήτορος κοίμησις.

3.68.1

Ύπνω ψυχικώ συσχεθείς αλεθρίω,

Και ζων μαλακόν και φιλήδονον βίον,

Ως εις κλίνην δη τινα την ραθυμίαν,

Μάλλον δε τοις πταίσμασι νεκρός τυγχάνων,

Την σήν τιμω κοίμησιν, αγνή παρθένε,

Και τόνδε σοι τον οίκον αυχων παππόθεν,

Και την κατά δύναμιν εισφέρων σχέσιν,

Εις νήψιν έλθείν έκλιπαρω τον βίον,

Μήπως έπιστάς των ψυχών ο νυμφίος

Επιζυγώση τάς θύρας τής εισόδου,

Τής πνευματικής ασθενούσης λαμπάδος·

Ναόν με λοιπόν τής θεού δόξης πάλιν

Δόξης θεου σκήνωμα δεικνυσα σκέπε,

Μήπου τις εξής έμπαθής έπομβρία

Λύση τα βάθρα τη ψυχή των έλπίδων·

Ει δ’ ούν, συ και ζής και φθοράς κρείσσν μένεις,

Άγρυπνε πιστοίς προς θεόν παρρησία,

Και σώσε τον σον προίκα θερμόν ικέτην.

Κομνηνοφυής ταυτά σοι Τζυκανδύλης

Δημήτριος και Δούκας ευνοίας χάριν.

 

(Manuel Philes Poeta, Scr. Rerum Nat., Carmina

Chapter 1, poem 160, line t

Εις εικόνα τής θεομήτορος).

1.160.1

Σποράς άνευ σύλληψιν, άφθορον τόκον,

Υιόν πρό μητρός, και πατρός δίχα βρέφος,

Θεόν χοϊκόν και παλίνζον φύσιν

Εθαύμασαν μέν οι χοροί τν αγγέλν,

Εμου δέ και νυν ο προκείμενος λόγος.

 

(Manuel Philes Poeta, Scr. Rerum Nat., Carmina

Chapter 2, poem 41, line t)

 

Εις εικόνα τής θεομήτορος.

2.41.1

Εκ σπαργάνων πλουτων σε θερμήν προστάτιν

Εγραψάμην σε πρτον έν τή καρδία·

Τό δεύτερον δέ ζγραφω σου τον τύπον,

να σε και κατ’ όψιν ς έμπνουν βλέπω.

Σύ γάρ με πολλν αξιοίς τεραστίων,

Και ζω παρά σοί και στεγάζω τον βίον

Εις την ακαταίσχυντον ευελπιστίαν.

Κοσμω δέ φαιδρω την γραφήν χρυσαργύρ,

Και παραγυμνω τής ψυχής μου τον πόθον

Των αρετων τό κάλλος έξαιτούμενος·

Σύ δ’, ώ κόρη πάναγνε, βιβλίον, τόμε,

Και πλάξ θεου γραφείσα δακτύλω ξέν,

Τοίς σστικοίς σου βιβλίοις μετεγγράφοις.

Γυναίκα καμέ και τά δουλα φίλτατα.

Σός δουλος Αλέξιος Μακρεμβολίτης

Τούτους, παναμώμητε, είπε τούς λόγους.

Εγώ θεός μέν, αλλ’ υπέρ σου και βρέφος·

Σύ δ’ ου βλέπεις, άνθρπε, την ευσπλαγχνίαν,

Ουδ’ ευχαριστείς, ουδ’ έπιστρέφειν θέλεις.

Και τίς σε λοιπόν ου παρευθύς δακρύσει;

 

(Manuel Philes Poeta, Scr. Rerum Nat., Carmina

Chapter 2, poem 66, line 1t)

Εις εικόνα τής θεομήτορος, από στόματος Νικηφόρου

του Αποκαύκου.

2.66.1

Η των Χερουβίμ υπερανκισμένη

Και των Σεραφίμ του θεου των πυρφόρων,

Η τής αράς λύσασα την ακοσμίαν,

Και τ γένει βλύσασα την αφθαρσίαν,

Ο παρθενικός του βασιλές θρόνος,

Ο μυστικός θάλαμος, η θεία κλίνη,

΄Ην αγγέλων φρίττοντα κυκλουσι στίφη·

Τής φύσεως ο κόσμος, η κοινή χάρις,

Η παντοδαπή των τεραστίν χύσις,

Η σωστική δύναμις, η καινή κτίσις,

Η του γένους πόρρθεν έξειλεγμένη,

Ο τής καθαρότητος ωραίος τόπος,

Τό του καθ’ ημάς αντιφάρμακον πάθους,

Τό λαμπρόν απάνθισμα, τό βρύον τέρας,

Η τής λογικής φλεγμονής υπερτέρα,

Η ζωσα πηγή των φιλανθρπευμάτων,

Δι’ ής μεθ’ ημν τής πνοής ο δεσπότης,

Ἔδει μέν ἣν σέσκας ανθρώπν φύσιν

Τή σή φύσει πρέποντας αθροίσειν φόρους·

Επεί δέ νικάς πανταχου κατακράτος,

Τά γουν κατά δύναμιν ευσπλάγχνως δέχου,

Και τουτον οικείν αξιουσα τον δόμον

Αφ’ εστίας ό φασιν ημάς ευλόγει.

Νικήφορος σός Απόκαυκος ικέτης

Μετά φόβου προσείπε, σεμνή, σοί τάδε.

 

(Manuel Philes Poeta, Scr. Rerum Nat., Carmina

Chapter 2, poem 125, line t)

Εις την εικόνα τής θεομήτορος.

2.125.1

Σύ μέν, κόρη πάναγνε, τούς τύπους λύεις

Ους είχε τοπρίν ο σκιογράφος νόμος·

Ο γάρ νοητός ήλθεν έκ σου φωσφόρος,

Λύν τον ατμόν τής φθοράς και τον ζόφον·

Η δέ γραφική τής αληθείας χάριν

Και παρθένον γράφει σε και παιδοτρόφον,

Μάλλον δέ του πλάσαντος ημων την φύσιν,

Και τή καθ’ αυτον φαιδρύναντος εικόνι,

Χερουβικόν σε δευρο δεικνύει θρόνον·

Σιγάς δέ θαυμάζουσα μικρου τον τόκον,

Όσον φυσικν ευρεθέντα βελτί,

Και τής γραφικής τάχα νικάς την φύσιν,

Αναπνοής έχουσα λεπτής έμφάσεις·

Ζήν γάρ ανθύπαρκτον εις χείρας φέρεις,

Η σαρκός ιστούργησας αυτή πορφύραν,

Βαφείσαν έκ σν παρθενικν αιμάτν·

Ω πως τοσουτο θαυμα λαλήσει στόμα!

Ποίος δέ νους, άμεμπτε, χρείν ισχύσει;

 

(Manuel Philes Poeta, Scr. Rerum Nat., Carmina

Chapter 2, poem 128, line t)

 

Εις εικόνα τής θεομήτορος.

2.128.1

Τής μητρός αμείψασα την ατεκνίαν,

Και του γένους λύσασα την ακαρπίαν,

Και τον θεόν τεκουσα, παρθένε, βρέφος,

Νυν την έμήν στείρσιν ευσπλάγχνς λύοις,

Ως αν ο καινός του θεανθρώπου τόκος

Εγκμιαστην και παρ’ ημν λαμβάνοι,

Σεσωσμένον και τουτον ς τό πάν γένος.

Φιλανθρπηνή ταυτα σή λάτρις γράφει.

 

(Manuel Philes Poeta, Scr. Rerum Nat., Carmina

Chapter 3, poem 25, line t)

Εις εικόνα τής θεομήτορος.

3.25.1

Έστηκε σύννους ακριβως η παρθένος,

Θεόν βρέφος φέρουσα τω προκολπίω·

Του γάρ τόκου τό θαυμα σιγωσα βλέπει·

Πλήν έστι και σάρξ και νικά τούς αγγέλους.

 

(Manuel Philes Poeta, Scr. Rerum Nat., Carmina

Chapter 3, poem 33, line t)

Εις εικόνα τής θεομήτορος καθαρ χρυσί κεκοσμημένην.

3.33.1

Θεός μέν ο ζων και πατήρ και δεσπότης

Δρόν σε, μητράνανδρε, κοινόν δεικνύει·

Εμός δέ πατήρ πατρικόν κλήρον φέρων

Δίδωσί μοι τό χρήμα τής σής εικόνος,

Πρώτην ατεχνως και τελευταίαν χάριν.

Και νυν έχω στήριγμα και βάθρον βίου

Τον ακρογνιαίον ὃν φέρεις λίθον,

Εν ώ πεποιθώς ου κλονουμαι ταίς λύπαις·

Στηρίζομαι δέ τής ψυχής ταίς αγκύραις

Θάλασσαν ευρών σωστικων σε θαυμάτων,

Άμα δέ και κράτιστον έν βίω σκάφος,

Δι’ ού κατ’ έχθρων ευδρομω πολυτρόπων

Τά τής μάχης κύματα γαλήνην κρίνων.

Πηξάμενος γουν τό χρυσουν σοι θριγγίον,

Άλλον γάρ ουκ έδει σε λαμβάνειν φόρον,

Την πλουτοποιόν την υπέρτιμον σκέπην,

Αιτω ψυχής κάθαρσιν αντιλαμβάνειν,

Και λύτρον αυτής τον χρυσόν τον ένθάδε,

Ως αν περικλείσης με, σεμνή παρθένε,

Μετά τελευτην, τής Εδέμ τ θριγγί.

Κομνηνός Ανδρόνικος Ασάν πατρόθεν,

Αδελφιδους άνακτος Αυσόνων γένους,

Παλαιολόγος ταυτά σοι τή παρθένω

Μετά δέους είρηκε δεικνύς την σχέσιν.

 

Εις εικόνα τής θεοτόκου.

Ζής σύ και τράπεζα και κήπος, κόρη·

Τω γάρ ξύλω ζωοίς με τής σής εικόνος

Θνήσκειν κατακριθείσαν ηδονής ξύλω.

 

(Manuel Philes Poeta, Scr. Rerum Nat., Carmina

Chapter 3, poem 77, line t)

Εις εικόνα τής θεομήτορος.

Ότι με παντός δυσχερους υπεξάγεις,

Και παντοδαπν αξιοίς χαρισμάτν,

Αφ’ οὗπερ εις φς από γαστρός έξέδυν,

Ω μήτερ αγνή και φθοράς υπερτέρα,

Πρτον μέν ς άϋλον εις νουν σε γράφω…

Καιπερ τελευτής ύπνον υπνουντα, ξένε.

 

(Manuel Philes Poeta, Scr. Rerum Nat., Carmina

Chapter 3, poem 95, line t)

 Εις αμίαντον εικόνα τής θεομήτορος.

3.95.1

Άφλεκτος υπάρξασα πυρφόρος βάτος

Άμεμπτος εις άχραντον έξέσθης λίθον·

Πρός γάρ τό πυρ σίδηρος ου λίθος μένει·

Κατάσκιον δέ πάλιν ευρέθης όρος

Τω συνδετικω των διεστώτων λίθω·

Εγώ δέ πηγήν ευτυχων τεραστίων

Τω του χρυσαργύρου σε κοσμω θριγγίω.

Ναί κήπε Χριστου, ναί θεόδροσον φρέαρ,

Τούς σούς αγγούς δαψιλως αναστόμου·

Τής πίστες γάρ την χρυσήν κάλπιν φέρω.

 

(Manuel Philes Poeta, Scr. Rerum Nat., Carmina

Chapter 3, poem 191, line t)

 

Εις ναόν τής θεομήτορος.

3.191.1

Θεου Λόγου σκήνωμα τον ναόν δέχου·

Πύλη γάρ εί σύ και τρυφή και χρίον

Και ζων ύδωρ και κήπος αῤρεύστου χλόης.

Σου μέν γάρ ακρόγνος έτμήθη λίθος,

Ὃς τάς φύσεις συνήψε τάς ασυμβάτους·

Εγώ δ’ έπ’ αυτω και τά βάθρα πηγνύ,

Και τάς ψυχικάς έλπίδας καθιδρύ·

Άλλς δέ πς έδει με, σεμνή παρθένε,

Βωμόν πονηρόν ευρεθέντα πρακτέων,

Εις κάλλος έλθείν μυστικής νεουργίας;

Γένοιτο γουν έμοί τε και τοίς φιλτάτοις

Ο τής προσευχής οίκος ουτοσί σκέπη

Την έμπαθή λύουσα του βίου ζάλην·

Οίκος δέ κοινός τής τρυφής τό χρίον,

Όταν έπιστή των αμοιβων ο χρόνος.

Κομνηνοφυής ταυτα Λιβαδάριος

Θεόδρός σοι ταυτα τολμήσας έφην.

——————————————————————————————-

[1] [Μανουήλ Φιλής (περίπου 1275-1345): Ποιητής της αυτοκρατορικής αυλής των αυτοκρατόρων Ανδρόνικου Β’ και Ανδρόνικου Γ’ Παλαιολόγου από την Έφεσο. Υπήρξε μαθητής του Γεώργιου Παχυμέρη και έγραψε ποιήματα ποικίλων ειδών (διδακτικά, πανηγυρικά, επιτάφιους, ιστορικά και άλλα) από τα οποία φαίνεται ότι είχε στενούς δεσμούς με την αυτοκρατορική οικογένεια, την αριστοκρατία (για παράδειγμα την οικογένεια τν Μελισσηνών) και το Πατριαρχείο.].

Advertisements
This entry was posted in Ιστορία and tagged . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s