Περί Χρυσανθακόπουλων ή Κουμανιωτών.

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ

Περί Κουμανιωτών[1].

Στη συνέχεια παραθέτω στοιχεία κυρίως γενεαλογικού ενδιαφέροντος για τους Θάνο, Κωνσταντίνο και Αγγελή Χρυσανθακόπουλους ή Κουμανιώτες.

1. Θάνος Χρυσανθακόπουλος ή Κουμανιώτης.

«Αθήναι την 14 Φεβρ. 1850./ Προς το Υπουργείον των Στρατιωτικών./ Ότε ο μη υπάρχων εις την ζωήν αδελφός μου μακαρίτης Θάνος Χρυσανθόπουλος Κουμανιώτης αντισυνταγματάρχης της 10ης τετραρχίας της εν Πάτραις εδρευούσης, πρετοιμάζετο ίνα απομακρυνθή της ενεργητικής υπηρεσίας, διά τε την ηλικίαν του, καθώς και την θραύσιν της χειρός του κατά την μετά του Ιουσούφ Πασά συμπλοκήν μας και θελήσας ν’ ανακουφισθή ύστερον από τοσαύτας κακουχίας ας υπέστη κατά την ιεράν Επανάστασίν μας τιθέμενος εις την τάξιν των προικοδοτημένων αξιωματικών της φάλαγγος, κατά την εν ταις Αθήναις εποχήν επήλθεν αιφνίδιος θάνατος και […] εκ του κόσμου τούτου. Επειδή ο ειρημένος αντισυνταγματάρχης αδελφός μας δεν επρόφθασε να προικοδοτηθεί, ούδέ και γυναίκα και τέκνα είχεν, αγάμου αποβιώσαντος(;) δεν εζήτησεν ουδείς το προικοδοτικόν γραμμάτιον./ Διά τούτο παρακαλώ ήδη ότι τα βουλευτικά νομοθετικά σώματα εψηφίσαντο του να πραγματοποιηθεί το περί κληρονομικού δικαιώματος ψήφισμα της εν Αθήναις εθνικής συνελεύσεως, παρουσιαζόμεθα οι ευπειθώς υποφαινόμενοι προς το Σ. τούτο υπουργείον αιτούντες το ανήκον προικοδοτικόν γραμμάτιον του αποβιώσαντος αδελφού μας καθότι μόνοι νόμιμοι κληρονόμοι αυτού, δεν […] άλλοι παρ’ εκτός των υπογεγραμμένων./ Ευπειθέστατοι./ Δ[ημήτρης]. Χρυσανθακόπουλος Κουμανιώτης/ Χρυσανθάκης Χρυσαντακόπουλος Κουμανιώτης[2].

Το υπουργείο των σταρτιωτικών με έγγραφό του από 1 Μαρτίου 1850, μέσω του Φρουραρχείου Αθηνών απαντάει στην αίτηση αυτή αναφέροντας ότι δεν μπορεί να ικανοποιηθεί το αίτημά τους διότι «…ο εκδοθείς νόμος δεν εννοεί τους κληρονόμους των εν ταις διαφόροις μητρώοις διαλαμβανομένων και διορισθέντων αξιωματικών, αλλά τους κληρονόμους των μη βαθμολογηθέντων και μη μισθοδοτηθέντων μέχρι της 3 7βρίου 1843…».».

2. Κωνσταντίνος Χρυσανθακόπουλος ή Κουμανιώτης.

Δια τον Κωνσταντίνο Χρυσανθακόπουλο, Κουμανιώτη, η χήρα αυτού Πανωραία σε έγγραφό της που συντάχθηκε στην Πάτρα στις 15 Ιανουαρίου 1850 και απευθυνόταν προς το Υπουργείο των στρατιωτικών, ανέφερε ότι ο προ πολλών ετών αποβιώσας σύζυγός της Κωνσταντίνος άφησε δύο ανήλικα τέκνα: τον Παναγιώτη και τη Χαρίκλεια. Ζητούσε να δοθεί «εις την υποφαινομένην (μείνασαν εις τη χηρείαν της) και τα ανήλικα τέκνα… το αντίτιμον του ειρημένου βαθμού του συζύγου της δια πιστωτικού Γραμματείου κατά τα διατεταγμένα…» ως προικοδότηση του Κωνσταντίνου Χρυσανθακόπουλου, ο οποίος είχε καταταγεί στα μητρώα με τον βαθμό του Λοχαγού. Η αίτηση συνοδεύεται από πιστοποιητικό του δημάρχου Πατρέων με ημερομηνία 2.12.1849, με το οποίο βεβαιώνεται ότι η χήρα Πανωραία και τα ανήλικα αυτής τέκνα Παναγιώτης και Χαρίκλεια είναι η σύζυγος και τα τέκνα του αποβιώσαντος πρώην στρατιωτικού Κων/νου Χρυσανθακόπουλου ή Κουμανιώτη. Υπάρχει επικύρωση του Νομάρχη με ημερομηνία 12.3.1850. Από αποδείξεις που έχουν συνταχθεί στην Πάτρα στις 12.5.1850 προκύπτει ότι: Η χήρα Πανωραία έλαβε πιστωτικό Γραμμάτιο από δραχμές 2160.

Ο Παναγιώτης έλαβε πιστωτικό Γραμμάτιο από δραχμές 2160.

Η Χαρίκλεια έλαβε πιστωτικό Γραμμάτιο από δραχμές 2160.

Για την αγράμματη σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα υπογράφει ο Θεόφιλος Π. Γιαννόπουλος (ή Π.γιαννόπουλος).

3. Αγγελής Χρυσανθακόπουλος ή Κουμανιώτης.

Δια τον Αγγελή Χρυσανθακόπουλο, Κουμανιώτη, η χήρα αυτού Μαρία σε έγγραφό της που συντάχθηκε στην Πάτρα στις 15 Ιανουαρίου 1850 και απευθυνόταν προς το Υπουργείο των στρατιωτικών, ανέφερε ότι ο προ πολλών ετών αποβιώσας σύζυγός της Αγγελής άφησε τρία ανήλικα τέκνα: τον Χρυσανθάκη, τη Χαρίκλεια και την Αικατερίνη. Ζητούσε να τους δοθεί το «ανήκον πιστωτικό φαλαγγιτικό Γραμμάτιο προς εξόφλησι του δικαιώματος κληρονομίας» ως προικοδότηση του Αγγελή Χρυσανθακόπουλου, ο οποίος είχε καταταγεί στα μητρώα με τον βαθμό του Λοχαγού. Η αίτηση συνοδεύεται από πιστοποιητικό του δημάρχου Πατρέων με ημερομηνία 2.12.1849, με το οποίο βεβαιώνεται ότι η χήρα Μαρία και τα ανήλικα αυτής τέκνα Χρυσανθάκης, Χαρίκλεια και Κατίνα είναι η σύζυγος και τα τέκνα του αποβιώσαντος πρώην στρατιωτικού Αγγελή Χρυσανθακόπουλου ή Κουμανιώτη. Υπάρχει επικύρωση του Νομάρχη με ημερομηνία 10.3.1850. Από αποδείξεις που έχουν συνταχθεί στην Πάτρα στις 12.5.1850 προκύπτει ότι: Η χήρα Μαρία έλαβε πιστωτικό Γραμμάτιο από δραχμές 1620.

Ο Χρυσανθάκης έλαβε πιστωτικό Γραμμάτιο από δραχμές 1620.

Η Χαρίκλεια έλαβε πιστωτικό Γραμμάτιο από δραχμές 1620.

Η Αικατερίνη έλαβε πιστωτικό Γραμμάτιο από δραχμές 1620.

Η υπογραφή του ατόμου που υπογράφει για την αγράμματη σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα είναι δυσανάγνωστος.

Στην Εφημερ.της Κυβερνήσεως φ.2. 25.1.1845 με Διάταγμα Βασιλικό δίδεται «εις την χήραν  Μαρίαν του λοχαγού (επιλοχίου) Αγγελή Χρυσανθακοπούλου [ο βαθμός] της τετάρτης τάξεως». Το διάταγμα αναφέρει ότι: «…εγκρίνομεν να δοθεί εις τα ςκάτωθεν σημειουμένας χήρας και ορφανά των πρώην αξιωματικών, άμα αποδείξωσι κανονοκώς  την ένδειαν  και την ταυτότητα αυτών, προικοδότησις κατά τους ορισμούς του από 20.5. (1.6) 1843 Νόμου, αναλόγως της τάξεως εις ήν έκαστον άτομον είναι καταχωρημένον οίον…».

4. Χρυσανθακόπουλος Δημήτριος: Με έγγραφό του που συντάχθηκε στην Πάτρα και φέρει ημερομηνία 3 Δε-κεμβρίου 1838, απευθυνόταν προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επι-κρατείας, ζητούσε τον ετήσιον μισθόν του να τον πληρωθεί σε μία δόση και να του αφαιρεθεί ο ανάλογος τόκος.  Αναφέρεται επί-σης σε κατάλογο Φαλαγγιτών ότι έλαβε 214 στρέμματα με αγοραία τιμή 5275 δρχ. με τα υπ. αριθ. 27, 28/13 Μαΐου, 1174/14 Ιουνίου, 1230/15 Ιουνίου τ. έ. Σε απόδειξη που έχει συνταχθεί στην Πάτρα στις 22.6.1839 και υπογράφεται από τον ίδιο, αναφέρεται ότι έλαβε από τον Οικον. Επί-τροπο Πατρών τα πωλητήρια έγγραφα με τα οποία απέκτησε γη στην επαρχία Πα-τρών συνολικά 213 στρεμμάτων κειμένην στο χωριό Ίσαρι του δήμου Φαρών.

5. Χρυσανθακόπουλος Χρυσανθάκης: Αναφέρεται σε κατάλογο Φαλαγγιτών ότι έλαβε 32 στρέμματα με αγοραία τιμή 680 δρχ. με το υπ. αριθ. 1231/5 Ιουνίου τ. έ. Σε απόδειξη που έχει συνταχθεί στην Πάτρα στις 18.7.1839 αναφέρεται ότι έλαβε από τον Οικον. Επίτροπο Πατρών τα πωλητή-ρια έγγραφα με τα οποία απέκτησε γη στην επαρχία Πατρών συνολικά 32 στρεμμά-των, κειμένην στο χωριό Ίσαρι Φαρών.

——————————————————————–

[1] Το επώνυμο εκ του χωρίου Κούμανι στις παρυφές του Ερύμανθου (724 μ.). Με το επώνυμο Κουμανιώτης αναφέρονται πολλοί: Κότσης, Σταμάτης, Δημήτρης, Χρυσανθάκης, Νίκος, Γκολφίνος, Σπυρος, Θεοδωράκης Παπαχρυσανθακόπουλος κ.λ.

[2] Ο Χρυσανθάκης, κατά τον Κ. Ν. Τριανταφύλλου, συνετέλεσε εις την καταστολή της στάσεως Νικ. Μερεντίτη στις 27.11. 1847. Ο Μερεντίτης ήταν λοχαγός της οροφυλακής, ληστής αμνηστευθείς από τον Κωλέττη και μαζί με το Ζωγράφο κατέλαβαν την πόλη των Πατρών με σοβαρές ζημιές και μεγάλη αναστάτωση. Η στάση διελύθη δια της βίας. Περί του Μερεντίτη βλ.: Μπάμπη Καββαδία, Το κίνημα του Μερεντίτη – η Πάτρα για 5 μέρες στα χέρια «ληστανταρτών». (https://issuu.com/babiskavvadias/docs/to_kinhma_tou_merentith_-_babis_kav/41).

Πηγή: Γ.Α.Κ.

Θ. Τζώρτζης.

Advertisements
This entry was posted in Ιστορία and tagged . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s