Ντοκουμέντα για τον θάνατο του Παναγιώτη Καρατζά.

Ο Μήτρος Καρατζάς γιός του μακαρίτη Παναγιώτη Καραντζά[1] καθώς και πολλοί άλλοι πρωτοκλασάτοι Πατραίοι ζήτησαν το 1829 την έξωση των αδελφών Χρυσανθακόπουλων καθώς και του Γεωργίου Τσαλαμιδά από την πόλη διότι τους θεωρούσαν ως φονείς του πατέρα του Μήτρου και απειλούσαν εκδίκηση κατά των πατροκτόνων.

Στο έγγραφο προς τον Διοικητή Πατρών στις 30.4.1829, μεταξύ άλλων ανέφερον τα εξής: «…ο Θάνος Χρυσανθακόπουλος με τα αδέλφια του και ο Γεώργιος Τζαλαμιδάς, εφόνευσαν τον άνδρα και τον ήρπασαν αίφνης από τας αγκάλας των στρατιωτών του φονεύοντάς τον εις την πόρταν της μονής του Ομπλού…». Και ο γιός του Μήτρος σε δεύτερο έγγραφό του προς τον Κυβερνήτη (είχε σταλεί ανάλογο και στον Διοικητή Πατρών στις 3.5.1829), από Πάτρα, μεταξύ άλλων ανέφερε ότι: «…εφονεύθη και αναιτίως εκδικηθείς εφονεύθη εις το μοναστήριον του Ομπλού παρά του Θάνου Χρυσανθακόπουλου και αδελφών του [και του Γ. Τσαλαμιδά]… ο πατέρας μου άφησε φαμήλιαν αρκετήν και αδύνατον η οποία άχρι τούδε ευρίσκεται εις Ζάκυνθον και στερείται μεγάλως…» και καταλήγει: «… παρακαλείται θερμώς και μετά δακρύων η αυτού εξοχότης…να μη περιέρχονται [οι φονείς] εις την πόλιν των Πατρών ασυστόλως, έως ότου να διορισθεί η μεταξύ μας περί του φόνου του πατρός μου διαφορά μήπως ο άδικος φόνος του πατρός μου και η εκ τούτου έλλειψις των αναγκαίων της αδυνάτου φαμήλιας μου με φέρουν εις παραλογισμόν και χάσω το προφανές μεγάλον δίκαιόν μου…».

Έτσι για το θέμα αυτό ο προσωρινός Διοικητής Α. Αξιώτης ζήτησε οδηγίες από τον Κυβερνήτη Καποδίστρια.

Ο Κυβερνήτης στις 8.4.1829, απάντησε: «Ο προσ. Διοικητής Π. Πατρών ας ειδιοποιήσει τον αναφερόμενον ότι πρέπει να έχει υπομονήν έως ότου να συσταθεί το ανήκον δικαστήριον από το οποίον θέλει του αποδοθεί το δίκαιόν του».

Αλλά ας δούμε τι αναφέρει ο ίδιος ο Θάνος Χρυσανθακόπουλος για το θέμα στον Κυβερνήτη:

«…Ο προσωρινός Διοικητής των Πατρών με διαταγήν του μας διατάσσει να παρουσιασθώμεν προς την Υ. Σ. δια να θεωρηθεί η υπόθεσις του φόνου του Καρατζιά. Σεβόμενος την διαταγήν ταύτην αμέσως εκίνησα και προ ημερών έφθασα εδώ. Λαμβάνω δε την τόλμην να αναφέρω εν ολίγοις δια της παρούσης μου πως ηκολούθησεν εκείνος ο φόνος προς πληροφορίαν της Υ. Σ.  Τας πρώτας ημέρας της επαναστάσεως, ενώ είχομεν πολιορκημένους τους Τούρκους Πατρών εις το εκεί φρούριον, και τα ελληνικά στρατεύματα κατείχον την πόλιν, ο Καρατζάς δι επιβουλής εφόνευσε τον αδελφόν μας Σταμάτην. Όταν αυτός έκαμε την επιβουλήν ημείς δεν ετύχαμεν εκεί, αλλ’ άλλοι, των οποίων πολλοί ζώσι, μας το επληροφόρησαν μετέπειτα. Ένεκα τούτου δεν ημπορούσαμε να τον θεωρώμεν με καλό μάτι και αι ακατάστατοι περιστάσεις της πατρίδος δεν έδιδον την αναγκαίαν ισχύν εις τους τότε αρχηγούς να κάμωσι την εξέτασιν της υποθέσεως, όταν μάλιστα ενθυμούμεθα τον αδικοφονευθέντα αδελφόν μας, επιθυμούσαμε  εκδίκησιν. Εζητήσαμεν εν καιρώ την ικανοποίησιν του φόνου παρά του κ. Σισίνη, Θεοχαρόπουλου, Σωτήρη Χαραλάμπη, Θάνου Κανακάρη, Λόντου και άλλων προκρίτων ευρεθέντων κατά το 1821 εις το στρατόπεδον Πατρών παρόντος και του κυρίου Μαυροκορδάτου, αλλά μη ούσης τακτικής Διοικήσεως δεν εδυνήθημεν να επιτύχωμεν το δίκαιόν μας, και μ’ όλα ταύτα πάλιν ήθελε υπομείνομεν, αν αυτός ο ίδιος δεν μας έδιδεν αιτίαν. Μίαν ημέραν ενώ είμεθα εις το στρατόπεδον, ένας στρατιώτης ελογοτρίβησεν με τον μακαρίτη Θάνον Κανακάρην ασυστόλως. Εγώ μαθών τούτο επήγα και συνέλαβον τον αυθάδην δια να παιδευθεί προς παράδειγμα άλλων, ο Καρατζιάς άμα το ήκουσε ήλθε να τον πάρει από τας χείρας μου βιαστικώς. Ελογοτριβήσαμε δια τούτο και […] από την λύπην δια τον οποίον διέπραξε φόνον του αδελφού μου, δεν μπόρεσα να κρατήσω περισσότερον την αγανάκτησίν μου, αλλά έρριψα κατ’ αυτού και εγώ και άλλοι άνθρωποί μου και εφονεύθη ο Καρατζιάς. Από τοιαύτας αιτίας επήγασεν ο φόνος του Καρατζιά, πολλοί ζώντες ημπορούν να μαρτυρήσωσι και περί αυτού και περί εκείνου του αυταδέλφου μου…[…]/την 17 Ιουνίου 1829 Άργος/ Ο ευπειθής πολίτης/ Θάνος Χρυσανθακόπουλος».

———————————————————

[1] Ο Πατραίος Παναγ. Καρατζάς ή Αναστασόπουλος (1776- 4.9.1821) ήτο οπλαρχηγός των Πατρών κατά το 1821 και από τους πρωτεργάτες της έναρξης της επανάστασης στην Πάτρα.

Πηγή: Γ.Α.Κ.

(Κάθε χρήση του παραπάνω κειμένου θα γίνει με ακριβή αναφορά στην πηγή).

Advertisements
This entry was posted in Ιστορία and tagged , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s