Ο εκ της Κερπινής των Καλαβρύτων Ανδρέας Ζαΐμης και η συμβολή του στην διοικητική διαίρεση της Πελοποννήσου και στη δημιουργία της πρώτης Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα.

Οι Καλαβρυτινοί, δεν πρωτοστάτησαν μόνο στους αγώνες κατά των εχθρών με το γιαταγάνι και το ντουφέκι, ούτε μόνο στην έναρξη της Επανάστασης του 1821 στην επαρχία αυτή, αλλά και με το μυαλό και τη γραφίδα στις μετέπειτα προσπάθειες της Ελλάδος να σταθεί στα πόδια της. Από τα έγγραφα – εισηγήσεις – προς τον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, που ακολουθούν και τα υπογράφει ο πολύς Ανδρέας Ζαΐμης[1] εκ της Κερπινής των Καλαβρύτων, όντας μέλος του «Πανελληνίου»[2], γίνεται φανερός ο ρόλος και η συμβολή του στη Διοικητική διαίρεση της Πελοποννήσου καθώς και στη δημιουργία υποτυπώδους Δημόσιας Διοίκησης, μετά την εκδίωξη των Τούρκων από την Ελλάδα.

«Αριθ. 13./ Το Πανελλήνιον./ Προς τον εξοχώτατον Κυβερνήτην,/ Ιδού κατά ζήτησιν της υμετέρας εξοχότητος η διαίρεσις της Πελοποννήσου, και των Νήσων του Αιγαίου πελάγους εις τμήματα, όσα και οποία εστοχάσθη το Πανελλήνιον προσωρινώς ανάλογα γνωρίζον καλώς ότι η πείρα θέλει οδηγήσει την Κυβέρνησιν εις τούτο καλύτερα./ Οι υπέρ της τοιαύτης διαιρέσεως της Πελοποννήσου λόγοι είναι πρώτον, ότι συντέμνει, ως βλέπετε, την προλαβούσαν της Τουρκικής Διοικήσεως διαίρεσιν πλέον του ενός τρίτου, από εικοσιτέσσαρας επαρχίας, προβάλλουσα μόνον επτά τμήματα, και ταύτα ως έγγιστα φυσικώς περιοριζόμενα προς άλληλα δια ποταμών ή ορέων. Δεύτερον ότι με τούτον τον τρόπον έχουσι όλα τα τμήματα εν κέντρον, εκ του οποίου απέχουσιν εξ’ ίσου ως έγγιστα όλα. Τρίτον η ένωσις αύτη των διαφόρων επαρχιών από εν τμήμα σβύνει κατ’ολίγον την ηθικήν διαίρεσιν των κατοίκων, και τέταρτον ότι όλα τα μεγάλα τμήματα μηδενός βρέχονται από την θάλασσαν./ Των δε Νήσων την διαίρεσιν δικαιολογεί μια γενική παρατήρησις επάνω εις τον γεωγραφικόν αυτών πίνακα./ Κρίνει όμως χρέος του το Πανελλήνιον να παρατηρήσει προς την Εξοχότητά Σας, ότι εις την προλαβούσαν των Τούρκων Διοίκησιν, όχι μόνον εις τόσας πολλάς επαρχίας λεγομένας ήτον κατακερματισμένη η Πελοπόννησος, αλλά μιάς τοιαύτης επαρχίας χωρία ή άλλα μέρη ήσαν πανταχού υποκείμενα εις την πολιτικήν Διοίκησιν άλλης παντελώς απομεμακρυσμένης από την πρώτην και αποχωρισμένης απ’ αυτήν δια μέσου κειμένων άλλων τοσούτων επαρχιών. Και ταύτην την παρατήρησιν σας κάμνει το Πανελλήνιον, δια να μη λησμονηθεί εις το περί ταύτης της υποθέσεως εκδοθησόμενον διάταγμα να εμποδισθεί το άτοπον τούτον, κατά το οποίον και προλαβόντως η Βουλή ενομοθέτησε./ Παρά δε της στρατιωτικής δυνάμεως, οπόσην το Πανελλήνιον στοχάζεται αναγκαίαν δια έκαστον τούτων των τμημάτων, είναι δια μεν τα της Πελοποννήσου από σαράντα έως ογδοήκοντα άνθρωποι, δια τα των Νήσων, και περί την Μάνην, εκτός της Πεζικής ταύτης Δυνάμεως, το Πανελλήνιον στοχάζεται αναγκαίον να υποστηρίζεται έκαστος Διοικητής και με μίαν μικράν Ναυτικήν δύναμιν, παραδείγματος χάριν από δύο μικρά πολεμικά πλοία, με τα οποία και την ευταξίαν των Νήσων ευκολώτερον ημπορεί να βαστά, και την πειρατείαν (χρείας τυχούσης) να κατατρέχει./ Το Πανελλήνιον όμως δεν ημπορεί να Σας δώσει προς το παρόν καμμίαν γνώμην περί των αναγκαίων υπαλλήλων, των Διοικητών, των διαφόρων τμημάτων, περί του μισθού αυτών ακολούθως, μη γνωρίζον ακόμη, ποίος θέλει είναι ο πολιτικός οργανισμός αυτών των τμημάτων, και ποία και πόσα των διαφόρων αναγκαίων εις ταύτα υπουργών τα καθήκοντα. Θέλει δε κάμει τούτο, αφού ιδεί πρώτον τοιούτον οργανισμόν επικυρωμένον παρά της υμετέρας εξοχότητος, ήθελε συνδυάσει με πολιτικόν κατάλογον (lista civili) το σχέδιον ενός τοιούτου οργανισμού, εις το οποίον κατ’ αυτάς ενασχολείται το Πανελλήνιον./ Εν Αιγίνη τη 7η Απριλίου/ 1828/ Ο Πρόβουλος του Τμήματος των Εσωτερικών/ Ανδρέας Ζαΐμης./ ο πρώτος Γραμματεύς/ Γεώργιος Ψύλλας» (Γ.Α.Κ.).

Ακολουθεί η διαίρεση της Πελοποννήσου:

«Πελοπόννησος./ Τμήματα: 1. Κορινθία και Αργολίς, περιέχουσα Άργος, Ναύπλιον, Κάτω Ναχαγιέ, Κόρινθον./ 2. Αχαΐα, περιέχουσα Καλάβρυτα, Βοστίτζαν, Πάτρας./ 3. Ήλις, περιέχουσα Γαστούνην και Πύργον./ 4. Άνω Μεσσηνία, περιέχουσα Αρκαδίαν, Νεόκαστρον, Μοθώνην, Κορώνην./ 5. Κάτω Μεσσηνία, περιέχουσα Νησί, Καλαμάταν, Ιμπλάκικα, Ανδρούσαν, Λεοντάρι, Μικρομάνην και την Δυτικήν Μάνην./ 6. Λακωνία, περιέχουσα Ανατολικήν Μάνην, Μονεμβασίαν, Μιστράν και Πραστόν./ 7. Αρκαδία, περιέχουσα Φανάρι, Καρύταιναν, Τριπολιτζάν, Άγιον Πέτρον./ Νήσοι./ Τμήματα: 1. Τμήμα Βορείων Σποράδων περιέχον, Σκιάθον, Σκόπελον, Ηλιοδρόμια κ.τ.λ./ 2. Τμήμα Ανατολικών Σποράδων περιέχον, Σάμον, Κάλυμνον, Λέρον, Πάτμον κ.λ.π./ 3. Τμήμα Δυτικών Σποράδων περιέχον, Ύδραν, Πέτζα, Πόρον και Αίγιναν./ 4. Τμήμα Βορείων Κυκλάδων περιέχον, Σύραν, Σέριφον, Θερμιά, Τζιά, Άνδρον, Τήνον./ 5. Τμήμα Κεντρικών Κυκλάδων περιέχον, Νάξον, Πάρον, Ίον, Σίκινον, Πολύκανδρον, Μήλον, Κίμηλον και Σίφνον./ 6. Τμήμα Νοτίων Κυκλάδων περιέχον, Σαντορίνην, Ανάφη, Αστυπαλαίαν, Κάσσον, Κάρπαθον» (Γ.Α.Κ.).

Μετά από μερικές ημέρες, στις 19 Απριλίου, το Πανελλήνιο, με υπογραφή πάλι του Ανδρέα Ζαΐμη, έστειλε στον Κυβερνήτη το παρακάτω έγγραφο:

«Το Πανελλήνιον/ Προς τον Εξοχώτατον Κυβερνήτην/ Κατ’ αυτάς ενησχολήθη το Πανελλήνιον εις την εξέτασιν σχεδίου Διοικητικής Διατάξεως, το οποίον επεφορτίσθη προ ημερών η επιτροπή των Εσωτερικών να συντάξει και παρρησιάσει προς το Πανελλήνιον. Μετά ικανήν συζήτησιν του όλου και των μερών τούτου του σχεδίου, προέκυψεν επιδιορθωμένον, και εις τας περιστάσεις της πατρίδος προσηρμοσμένον, καθόσον ημπορούσε να κρίνει το Πανελλήνιον, ως το βλέπετε ενταύθα περικλειόμενον και προβαλλόμενον εις την επίκρισιν της  υμετέρας εξοχότητος./ Το Πανελλήνιον διευθύνον αυτό προς την υμετέραν εξοχότητα, το συνοδεύει με την πλέον εγκάρδιον επιθυμίαν, του να ιδή όσον τάχος μορφωμένας, υφ’ οποιονδήποτε Διοικητικόν οργανισμόν, τας επαρχίας και Νήσους της επικρατείας, αίτινες υποφέρουν ήδη τόσον καιρόν, τας εκ της αταξίας ταύτης προερχομένας καθημερινάς δυστυχίας./ Εν Αιγίνη τη 19 Απριλίου/ 1828./ Ο Πρόβουλος του Τμήματος των Εσωτερικών/ Ανδρέας Ζαΐμης./ Ο Πρώτος Γραμματεύς/ Γεώργιος Ψύλλας.» (Γ.Α.Κ.).

Ακολουθεί το «σχέδιον Διοικητικής Διατάξεως»:

«Διάταξις Διοικητική./ Κεφάλαιον Πρώτον./ Περί Διοικητικού Συστήματος./ Άρθρον 1. Εις έκαστον Τμήμα είναι μία Διοίκησις, εξαρτωμένη από τον Κυβερνήτην./ 2. Σύγκειται από τον Διοικητήν, ένα Γραμματέα, και πέντε υπαλλήλους οίτινες θέλει αποτελούν και το Διοικητικόν Συμβούλιον./ 3. Έχει την εκτελεστικήν δύναμιν και αντικείμενον των έργων εις την Οικονομίαν, την Εσωτερικήν Αστυνομίαν, την Υγειονομίαν, την Θρησκείαν, την Παιδείαν, τα Ιερά και Δημόσια καταστήματα, την Αγορανομίαν και την Εκτελεστικήν Αστυνομίαν./ Κεφάλαιον Δεύτερον./ Περί του Διοικητού./4. Ο Διοικητής διορίζεται και μετακαλείται από τον Κυβερνήτην./ 5. Είναι αρχηγός του Διοικητικού Συστήματος του Τμήματος, και χωρίς διαταγήν του καμμία Διοικητική εργασία δεν εκτελείται εις αυτό./ 6. Οφείλει να επαγρυπνεί εις την φύλαξιν και ακριβή εκτέλεσιν των καθεστώτων νόμων, και να ενεργεί τας διαταγάς της Κυβερνήσεως εις το οποίον διοικεί Τμήμα./ 7. Οσάκις είναι λόγος περί πραγμάτων τα οποία δεν επρόβλεψεν ο νόμος, ουδέ έχει ρητήν διαταγήν της Κυβερνήσεως, αλλ’ υπαγορεύονται από τοπικάς ανάγκας, συγκαλεί το Συμβούλιον και λαμβάνει την γνώμην του, χρεωστεί όμως να κοινοποιεί προς την Κυβέρνησιν αμέσως το μέτρον το οποίον ήθελε λάβει κατά την περί τούτου εκδοθησομένην διάταξιν./ 8. Είναι υπεύθυνος δια τας Διοικητικάς πράξεις του, και δι εκείνας των υπαλλήλων./ 9. Ο Διοικητής προεδρεύων του Συμβουλίου δικάζει αον) τα πρί εισπράξεως φόρων, βον) τας πολιτικάς αγωγάς, περί αρπαγής ή ζημίας των εθνικών κτημάτων, γον) πάσαν μεταξύ μερικών διαφοράν περί χρυσικής ύλης, και δον) τας μεταξύ μερικών και Αξιωματικών διαφοράς δια Διοικητικά αντικείμενα./ 10. Δύο Σύμβουλοι αρκούν δια την πληρότητα του Συμβουλίου./ 11. Αι αποφάσεις της Διοικήσως εκκαλούνται ενώπιον του Κυβερνήτου, αλλά δεν αναβάλλεται η προσωρινή εκτέλεσίς των. Η δε έκκλησις παρουσιασθείσα εις τον Διοικητήν εντός δέκα ημερών μετά την απόφασιν, στέλλεται παρ’αυτού εις την Γραμματείαν της Επικρατείας αμέσως./ 12. Έχει μίαν προσδιωρισμένην οπλοφόρον δύναμιν εξαρτωμένην αππό αυτόν./ 13. Ο Διοικητής επαγρυπνεί τους Μνήμονας (Νοτάριους) και θέλει φροντίζει δια την ακριβή έκκλησιν των εκδοθησομένων περί αυτών διατάξεων./ Κεφάλαιον Τρίτον./ Περί του Γραμματέως./ 14. Ο Γραμματεύς εκάστου Διοικητού διορίζεται από τον Κυβερνήτην αλλά υπάγεται εις τον Διοικητήν και οφείλει να εκτελεί τας διαταγάς του./ 15. Κρατεί τρία βιβλία, από τα οποία το 1ον είναι το Πρωτόκολον, περιέχον τα πρακτικά, 2ον χωριστόν κώδικα των ψηφισμάτων και διαταγμάτων της Κυβερνήσεως διευθυνομένων εις τον Διοικητήν του Τμήματος και των διατάξεων, αι οποίαι εκδίδονται από αυτόν, και 3ον περιέχον την ανταπόκρισιν τούτου με τον Κυβερνήτην και το ασωτερικόν του Τμήματος./ 16. Γνωμοδοτεί αλλά δεν ψηφοφορεί εις τας συνεδριάσεις του Συμβουλίου και εις όλας τας άλλας Διοικητικάς υποθέσεις./ 17. Προσυπογράφει όλας τας πράξεις του Διοικητού, και δεν δύναται να μην υπογράψει αυτάς, εκτός όταν δώσει την παραίτησίν του. Χρεωστεί όμως να αναφέρεται εις την Κυβέρνησιν οσάκις είναι γνώμης εναντίας της πράξεως την οποίαν ηναγκάσθη να υπογράψει, καταχωρών την γνώμην του εις το πρωτόκολον./ 18. Ο Γραμματεύς είναι υπεύθυνος δια τας πράξεις της Γραμματείας του, και μετέχει εν ταυτώ της ευθύνης δια τας Διοικητικάς πράξεις./ Κεφάλαιον Τέταρτον./ Περί των Διοικητικών υπαλλήλων./ 19. Οι υπάλληλοι Αξιωματικοί είναι πέντε, επί της Οικονομίας, επί της Εσωτερικής Αστυνομίας, Υγειονομίας, Θρησκείας και Ηθικής, και Αγορανομίας./ 20. Η Εκτελεστική Αστυνομία, ως προς τα Διοικητικάς εργασίας είναι και αυτή υπάλληλος εις τον Διοικητήν./ 21. Όλοι οι υπάλληλοι εξαρτώνται από τον Διοικητήν και δίδουν λογαριασμόν προς αυτόν εκάστην εβδομάδα./ 22.Ο διοικητής δύναται να διορίσει, με την άδειαν του Κυβερνήτου υποδιοικητάς, όπου κρίνει αναγκαίον./ 23. Εις τα Τμήματα των Νήσων τούτο είναι άφευκτον./ 24. Οι υποδιοικηταί έχουν εις την περιφέρειάν των τας αυτάς δυνάμεις με τους Διοικητάς, ή λαμβάνουν ιδιαιτέρας οδηγίας./ 25. Ο επί της Οικονομίας υπάλληλος Γενικός, είτε μερικώτερος του Τμήματος έχει το δικαίωμα να συνάζει όλας τας προσόδους του Τμήματος, αλλά δεν ημπορεί να εξοδεύει περισσότερα από…. χωρίς την άδειαν του Κυβερνήτου./ 26. Ο επί της Οικονμίας του Τμήματος λαμβάνει οδηγίας από τον επί της Οικονομίας της Επικρατείας, όστις του ερμηνεύει τον παραδεδεγμένον της εισπράξεως τρόπον./ 27. Ο Διοικητής χρεωστεί να ειδοποοιεί τον Κυβερνήτην περί της εκλογής των υπαλλήλων του, ούτε δύναται να τους αποβάλλει, χωρίς την άδειαν του Κυβερνήτου, ημπορεί όμως προσωρινώς να τους παύσει./ Κεφάλαιον Πέμπτον/ Περί του Διοικητικού Συμβουλίου./ 28. Όποιος των Συμβούλων δεν είναι σύμφωνος με την γνώμην του Διοικητού, ημπορεί να αναφέρει την γνώμην του προς τον Κυβερνήτην./ Παράρτημα./ 29. Το Συμβούλιον το οποίον προεδρεύων ο Διοικητής θέλει δικάζει τας υποθέσεις (κατά το άρθ. 9) θέλει συνίσταται από τρεις κριτάς λαμβανομένους από το Τμήμα./ 30. Ούτοι θέλουν Συνεδρεύουν με τον Διοικητήν και θέλει έχουν Δικαστικήν ψήφον./ 31. Αι αποφάσεις του γίνονται δια της ψήφου των πλειόνων./ 32. Οσάκις είναι διχοστασία γνώμων, ο Διοικητής έχει δύο ψήφους./ Οδηγίαι Γενικαί προς τον Διοικητήν./1. Οφείλει να επισκέπτεται τουλάχιστον δις του ενιαυτού όλον το Τμήμα./ 2. Αν λάβει χρειάν, δύναται να ζητήσει βοήθειαν οπλοφόρου δυνάμεως ξηράς ή θαλάσσης από το πλησιέστερον τμήμα, και τούτο οφείλει να το συντρέξει ανυπερθέτως./ 3. Πέμπει καθ’ έκαστον μήνα προς τον κυβερνήτην αντίγραφα των παρακτικών./ 4. Οφείλει να συντάξει κατ’ ακριβείς ε..ίνας και παρατηρήσεις τακτικήν χωρογραφίαν του Τμήματος και να την πέμψει προς τον Κυβερνήτην./ 5. Τα αντικείμενα της χωρογραφίας είναι ταύτα: 1ον. Η έκτασις του τόπου και ο αριθμός των πόλεων, κωμοπόλεων και χωρίων, και Μοναστηρίων, και η ποσότης των οικιών και εκκλησιών./ 2ον. Πόση γη είναι εθνική, πόση καλλιεργημένη η φυτευμένη και πόση χέρσος, ποία και πόσα προϊόντα φέρει, οποίων βελτιώσεων είναι δεκτική, αν έχει δάση, κτηνοτροφίαν, ορυκτά, αλυκάς και ιχθυοτροφεία, ποία και πόσα άλλα ακίνητα εθνικά κτήματα./ 3ον. Πόσοι είναι οι κάτοικοι και πόσον περισσοτέρους ημπορεί να θρέψει, ποία επιτηδεύματα και τέχνας μετέρχονται, αν ο τόπος είναι αρμόδιος εις σύστασιν εργοστασίων και τεχνουργείων και ποίου είδους, τα σχολεία και πόθεν διατηρούνται ει δύνανται να διατηρώνται./ 4. Την εξαγωγήν εις ξένους τόπους ή άλλα Τμήματα και την απ’ αυτά εισαγωγήν, ποίαι είναι των προσόδων εξαγωγαί, και αν εμβαίνωσιν εις το ταμείον δια των νομίμων και τακτικών δρόμων./ Οδηγίαι μερικαί προς τον Διοικητήν./ Περί της ύλης εκάστου υπαλλήλου./ 1. Η Οικονομία έχει τα εξής αντικείμενα./ 1ον. Την Διοίκησιν των εθνικών λεγομένων κτημάτων./ 2ον. Την διαίρεσιν παντός είδους φόρων, και την τακτικήν συλλογήν αυτών δια την οποίαν όμως χρεωστεί να λαμβάνει την γνώμην των δημογερόντων ή προεστώτων./ 3ον. Την βελτίωσιν της γεωργικής και την πρόοδον των τεχνών./ 4ον. Την επαγρύπνησιν του εμπορίου και της ναυτιλίας./ 2. Η Εσωτερική Αστυνομία έχει τα εξής αντικείμενα. 1ον. Τον κανονισμόν παντός είδους οικοδομών./ 2ον. Τον διορισμόν του τόπου των διαφόρων τεχνουργείων./ 3ον. Την επισκευήν, κατασκευήν και διατήρησιν των δρόμων./ 4ον. Την καθαριότητα των πόλεων ή χωρίων./ 5ον. Την επιστασίαν των οχετών, των πηγών και φρεάτων./ 6ον. Την φωτοχυσίαν των πόλεων ή χωρίων./ 7ον. Την επιστασίαν των Κοιμητηρίων./ 8ον. Την επαγρύπνησιν των τεχνών./ 3. Η Υγειονομία έχει τα εξής αντικείμενα./ 1ον. Τον κανονισμόν της συγκοινωνίας με τους έξωθεν ερχομένους./ 2ον. Τα λοιμοκαθαρτήρια και την Διοίκησιν αυτών./ 3ον. Την σύστασιν ιατρικών Συμβουλίων./ 4ον. Την επιστασίαν των φαρμακοπωλείων./ 5ον. Την εφορίαν των ιατρών και χειρούργων./ 6ον. Την επιστασίαν των λιμένων./ 4. Η Θρησκεία και Ηθική περιέχουν τα εξής αντικείμενα./ 1ον. Την ακριβή διατήρησιν  των πολιτικών νόμων, όσοι αφορώσιν υποθέσεις εκκλησιαστικάς./ 2ον. Τα καταστήματα της κοινής παιδείας και την συντήρησιν αυτών./ 3ον. Τα ορφανοτροφεία και παντός είδους φιλάνθρωπα καταστήματα και την διοίκησιν αυτών./ 4ον. Τα μερικά ενέχειρα./ 5. Η Αγορανομία έχει τα εξής αντικείμενα./ 1ον. Την επαγρύπνησιν εις την ποιότητα των φαγωσίμων./ 2ον. Την εκτέλεσιν των διατάξεων, όσαι ανάγονται εις τους διαφόρους πωλητάς./ 3ον. Τα ζύγια και μέτρα./ 4ον. Τας αγοράς./ 5ον. Την επαγρύπνησιν εις τους μεσίτας και μεταπωλητάς των φαγωσίμων. [6]. Η Διοικητική Αστυνομία έχει τα εξής αντικείμενα./ 1ον. Την επαγρύπνησιν εις τας πυρκαϊάς./ 2ον. Το τρέξιμον των αχαλινότων ζώων./ 3ον. Τους λυσασμένους σκύλους./ 4ον. Τους τυχοδιώκτας και ψωμοζήτας./ 5ον. Τους τρελούς./ 6ον. Την κοινήν ησυχίαν και ευταξίαν εις τας πανηγύρεις, τους καφενέδες, κρασοπωλεία και ξενοδοχεία./ 7ον. Τους ξένους./ 8ον. Την χρήσιν των όπλων./ 9ον. Τας φυλακάς./ 10ον. Τα εγκαταλελειμένα βρέφη» (Γ.Α.Κ.).

——————————————————————————–

[1] Ζαΐμης Ἀνδρέας (Κερπινὴ Καλαβρύτων 1791 – Ἀθήνα 1840).
[2] Γνωμοδοτικό σώμα που ίδρυσε ο Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας στις 23 Απριλίου 1828, αντικαθιστώντας το Βουλευτικό.  Το Πανελλήνιον στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από τη Γερουσία τον Ιούλιο του 1829. Η ίδρυση του Πανελληνίου ήταν ένας από τους όρους που έθεσε ο Καποδίστριας για να αναλάβει Κυβερνήτης. Το Πανελλήνιον το αποτελούσαν κατά τη σύστασή του 27 μέλη, χωρισμένα σε τρία τμήματα. Στα τρία τμήματα, επικεφαλής ήταν οι πρόβουλοι. Ο Ζαΐμης ήταν πρόεδρος της επιτροπής Εσωτερικών.
Σημείωση: Τα υπόλοιπα έγγραφα δεν τα παρουσιάζω λόγω χώρου. Τα έγγραφα αυτά δεν περιλαμβάνονται στο Ιστορικό Λεξικό της Επαρχίας Καλαβρύτων, αλλά καταχωρήθηκαν σε τηρούμενο αρχείο ώστε να παρουσιαστούν σε πιθανή μελλοντική επανεκτύπωση. Πηγή τους είναι τα Γ.Α.Κ.
Παρακαλούνται όσοι χρησιμοποιήσουν αυτά να αναφέρουν το παρόν blog ως πηγή τους.

Θ. Τζώρτζης.

Advertisements
This entry was posted in Ιστορία and tagged , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s