Έφοδος των Ελλήνων κατά της Τριπολιτσάς την νύχτα της 27ης Δεκεμβρίου 1825.

Τον Ιούνιο του 1825 η Τριπολιτσά  κυριεύτηκε από τον Ιμπραήμ ο οποίος τη χρησιμοποίησε ως ορμητήριό του.

Όταν ο Ιμπραΐμ βρισκόταν στην εκστρατεία κατά του Μεσολογγίου, ο Θ. Κολοκοτρώνης έβαλε κατά νου, να επιχειρήσει να εισβάλλει στην Τριπολιτσά.

Σε έγγραφο του στις 2 Δεκεμβρίου 1825, από τους Μύλους Ναυπλίου έγραφε: «Προς το έξοχον υπουργείον του Πολέμου./ Αφ’ ής ημέρας έφθασα ενταύθα δεν έπαυσα να ζητώ παρά της επιτροπής την σπουδαίαν εκπλήρωσιν των συντεινούντων[;] δια την μελετουμέμην εισπήδησιν εις την Τριπολιτζάν μέσα, και παρ’ αυτής μεν άλλην απάντησιν δεν λαμβάνω, ειμή ότι στερείται της ευκολίας, ανεφέρθην μ’ όλα ταύτα δια του εξόχου υπουργείου και προς την Σ. Διοίκησιν προ πέντε ημερών δια να ευκολύνη και την επιτροπήν και ημάς, και έλαβα την απάντησιν ότι προβλέπονται όλα ταναγκαία, άχρι σήμερον όμως όχι μόνον το παξιμάδι, πολεμοφόδια και λοιπά εστάλησαν, αλλ’ ουδέ αι σκάλαι τας οποίας δια αναφοράς μου από Αλωνίσταιναν εζήτησα το μόνον ευκολώτατον και ολιγοέξοδον, αλλ’ αναγκαιότατον ζήτημα, έξοχον υπουργείον!…….».

Οι σκάλες βρέθηκαν και η απόπειρα για να μπούν οι Ελληνες από τα τείχη στην Τριπολιτσά, έγινε τη νύχτα της 27ης Δεκεμβρίου, αλλά απέτυχε. Για το γεγονός αναφέρουν μεταξύ άλλων και οι:

Οικονόμου Μ. (Ιστορικά … σ. 615), όστις την αποτυχία του κατά Τριπολιτσάς μελετηθέντος εγχειρήματος την τοποθετεί [λανθασμένα] την νύχτα 25-26 Δεκεμβρίου 1825.

Ο Σ. Τρικούπης (Ιστορία…, τ. Γ΄, 346) τοποθετεί το γεγονός περί το μεσονύκτιον της 27 Δεκεμβρίου 1825 αναφέροντας: «… Τρία σώματα [Πελοποννησίων] ώδευσαν περί το μεσονύκτιον της 27 Δεκεμβρίου προς την πόλιν, φέροντες κλίμακας εις ανάβασιν. Ήλπιζαν δε να επιπέσωσιν απροσδόκητοι, αλλ’ ηπατήθησαν, διότιοι Τούρκοι προειδοποιηθέντες ευρέθησαν πέριξ των επάλξεων άγρυπνοι, εν ώ προσήγγιζε το υπό τον Πλαπούταν και τον Νικήταν πρώτο σώμα, και κραυγάσαντες «σας είδομεν Ρωμαίοι» τους απεμάκρυναν απράκτους αυτοβοεί. Μόνο οι Τριπολιτσιώται, ως 250, επέμειναν και εξημερώθησαν πλησίον της πόλεως, αλλ’ εξήλθον 300 ιππείς και πεζοί και τους έτρεψαν  φονεύσαντες 28 και ζωγρήσαντες 3…». Ο Τρικούπης αναφέρει επίσης ότι ο Ιωάννης Φιλήμων «… εις κατασκοπήν της αληθούς καταστάσεως της πόλεως ταύτης εισήλθεν ριψοκινδύνως λήγοντος του Νοεμβρίου του 1825, υπό πρόσχημα υποταγής, εφιλοφονήθη, ενδιέμεινε δύο ημέρας, και επί λόγω προτροπής και άλλων εις υποταγήν εξήλθεν αβλαβής και ανέφερεν ό,τι παρετήρησε…».

Στο έντυπο «Ο Ελληνικός Αγών…, υπό Σ. Α. Εν Αθήναις 1860″,  σ. 38 αναφέρεται: «… Αναχωρήσαντος του Ιμβραήμη από την Πελοπόννησον, συνήχθησαν περί την Τριπολιτσάν πέντε περίπου χιλιάδες Ελλήνων προτιθέμενοι να εφορμήσωσι και να κυριεύσωσιν αυτήν. Τα σχέδια των Ελλήνων εννόησαν οι εν Τριπολιτσά Τούρκοι, και ότε κατά την νύκτα της 27 Δεκεμβρίου 1825 επεχείρησαν την έφοδον, εύρον τους Τούρκους όλους γρηγορούντας, και ούτως ανεχώρησαν χωρίς να εκτεθ.ωσιν εις ανωφελή κίνδυνον. Εφονεύθησαν εν τούτοις υπέρ τους τριάκοντα εξ ενός σώματος, το οποίον δεν ηθέλησε ν’ αναχωρήση συγχρόνως με τα λοιπά…».

Ας δούμε όμως τι λέει ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης και πού αποδίδει την αποτυχία:

Στις 28 Δεκεμβρίου 1825, έγγραφο του προς το υπουργείο του Πολέμου έχει ως εξής:

«… Ω! με πόσην της ψυχής μου θλίψιν κινώ κάλαμον ν’ αναφέρω προς το έξ. υπουργείον την αποτυχίαν του πολυθρυλλήτου κατά Τριπολιτζάς επιχειρήματός μας, δοκιμασθέντος απόψε την παρελθούσα νύκτα! Κρίνω περιττόν και ούτ’ έχω ευχαρίστησιν να περιγράψω [… 2. λ.] οπωσδήποτε γενόμενον, αφού έκβασις έλαβε την αποτυχίαν, τούτο μόνο λέγω ότι η ελληνική μοχθηρία έκαμε και τώρα να χάσωμεν ένα πόντον[;] ο οποίος ενομίζετο σχεδόν βέβαιος. Εν τοσούτω δεν φθάνει ότι αι κοιναί και αι ιδικαί μου ελπίδες εψεύσθησαν κατά τούτο, αλλά δια προσθήκην εις το δυστύχημα εχάσαμεν και είκοσι Έλληνες τους μεν φονευθέντας, τους δε συλληφθέντας εξ αδοκείας[;] των, και οι εχθροί έλαβον ακριβή διάγνωση πλέον του πράγματος. Οι ημέτεροι εβάλθησαν εις λιποταξίαν και μένει να ιδώ εις ποίον βαθμόν θα καταντήση και εις ποίαν κατάστασιν θα μείνη το στρατόπεδον, περί των οποίων ακολούθως πάλιν θέλει ειδοποιήσει το έξοχον υπουργείον. Μένω επί του παρόντος/ τη 28 Δεκεμβρίου 1825/ Από Μπερτζοβά./ Ο πατριώτης/ Θ. Κολοκοτρώνης».

Στις 30 Δεκεμβρίου 1825 έγραφε: «Προς το έξοχον υπουργείον του Πολέμου./ Κατά τας 28 του παρόντος πάλιν ανεφερόμην προς το έξ. υπουργείον τούτο, και με λύπην μου ειδοποίουν την αποτυχίαν του κατά της Τριπολιτζάς επιχειρήματός μας. Αίτια της αποτυχίας ταύτης κυρίως εστάθησαν η ηθική αταξία των στρατιωτών μας ούσα αδιόρθωτος δια τε την πληθύν[;] και την νύκτα, και επί τούτοις η μεγάλη αγρυπνία των εχθρών εις την οποίαν τους εύρομεν. Μ’ όλα ταύτα οι στρατιώται είχον την τόλμην και επιτηδειότητα, ώστε έστησαν τας σκάλας εις το τείχος, και εάν ήθελε συνδράμει και η ευταξία δεν ηθέλαμεν αποτύχει. Εν τοσούτω με την αναχώρησίν των άφησαν και τας σκάλας εις το τείχος, και εις τον αποσυρμόν των διασκορπισθέντες απροφύλακτοι εδώ κι εκεί μερικοί Τριπολιτζιώται περί την τετάρτην ώραν της ημέρας, πεντήκοντα ιππείς υπό τους εχθρούς επέπεσαν εις αυτούς αιφνιδίως και εφόνευσαν εξ’ αυτών και συνέλαβον και ζώντας ως και προχθές έγραφον. Το συμβάν τούτο όμως απεδόθη εις την ανοησίαν των παθόντων, και δεν ανάγεται ολικώς εις το στρατόπεδον δια τούτο και ουδέν αποτέλεσμα δειλίας επέφερεν. Το κακόν όμως είναι οπού η ανοικονομία των τροφών την οποίαν ο χειμών και η έλλειψις των ζώων κατέστησε δυσκολοτέραν επροξένησε την λειποταξίαν την οποίαν ήτο σχεδόν αδύνατον να δυσωπήσω[;], αγκαλά ούτε δυνατόν ήτο ούτε ωφέλιμον πλέον να εξακολουθήσωμε το αυτό σχέδιον, δια ταύτα οικονομώ το πράγμα ως αι περιστάσεις μου υπαγορεύουν, διέταξα δε Τριπολιτζότας των οποίων επικεφαλής διώρισα τον κ. Αλέξην και κ. Λάμπρον δια να σταθούν πέριξ της Τριπολιτζάς και ούτοι είναι ικανοί ν’ αντικρούσουν κάθε έφοδον των εν αυτή εχθρών, διέταξα και τους Καρυτινούς καπ. Αντώνην και […] να είναι έτοιμοι να συνυπακούωνται μετ΄αυτών ………………… Μένω εν τοσούτω./ τη 30 Δεκεμβρίου 1825/ από Μύλους Ναυπλίου/ ο πατριώτης/ Θ. Κολοκοτρώνης».

Πηγή: Τα έγγραφα προέρχονται από τα Γ.Α.Κ. και έχουν περιληφθεί ολόκληρα στο λ. Κολοκοτρώνης Θεόδωρος, στο «Ιστορικό Λεξικό της Επαρχίας Καλαβρύτων», όπως αυτό συμπληρώνεται.

This entry was posted in Ιστορία and tagged . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s