Ληστές το 1829 από το Τουρκοχώρι και την Προστοβίτσα.

Καταθέσεις ληστών στην Διοίκηση Π. Πατρών το 1829,

από Τουρκοχώρι και Προστοβίτσα.

 

(Η φωτογρ. είναι από το διαδίκτυο).

 

1.

Πως ονομάζεσαι;

Αναστάσης Μαντουσόπουλος [Μαντζοπόπουλος;].

Πόθεν είσαι;

Από Προστοβίτσα.

Πόσων χρονών είσαι;

28 χρονών.

Είσαι υπανδρευμένος;

Μάλιστα.

Τι επιχείρησιν έχεις;

Ζευγολάτης.

Διατί εκατάντησες να κάμης τον κλέπτην;

Από την πτωχείαν μου.

Δεν σε επανόβαλεν κανενας άλλος να κάμης αυτό το αισχρόν έργον;

Όχι. Εγώ και οι συντροφοί μου από απελπισίαν, πτωχίας, μόνοι μας το απεφασίσαμεν και επιστρέψαμεν από την Ρούμελην οπού είμεθα εις το στράτευμα του Πληρεξουσίου και εκάμαμεν τον κλέπτην.

Μόνος σου απέρασες ή είχες και συντρόφους;

Είμεθα ένδεκα, οι πέντες Ρουμελιώτες και οι εξ Μωραΐτες.

Τι έγιναν οι άλλοι τώρα;

Οι Ρουμελιώται και οι δύο Μωραΐται έφυγαν, πλην δεν ξέρω που επήγαν.

Πόσος καιρός είναι οπού αρχίσατε την ληστείαν;

Δύο μήνας.

Ειπέ εις τι μέρος εγδύσατε ανθρώπους.

Εγδύσαμεν εις την Κάπελη τον Τραμπαδόρον και άλλον έναν Διβριώτην, του πρώτου του επήραμε καμίαν εκατοστή γρόσια και του άλλου διάφοραις πραγματείαις, εγδύσαμεν και εις την Κούλουρην έναν Κεφαλωνίτην, του επήραμε το μουλάρι του φορτωμενο αλεύρι και δύο τζοπάνηδες των οποίων επηραμεν τα τουφέκια και πιστόλας, εγδύσαμεν τον Σάββαν τον Λεχαινίτην και του επήραμεν διάφοραις παραμματείαις.

Δεν εγδύσατε άλλον;

Όχι.

Πού εβάλατε τα αρπαχθέντα πράγματα;

Τα εμοιράσαμεν και από το μερτικό ημών των τεσσάρων, το μεν πράγμα εκάστου εκεί οπού το εκρύψαμεν, τα γρόσια ήτον ολίγα και τα εφάγαμεν, τα δε φορέματα τα εφορέσαμεν και εχάλασαν.

Ενώ εκάμνετε τους κλέπτας, πού είχατε τόπον και επηγαίνετε δια την τροφήν σας και ό,τι άλλο σας εχρειάζετο;

Πάντοτε εις τον λόγγον εστεκόμαστε, αλεύρι είχαμε του Κεφαλωνίτη και εζυμώναμε και ετρώγαμε.

Οι άνθρωποι οπού εκλέψατε ζητούν τα πράγματά τους, λοιπόν πως θα κάμετε να τα πληρώσετε;

Ομολογώ ότι τρόπον δεν έχω και κάμε ότι ορίζεις.

Ηξεύρεις ότι εκτός την πληρωμήν οι νόμοι κατατρέχουν τους κλέπτας;

Το ηξεύρω και δια τούτο ζητώ συγχώρησιν από την ευσπλαχνίαν του Κυβερνήτου και υπόσχομαι εις το εξής να ζήσω ως καλός πολίτης.

 Αυτήν την υπόσχεσιν όπου δίδεις την δίδεις με ειλικρίνειαν και αλήθειαν ή μη ζητείς να απατήσης την Κυβέρνησιν;

Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας Τριάδος, ότι την αλήθειαν υπόσχομαι.

Ηξεύρεις γράμματα;

Δεν ηξεύρω αλλ’ ομολογώ εκ δευτέρου έμπροσθεν του […] τούτου ότι είπα την αλήθειαν και ελικρινώς υποσχέθην.

Πάτρα 1829 Αυγούστου 14.

Γιώργος Σπαής μαρτυρώ/ Παπαδημάκης μαρτυρώ/ Στέριος Φύκας μαρτυρώ/ ότι ίσον των πρωτοτύπω….».

2.

Πως ονομάζεσαι;

Παναγιώτης Κούτρας.

Πόθεν είσαι;

Από Τουρκοχώρι.

Πόσων χρονών είσαι;

Δεν ηξεύρω (είναι νέος).

Είσαι υπανδρευμένος;

Όχι.

Τι επιχείρησιν έχεις;

Ήμουν στρατιώτης, κάμω και άλλοτε τον τζοπάνην ή και ζευγάρη.

Διατί εκατάντησες να κάμης τον ληστήν;

Διότι είχα και εγώ κάποια μικράν κατάστασιν και πρόβατα, γίδια, βόϊδια και άλλα και με τα άρπασαν με αβανιάν, μεταξύ των άλλων ήσαν, Δημήτριος, Θάνος, Κουμανιώται.

Δεν σε επανόβαλε κανένας άλλος να κάμης αυτό το αισχρόν έργον;

Όχι. Εγώ εσχάτως ευρισκόμενος εις το ορδί του πληρεξουσίου, επειδή είπεν ότι ανθρώπους νεοσυλλέκτους  δεν χρειάζεται πλέον, μας έκοψαν το ταΐνι, εστραβώθηκα πλέον και απέρασα εις τον Μωρέα να κάμω τον κλέπτην.

 Μόνος σου απέρασες ή είχες και συντρόφους;

Είμεθα ένδεκα. Ημείς τέσσαροι και πέντε Ρουμελιώται, τους οποίους δεν γνωρίζω. Ήτον και δύο Μαωραΐτες ο ένας Νιολής Τζουγκόπουλος[;] από τ’ Αντρώνι της Γαστούνης και τον άλλον από Δράπανο, της επαρχίας ταύτης.

Τι έγιναν αυτοί;

Οι Ρουμελιώται έφυγαν και επήγαν τον δρόμον της Βοστίτζας πλην δεν ηξεύρω που επήγαν. Οι δύο Μωραΐται έφυγαν και αυτοί προς το ίδιον μέρος, αλλά ούτε αυτούς δεν ηξεύρω που επήγαν.

Πόσος καιρός ήταν οπού αρχίσατε την ληστείαν;

Έως δύο μήνες.

Ειπέ που και που εγδύσατε ανθρώπους;

Δύο ανθρώπους εγδύσαμεν εις την Κάπελην, τον Δημ. Τραμπαδώρον Διβριώτην, και άλλον έναν Διβριώτην τον οποίον δεν γνωρίζω, επήραμε του Τραμπαδώρου οκτώ  ρουμπιέδες δύο τάλληρα κολονάτα, δύο γάντζους ασημένιους, το ζουνάρι του και το γελέκο του και ένα ασημένιο χαϊμαλί. Του άλλου Διβριώτου διάφοραις πραγματείαις οπού είχε επάνω εις το μουλάρι του, καθώς μανδήλα, φέσια και άλλα διάφορα πράγματα επειδή ενθυμούμαι και δύο τάλληρα. Εγδύσαμε και έναν φράγκο επτανησιώτη, του επήραμεν το μουλάρι του φορτωμένο αλεύρι [… 3. λ.]. Εγδύσαμε και άλλους δύο  εις το ίδιον μέρος, ήτον τζοπάνηδες Γερμοτσανίτες, τους επήραμε δύο παλαιά τουφέκια δύο πιστόλες, ένα μαχαίρι, δύο γάντζους, εγδύσαμε και τον Λεχαινίτην, οπού στοχάζομαι τον λέγουν Σάββαν, του επήραμεν διάφοραις πραγματείαις […. 6 λ.] τα οποία δεν ενθυμούμαι. Με τον Λεχαινίτην ήτον και άλλοι δύο, ο ένας σύντροφός του, ο άλλος ένας ήταν αρβανίτης του οποίου επήραμε τριάντα γρόσια και δύο γάντζους.

Δεν εγδύσατε άλλον κανένα;

Όχι.

Που εβάλατε τα αρπαχθέντα πράγματα;

Τα γρόσια τα εμοιράσθημεν και τα εφάγαμε, το πράγμα των πραματευτάδων το εμοιράσαμε και τούτο, όμως το μερίδιόν μας το οποίον το εβάλαμεν εις ένα κρυψιώνα[;] επάνω, τα ρούχα τα εμοιράσθημεν και τα εφορέσαμεν.

Επειδή και λέγεις ότι δεν σε εσυμβούλευσε κανένας να κάμης το κακόν, πρέπει λοιπόν να πληρώσης μόνος σου αυτήν την κλεψιάν την οποίαν γυρεύουν οι κλαπέντες.

Το κακόν το ομολογώ πως το έκαμα μόνος μου, πλην γρόσια ομολογώ ότι δεν έχω να πληρώσω και κάμε ότι ορίζεις.

Ηξεύρεις ότι εκτός της πληρωμής οι νόμοι κατατρέχουν όσους κάμνουν παρομοίας κακουργίας;

Το ηξεύρω και αποκρίνομαι ότι όσον δια την πληρωμήν αν βοηθηθώ θέλει πληρώσω, όσον δια το έγκλημά μου, το οποίον ομολογώ ζητώ συγχώρησιν από τον Σ. Κυβερνήτην μας και υπόσχομαι εις το εξής να ζήσω ως καλός πολίτης και με τον ιδρώτα του προσώπου μου.

Αυτήν την υπόσχεσιν όπου δίδεις, την δίδεις με ειλικρίνειαν και αλήθειαν, ή μην ζητάς να απατήσης την Σ. Κυβέρνησιν;

Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας Τριάδος ότι την αλήθειαν υπόσχομαι.

Ηξεύρεις γράμματα;

Δεν ηξεύρω, αλλ’ ομολογώ ε δευτέρου έμπροσθεν του Προσ. τούτου Διοικητηρίου, ότι είπα όλην την αλήθειαν και ειλικρινώς υποσχέθην./

1829 Π. Πάτρα. 14 Αυγούστου.

 [οι ίδιοι, όπως στην προηγούμενη κατέθεση, μάρτυρες]

 Ίσον των πρωτοτύπω/….».

Ακολουθούν και ανακρίσεις και καταθέσεις δύο ακόμη ατόμων, με τις ίδιες ερωτήσεις:

Του Ανδρέα Κουτρόπουλου, ετών 23, ανύπαντρου, τσοπάνη από το Τουρκοχώρι. και

του Στάθη Καραγεωργόπουλου, ετών 18, ανύπαντρου, τσοπάνη από το Τουρκοχώρι.

Πηγή: Γ.Α.Κ.

(Το παραπάνω κείμενο, υπόκειται στην περί πνευματικής ιδιοκτησίας, νομοθεσία).

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s