Μία εκπληκτική ιστορία του 1829 από το Μεσορούγι Καλαβρύτων.

(Στο άρθρο του παρόντος blog «Αυτούς αιχμαλώτισε ο Ιμβραΐμ στην Πελοπόννησο», θα βρείτε και τα ονόματα των παιδιών εκ Μεσορουγίου, που αναφέρονται στη συνέχεια).

Στη συνέχεια παραθέτω ένα γεγονός του έτους 1829, το οποίο σχετίζεται με έναν κάτοικο Μεσορουγίου, τον Αργύρη Πουρναρά:

«Αριθ. 1940 των πρακτικών./ Κατά την υπ’ αριθ. 3315 διάταξιν της κατά την Λακωνίαν εκτάκτου επιτροπείας, μετέφερε τον Αργύρην Πουρναράν φυλακωθέντα πρότινον, ως λαβόντα δι’ απάτης από την αυτού εξοχότητα τον Σεβ. Κυβερνήτην της Ελλάδος εν παιδίον του Χρήστου Θανιώτου Τριπολιτσιώτου παροικούντος εις το χωρίον Βαρσοβάν της επαρχίας ταύτης, με την προσποίησιν ότι ήτο ιδικόν του, και τον εξέτασεν ως ακολούθως:

Ερ: Πώς ονομάζεσαι;

Απ.: Αργυράκης Πουρναράς.

Ερ.: Από ποίαν επαρχίαν είσαι;

Απ.: Από τα Καλάβρυτα.

Ερ.: Από ποίον χωρίον;

Απ.: Από το Μισορούγι, μέσα εις τας Κλουκίνας.

Ερ.: Πόσων χρονών είσαι;

Απ.: Ως σαράντα πέντε χρόνων.

Ερ.: Έχεις γονείς, πατέρα και μητέρα;

Απ.: Δεν έχω, απέθαναν.

Ερ.: Έχεις αδελφούς;

Απ.: έχω.

Ερ.: Πόσους;

Απ.: Τρεις, ο ένας λαϊκός, ο άλλος καλόγερος και ο άλλος ιεροδιάκονος.

Ερ.: Πως ονομάζονται;

Απ.: Ο ένας Σπύρος και ο άλλος Ιωάσαφ.

Ερ.: Έχεις γυναίκα και παιδία;

Απ.: Μάλιστα έχω.

Ερ.: Πόσα παιδία έχεις;

Απ.: Δύο, ένα αρσενικόν και ένα θηλυκόν.

Ερ.: Πως ονομάζονται; Απ.: Θεοδωρής και Αντωνίτσα.

Ερ.: Πόσων χρόνων είναι;

Απ.: Το μεν τεσσάρων, η δε ένδεκα.

Ερ.: Έχεις υποστατικά;

Απ.: Έχω οσπίτι, αμπέλια και χωράφια.

Ερ.: Τι έργον είχες;

Απ.: Ζήτουλας και κτίστης.

Ερ.: Τι άλλο έκαμνες;

Απ.: Επήγα εις ένα ταξίδι με τους αδραχτάδας.

Ερ.: Δια ποίαν υπόθεσιν επήγες εις την Αίγιναν;

Απ.: Επήγα δια να μάθω  δια τα δύο παιδία μου τα σκλαβωμένα.

Ερ.: Πόσα ήταν τα παιδία σου τα σκλαβωμένα;

Απ.: Δύο, ένα θηλυκόν και ένα αρσενικόν.

Ερ.: Πόσων χρόνων ήτον;

Απ.: Το θηλυκόν οκτώ, και τεσσάρων το αρσενικόν.

Ερ.: Πως ονομάζονται;

Απ.: Βαγγελίτσα το θηλυκόν, το αρσενικόν Δημήτρης.

Ερ.: ποίον χρόνον εσκλαβώθησαν;

Απ.: Τον χρόνον οπού ήλθεν από το Μισολόγγι ο Μπραΐμης.

Ερ.: Ποίοι Τούρκοι τα εσκλάβωσαν;

Απ.: Οι Αράπιδες.

Ερ.: Εις ποίον τόπον;

Απ.: Εις τον Χελμόν.

Ερ.: Ποίον μήνα;

Απ.: τον Μάϊον.

Ερ.: Εις ποίον μήνα επήγες εις Αίγιναν;

Απ.: τον Δεκέμβριον.

Ερ.: Πόσας ημέρας εκάθισας εις Αίγιναν;

Απ.: Τέσσαρας ημέρας εκάθισα.

Ερ.: Εις ποίον μέρος εκάθισες εις την Αίγιναν;

Απ.: Κοντά οπού εκαθότανε ο κ. Ανδρέας Ζαΐμης.

Ερ.: Ποίοι άνθρωποι εκάθηντο εις την οικίαν οπού και συ κατοικούσας;

Απ.: Ένα, δύο άνθρωποι και σκλάβες.

Ερ.: Το παιδί οπού είχες μαζί σου από που το επήρες;

Απ.: Το παιδί με άλλα σαράντα το έβγαλαν από το καράβι και τα επήγαν εις την Πέρδικα εις το Μοναστήρι.

Ερ.: Από το Μοναστήρι το επήρες;

Απ.: Μάλιστα από εκεί.

Ερ.: Πως επληροφορήθης ότι ήτον ιδικόν σου το παιδί και από ποίον;

Απ.: Από ταις χωρικαίς μου σκλάβαις.

Ερ.: Με ποίον τρόπον το επήρες;

Απ.: Με έναν φρανσέζον επήγα εις τον Κυβερνήτην και του εζήτησα και μου έδωσε γράμμα και το επήρα.

Ερ.: Αφού επήρες το παιδί πού υπήγες;

Απ.: Εις τον Διοικητήν της Αιγίνης και έδωκεν […] ένα γρόσι δια τον κάθε σκλάβον.

Ερ.: Επήρες δια τον εαυτόν σου και εσύ;

Απ.: Δια το παιδί επήρα, και δια τον εαυτόν μου δεν επήρα τίποτα.

Ερ.: Ύστερον πού επήγες;

Απ.: Εις την Πιάδα.

Ερ.: Επήρες διαβατήριον;

Απ.: Επήρα.

Ερ.: Εις τίνος όνομα επήρες το διαβατήριον;

Απ.: Εις το ιδικόν μου.

Ερ.: Πόσα ονόματα έγραψας εις το διαβατήριον;

Απ.: Έξι ονόματα.

Ερ.: Πως ονομάζονται;

Απ.: Αργύρης Πουρναράς, Σωτήρης, Αλέξης, Θανάσης, Αργύρης.

Ερ.: Από την Πιάδα πού επήγες;

Απ.: Εις το Άργος.

Ερ.: Το μήνα ανεχώρησας από την Αίγιναν;

Απ.: Πέντε έξι ημέρας ύστερα από τον Άγιον Σπυρίδωνα.

Ερ.: Πόσας ημέρας εκάθισας εις το Άργος;

Απ.: Δέκα.

Ερ.: Εις τίνος οικίαν;

Απ.: Εις του Νικόλα Αντωνόπουλου, χωριανού μου.

Ερ.: Όταν ανεχώρησας εξ Άργους έλαβες διαβατήριον;

Απ.: Το ίδιον της Αίγινας υπέγραψε.

Ερ.: Ποίος το υπέγραψε;

Απ.: Το Δημογεροντείον ήτο αν βρίσκεται αν βγάνει τι […].

Ερ.: Από το Άργος πού επήγες;

Απ.: Εις τα Αγιαννέτικα υπήγα.

Ερ.: Μόνος ή με άλλους;

Απ.: Με τους συντρόφους.

Ερ.: Ποίους συντρόφους;

Απ.: με τους συντρόφους οπού είχα από το χωρίον μου.

Ερ.: Πόσοι ήτον οι σύντροφοί σου;

Απ.: Τεσάροι και εγώ πέντε.

Ερ.: Δια ποίαν αιτίαν επήγατε εκεί και τι εκάματε;

Απ.: Δια να ζητήσουμε ελεημοσύνην να ζήσουμε.

Ερ.: Από τα Αγιαννέτικα που επήγατε;

Απ.: Εις Μονεμβασίαν, Νιάτα[;] και εδώ εις Μισθράν.

Ερ.: Από το Μισθρά που υπήγες;

Απ.: Εις τον Βαρσοβάν.

Ερ.: Το παιδί πού το είχες αφημένον εδώ εις Μισθράν;

Απ.: Το είχα αφημένον εις το Κεραμιόν εις τους μαστόρους Καλαβρυτινούς.

Ερ.: Πως ονομάζονται;

Απ.: Αργύρης με το παιδί του Σωτήρην και με τους Συντρόφους του.

Ερ.: Όταν επήγες εις την Βάρσοβαν που άφησας το παιδί, πως εγνωρίσθης και από ποίον;

Απ.: Επήγα και το άφησα εις μίαν καλύβαν του γαμβρού εκείνου οπού μου επήρε το παιδί και από εκεί με την μάνα του παιδίου ήλθαμε εις τον Δεσπότην και εκάμαμε κρίσιν και ο Δεσπότης απεφάσισε να σταθεί το παιδί εις εμένα έως να έλθει και η άλλη μάνα και όποιαν γνωρίσει να το παρει.

Ερ.: Το παιδί εις ποίον εστάθη ύστερα;

Απ.: Εις εμένα, και ύστερα στο παζάρι με το επήραν.

Ερ.: Ξέρεις γράμματα;

Απ.: Ξέρω παστρέτια[;].

Υπόγαψον./ Αργυράκης Πουρναράς Καλαβρυτινός/ από χωρίον Μισορούγι/ Εν Μισθρά τη 22 Μαρτίου 1829.[…]».

Στη συνέχεια ακολουθεί η κατάθεση του πραγματικού πατέρα του παιδιού:

«Αριθ. 1964 εκ των πρακ./ Κατά την υπ’ αριθ. 3315, διάταξιν της εκτάκτου επιτροπείας μετέφερε τον Χρίστον Θανιώτην Τριπολιτσιώτην, γνήσιον[;] πατέρα του παιδίου, το οποίον έλαβε δι’ απάτης ο Αργύρης Πουρναράς από την Α. Εξοχότητα τον Σεβ. Κυβερνήτην, και τον εξέτασεν ως ακολούθως:

Ερ.: Από ποίαν επαρχίαν είσαι και από ποίον χωρίον;

Απ.: Από την Τρίπολιν, από χωρίον Θάνα.

Ερ.: Έχεις γονείς;

Απ.: Όχι αδέλφια έχω.

Ερ.: Πόσα αδέλφια έχεις;

Απ.: Δύο.

Ερ.: Πώς ονομάζονται;

Απ.: Δημήτρης και Λυμπέρης.

Ερ.: Συ πως ονομάζεσαι;

Απ.: Χρίστος.

Ερ.: Το επίθετό σου;

Απ.: Νικολακόπουλος Κιουφόπουλος.

Ερ.: Πόσων χρόνων είσαι;

Απ.: Τριάντα πέντε.

[……….]

Ερ.: Πότε εσκλαβωθήκατε;

Απ.: Όταν εγύρισεν ο […] από το Μισολόγγι εσκλαβώθηκε η γυναίκα μου και τα δύο μου παιδία.

Ερ.: Εις ποίον μέρος εσκλαβώθηκαν;

Απ.: Εις του Γελαδάτι επαρχία Μισθρά.

Ερ.: Η γυναίκα πότε εβγήκεν από την σκλαβιάν;

Απ.: Την ιδίαν ημέραν έφυγε και άφηκε και τα δύο παιδιά, το μεγάλον το πήραν οι Τούρκοι και το μικρόν το άφησαν εις τον τόπον οπού εκάθοντο οι Τούρκοι.

Ερ.: Ποίον παιδί επήραν οι Τούρκοι και ποίον άφησαν;

Απ.: Το μεγάλον τον Αθανάση επήραν και το μικρόν το άφησαν.

Ερ.: Πού το ηύρες το μεγάλον σου παιδί τον Θανάσην και πως το εγνώρισες;

Απ.: Εις την Βάρσοβαν και το εγνώρισα από την φυσιογνωμίαν και από τρία σημεία «βειδούζων» [βεντούζων;], οπού του είχα βαλμένας εις την πλάτην όταν ήτο μικρόν.

Ερ.: Ποίος το είχε το παιδί;

Απ.: Ο Αργύρης Πουρναράς ζητάς.

Ερ.: Πόθεν ήτο;

Απ.: Δεν ξεύρω, από Καλάβρυτα.

Ερ.: Τι έκαμε μαζί με αυτό;

Απ.: Εδιακόνευε, και διακονεύοντας το έφαγαν τα σκυλιά εις τα οπίσθια.

Ερ.: Όταν επήρες το παιδί από τον ζητιάνον πού το επήγες;

Απ.: Το άφησα εις δεύτερον χέρι εις την Βάρσοβαν, και την νύκτα ο ζήτουλας το έκλεψε και τον εφθάσαμεν εις τον δρόμον και το επήραμε.

Ερ.: Ύστερα αφού επήρες το παιδί ήλθε κανένας να το ζητήσει;

Απ.: Έστειλε ο Αργύρης ένα ζητιάνο και επλήρωσε μια γυναίκα να το κλέψει.

Ερ.: Ξέρεις γράμματα;

Απ.: Δεν εξεύρω.

Εν Μισθρά τη 23 Μαρτίου 1829 […]».

Πηγή: Γ.Α.Κ.

 

This entry was posted in Ιστορία and tagged . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s