Κουκουνάρας Σπύρος.

Μεταξύ των χιλιάδων γνωστών και αγνώστων αγωνιστών του 1821 και των εκατοντάδων μεταξύ αυτών βραβευθέντων με αριστεία και καταγομένων από την επαρχία Καλαβρύτων, συγκαταλέγεται και ο Σπύρος Κουκουνάρας από τα Σουδενά.

Αγνός αγωνιστής «εφάνη πάντοτε  άμωμος και καθαρός ο ανήρ ούτος, εις μακράν των συνήθων Ελληνικών Στρατιωτικών καταχρήσεων και πλεονεξιών, και ένεκα τούτου πένεται, και πένεται ουκ ολίγον, λιμοκτονών, εν’ ώ πολλοί των συστρατιωτών του ωφεληθέντες από τας καταχρήσεις των και πλεονεξίας των, ζώσι την σήμερον ευτυχώς…»[1]. Έλαβε μέρος σε πολλές μάχες  στις οποίες έδειξε ηρωϊσμό, πατριωτισμό, ζήλο και αρετές και όπως αναφέρεται «κατά το 1823, ότε τα λείψανα του Δράμαλη απέρασαν να μεταβώσιν εις Πάτρας από την Κόρινθον, και επολιορκήθησαν εις την Ακράταν, ο κ. Σπύρος Κουκουνάρας με την ρομφαίαν του εθανάτωσε υπέρ τους δεκαπέντε εχθρούς…». Υπήρξε ένας εκ των καπεταναίων του Αναγνώστη Στριφτόμπολα.  Ο ίδιος ο Κουκουνάρας αναφέρει σε έγγραφό του προς τον Κυβερνήτη με ημερομηνία 21.5.1829 «…Εις οκταετίαν εθυσίασα τα εκ νεαράς μου ηλικίας εν ιδρώτι αποχτηθέντα χρήματα, τα άρματά μου και την ίδια μου την ζωήν, ήν ο Κύριος … μου εχάρισε…». Σε άλλο έγγραφο με ημερομηνία 26.5.1829 αναφέρεται από μέλος του Στρατιωτικού Φροντιστηρίου ότι ο Σπ. Κουκουνάρας «…εδάνεισεν εις την Κυβέρνησιν κατά το 1823 έξ χιλ. γρόσια, δια τα οποία κρατεί εθνικάς ομολογίας, αλλά γνωρίζων την σημερινήν κατάστασιν του ταμείου δεν τολμά να προβάλει μήτε την εξόφλησιν των ρηθέντων ομολογιών, μήτε την αποζημίωσιν των όσων εις τους υπέρ πατρίδος […] του στρατεύματός του εξόδευσεν…». Υπάρχουν 16 αποδείξεις από τις οποίες προκύπτει ότι το Εθνικό Ταμείο του χρωστούσε διάφορα ποσά τα οποία συνολικά ανέρχονται σε 6.000 γρόσια.

Ο Κουκουνάρας απευθύνθηκε στην Κυβέρνηση και ζήτησε βοήθεια, προικοδότηση και οικονομική ενίσχυση αρχικά το 1829 και στη συνέχεια το 1839 και 1840, υποβάλλοντας πιστοποιητικά των αγώνων του αλλά και πιστοποιητικό της πενίας του.

Στις 15.12.1842 απευθύνθηκε στον βασιλιά Όθωνα διαμαρτυρόμενος και ανέφερε ότι γέροντας ων στερείται και αυτού του άρτου.

Κατατάχθηκε στην εβδόμη τάξη, στη συνέχεια στην έκτη τάξη με απόφαση του βασιλιά Όθωνα με ημερομηνία 1/13 Δεκεμβρίου 1841 και με εντολή να του δοθεί η προικοδότηση. Υπήρξε ανθυπολοχαγός της Φάλαγγος, το 1824 υπήρξε Υποχιλίαρχος και στη συνέχεια προβιβάστηκε σε Χιλίαρχο.

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων βεβαιώνει στις 17.6.1865 ότι ο Σπύρος Κουκουνάρας, ο οποίος είχε πεθάνει πριν δέκα έτη, είχε αφήσει πολύ μικρή περιουσία στη σύζυγό του Αικατερίνη και την κόρη τους Μαρία, η οποία περιουσία δεν επαρκούσε για να ζήσουν και γι’ αυτό δυστυχούσαν.

Για την προσφορά του στον αγώνα του απονεμήθηκε το «Αργυρούν αριστείο» και του χορηγήθηκε προικοδοτικό πιστωτικό γραμμάτιο εκ δρχ. 3.000 με το οποίο μπορούσε να αγοράσει μέσω πλειστηριασμού «εθνική» γη και 200 δρχ. σε μετρητά. Σε έγγραφό του ανέφερε ότι έλαβε ένα Γραμμάτιο αλλά κινδυνεύει να εξαργυρωθεί σε χερσώδεις εκτάσεις, αλλά και αυτές δεν ευρίσκονται στην περιφέρειά του. Ζητεί να γίνει δεκτό το γραμμάτιό του σε πλειστηριασμούς καλλιεργησίμων γαιών όπως και των φαλαγγιτών.

Στις 18.6.1845 έλαβε το υπ. αριθ. 1795/1766 πιστωτ. γραμμάτιο εκ 3.456 δρχ. αλλά με έγγραφό του το υπουργ. Στρατιωτικών από 13.10.1851 ζητεί από τον Νομάρχη Αχαϊοήλιδος να καλέσει τον Σ. Κουκουνάρα να επιστρέψει το υπ’ αριθ. 119 εκ 3.000 δρχ. γραμμάτιό του το οποίο έλαβε πριν τη βαθμολογία του διότι αντ’ αυτού έλαβε το ανάλογο του βαθμού του φαλαγγιτικό γραμμάτιο. Στις 21.10.1851 ο Έπαρχος Καλαβρύτων ενημερώνει τη Νομαρχία Αχαΐας, σε απάντηση διαταγής, ότι η Σπύραινα Κουκουνάρα κληθείσα να επιστρέψει το γραμμάτιο 119, απεκρίθη ότι ο αποβιώσας σύζυγός της δεν έλαβε τέτοιο γραμμάτιο. Στις 20.12.1851 ο δήμαρχος Καλαβρύτων ενημερώνει το Επαρχείο Καλαβρύτων ότι προσεκάλεσε εκ νέου τη σύζυγο του αποβιώσαντος Σπύρου Κουκουνάρα και της εζήτησαν το γραμμάτιο που αναφέρεται στη διαταγή του υπουργείου, αλλά αυτή απάντησε πάλι ότι δεν έχει άλλο γραμμάτιο παρά το εκ δρχ. 3456 υπ. αριθ. 1795/1766, το οποίο και αυτό της εζητήθη αλλά αρνείται να το παραδώσει λέγουσα ότι αυτό και μόνο εδόθη εις τον σύζυγόν της για την προσφορά του στην πατρίδα και δεν γνωρίζει αν υπάρχει άλλο. Ο Νομάρχης Αχαΐας στις 24.12.1851 αναφέρει στο υπουργείο των Στρατιωτικών, ύστερα από σχετική εντολή που του εδόθη, ότι διαβιβάζει την αναφορά 1060 του δημάρχου Καλαβρύτων σύμφωνα με την οποία η σύζυγος του αποβιώσαντος φαλαγγίτου Π. Σ. Κουκουνάρα δεν έχει «τοιούτον πιστωτικόν γραμμάτιον, το οποίον το υπουργείον δια της διαληφθείσης διαταγής του απαιτεί». Στις 19.2.1852, το υπουργείο Στρατιωτικών ζητεί από το υπουργείο Οικονομικών να ακυρώσει[2] το το 119 εκ δρχ. 3.000 γραμμάτιο το οποίο είχε εκδοθεί υπέρ του αποβιώσαντος ήδη Σπ. Κουκουνάρα, διότι η σύζυγος αυτού αρνείται να το επιστρέψει.

Αίτηση της χήρας αυτού Αικατερίνης και της θυγατέρας αυτών Μαρίας, που συντάχθηκε στα Καλάβρυτα στις 16 Ιουνίου 1865 και απευθυνόταν δια του Επάρχου Καλαβρύτων προς την αρμόδια επί των Αγώνων επιτροπή για να τους δοθεί αμοιβή για τους αγώνες του θανόντος συζύγου και πατρός. Σε αυτήν ανέφεραν ότι ο Σπύρος Κουκουνάρας, ανθυπολοχαγός της Φάλαγγος επολέμησε γενναίως και προβιβασθείς εις τον βαθμό της Χιλιαρχίας, εδαπάνησε εξ’ ιδίων του δια μισθούς των υπ’ αυτόν στρατιωτών αλλά και το έθνος εδάνεισε χωρίς να λάβει κάτι ως αποζημίωση.

Πηγή: «Ιστορικό Λεξικό της Επαρχίας Καλαβρύτων», όπου και τα πλήρη έγγραφα, αλλά και άλλα συμπληρωματικά έγγραφα.

——————————————————————-

[1] Έγγραφο του εκτάκτου επιτρόπου Αχαΐας Γ. Μαυρομμάτη προς τον Κυβερνήτη Καποδίστρια, στις 6.5.1829.
[2] Δηλ. με το γραμμάτιο αυτό δεν μπορούσε πλέον να μετάσχει διαγωνισμών για να αγοράσει γη.
Advertisements
This entry was posted in Ιστορία and tagged . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s