Τα γεγονότα της επανάστασης του 1821 στην επαρχία Καλαβρύτων.

(Συνέχεια από το προηγούμενο…).

10. (τελευταίο).

Απελευθέρωση των Καλαβρύτων.

Οι οπλαρχηγοί Σωτ. Χαραλάμπης, Ασημ. Φωτήλας, Αναγνώστης Στριφτόμπολας, Ιω. Παπαδόπουλος ή Μουρτογιάννης, Σωτ. Θεοχαρόπουλος, Νικ. Χ. Σολιώτης, Αναγνώστης, Βασίλειος και Νικόλαος Πετιμεζαίοι, Ασημάκης Σκαλτσάς μαζί με τους στρατολογηθέντες, όλοι μαζί πάνω από εξακόσιοι συγκεντρωθέντες στην Αγία Λαύρα, στις 21 Μαρτίου 1821, αφού πήραν το «ευτελές» τηλεβόλο της μονής και την χρυσοκέντητη εικόνα της Παναγίας από την ωραία πύλη του ναού της Παναγίας, σαν σημαία τους με σημαιοφόρο τον διάκονο της Αγίας Λαύρας Γρηγόριο Ντόκο, ώρμησαν κατά των Καλαβρύτων και πολιόρκησαν τους Τούρκους του Αρναούτογλου, οι οποίοι, μετά το επεισόδιο στη Χελωνοσπηλιά και την επιστροφή του Αρναούτογλου  στα Καλάβρυτα, ήσαν κλεισμένοι στους 3 ή κατ’ άλλους 4 πύργους τους οποίους κατείχαν Τούρκοι και τους ανάγκασαν να παραδοθούν και έτσι ελευθερώθηκαν τα Καλάβρυτα.

Ο Φιλήμων αναφέρει ότι οι Τούρκοι παραδόθηκαν  μετά από πενθήμερη αντίσταση και εκ των Ελλήνων φονεύθηκαν δύο και πληγώθηκαν τρεις μεταξύ των οποίων και ο Σολιώτης, εκέρδισαν όμως θάρρος κατά των Τούρκων, και πάνω από 100 τουρκικά όπλα. Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή ο Αρναούτογλου κλείστηκε στους πύργους στις 16 Μαρτίου.

Ο Αμβρ. Φραντζής αναφέρει ότι: «Μετά δε το κατά του Σεϊδί κεχαγιά συμβάν εις την Χελωνοσπηλιάν (την 19 Μαρτίου) έφθασεν η είδησις εις Τριπολιτζάν ότι ετουφέκισαν και τον Αρναούτ ογλούν βοεβόδαν των Καλαβρύτων ερχόμενον δια Τριπολιτζάν, όστις διασωθείς ακινδύνως, επέστρεψεν εις Καλάβρυτα…». Εις δε τον Δ΄ τόμο: «Οι εις την πρωτεύουσαν των Καλαβρύτων μετά του βοεβόδα και άλλων Οθωμανών ευρεθέντες περίπου των 230, όλοι οπλοφόροι, την 24 Μαρτίου (1821) ωχυρώθησαν εις τας Οθωμανικάς των Καλαβρύτων οικίας, όπου πολιορκηθέντες παρά των προυχόντων, των Πετμεζαίων, του Νικολάου Σολιώτου, και λοιπών Καπετάνων, παρεδόθησαν εις τους πολιορκητάς των, και μετεκομίσθησαν εις διάφορα Πελοποννήσου μέρη όσοι εσώθησαν».

Ο Π. Πατρών Γερμανός (Υπομνήματα…, 18) αναφέρει: «… Εις δε τα Καλάβρυτα επολιόρκησαν εις τους πύργους τους εκεί Τούρκους, οίτινες μετά ολίγων ημερών ανθίστασιν παρεδόθησαν με συνθήκας…».

Ο Ν. Σπηλιάδης (Απομνημονεύματα…, Α΄, 60), τοποθετεί το γεγονός αυτό στις 26 Μαρτίου (οπότε έγινε πριν και η δήλωση προς τους προξένους), αναφέροντας ότι: «… Τότε έδραμον εις Καλάβρυτα ο Σ. Χαραλάμπης, Ασημ. Φωτήλας, Αναγνώστης Στριφτόμπολας, Ιω. Παπαδόπουλος, Σ. Θεοχαρόπουλος, Ν. Χ. Σολιώτης, Βασίλειος και Νικόλαος Πετιμεζαίοι, επολιόρκησαν τους Τούρκους και τους εβίασαν να παραδοθώσι μετά πέντε ημέρας εις την διάκρισίν των. Επληγώθη δε ο Σολιώτης εις τον αριστερόν πόδα…».

Ο Διον. Κόκκινος (Η Ελληνική Επανάστασις, Αθήναι, 1956, 270) συμφωνώντας με τον Γ. Παπανδρέου, αναφέρει ότι: «…Εις τα Καλάβρυτα τα πράγματα έφθασαν ταχέως εις το τέλος. Κατά την 21ην Μαρτίου συνεκεντρώθησαν εις την  μονήν της Αγίας Λαύρας ο Σωτήρης Θεοχαρόπουλος, ο Νικ. Σολιώτης, ο Ι. Παπαδόπουλος και οι Βασ. και Νικ. Πετιμεζαίοι, και παραλαβόντες ένα ασήμαντον κανόνι του μοναστηριού και με σημαίαν επί κοντού την εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που υπήρχεν εις την Ωραίαν Πύλην του ναού, ώρμησαν κατά των Καλαβρύτων. Η πολιορκία δεν κράτησε πολύ..».

Ο Απ. Β. Δασκαλάκης τοποθετεί το γεγονός αυτό στις 21 Μαρτίου.

Ο Γ. Αναπλιώτης (Αγία Λαύρα…, 127) αναφέρει: «Ανακεφαλαιώνουμε: Από συγκριτική μελέτη των ιστορικών πηγών, παλαιών και νεώτερων, προκύπτει κατά τρόπον αναμφισβήτητο κι ακλόνητα τεκμηριωμένο ότι τα Καλάβρυτα πολιορκήθηκαν στις 21 και λευτερώθηκαν στις 24 ή 25 Μαρτίου».

Ο Ν. Κ. Σακελλαρόπουλος (Ιστορία…, Α΄, 261) τοποθετεί το γεγονός αυτό στις 18 Μαρτίου 1821.

Όπως ήδη διαπιστώσατε και γι’ αυτή την ημερομηνία υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ιστορικών. Την 16η Μαρτίου αναφέρει ο Τρικούπης.  Την 17η Μαρτίου αναφέρουν οι: Φραντζής, Οικονόμου και Σπηλιάδης, όστις αναφέρει ότι η πολιορκία διήρκεσε 5 ημέρες. Να προσθέσω τα εξής: Ο Γενναίος αναφέρει ότι στις 23 Μαρτίου αιχμαλωτίστηκε ο Αρναούτογλου. Ο Χέρτσβεργ αναφέρει για έκρηξη της επανάστασης στις 21 Μαρτίου, αλλά δεν αναφέρει για Πύργους των Καλαβρύτων. Το ίδιο και ο Γκραβιέρ. Ο Α. Αγαπητός  αναφέρει την 21 Μαρτίου υπονοώντας ίσως τα Καλάβρυτα χωρίς να αναφέρει τι άλλο για Πύργους.

Έχειπλέον καθιερωθεί η 21 Μαρτίου ως ημέρα απελευθέρωσης των Καλαβρύτων.

Τέλος να σημειώσω ότι στο Β. Δ. 121 «Περί εορτασμού της επετείου απελευθερώσεως της πόλεως των Καλαβρύτων εκ του Τουρκικού ζυγού» (ΦΕΚ 130/Α/14 Φεβρουαρίου 1966), αναφέρονται τα εξής: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Επιθυμούντες ίνα η επέτειος της 21ης Μαρτίου 1821, καθ’ ήν η πόλις των Καλαβρύτων απετίναξε πρώτη τον Τουρκικόν ζυγόν, εορτάζηται ως εμπρέπει εις το ιστορικόν τούτο γεγονός προτάσει του Ημετέρου επί των Εσωτερικών Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν: 1. Η 21η Μαρτίου εκάστου έτους ορίζεται ως ημέρα τοπικής εορτής εν τη πόλει Καλαβρύτων. 2. Κατά την ημέραν ταύτην θα τελείται δοξολογία εις ανάμνησιν της ιστορικής ημέρας και επιμνημόσυνος δέησις υπέρ των ηρώων της Ελευθερίας. Εις τον επί των Εσωτερικών Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος. Εν Αθήναις τη 26 Ιανουαρίου 1966. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β΄. Ο επί των Εσωτερικών Υπουργός Φωκ. Ζαΐμης».

Έχουν δε καταγραφεί εκατοντάδες εξ’ εκείνων που έλαβαν μέρος στην πρώτη αυτή  μάχη των Καλαβρύτων.

Θα αναφέρω (διότι τους αναζήτησα, ώστε οι φίλοι Λειβαρτζινοί να γνωρίζουν για τους προγόνους τους από ατράνταχτες πηγές και όχι από αντιγραφές οψίμων πατριδοκαπήλων) ότι μεταξύ αυτών και σύμφωνα με τα πιστοποιητικά των οπλαρχηγών τους ήσαν και οι Λειβαρτζινοί: Αβραμόπουλος Μήτρος, Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος, Αγγελόπουλος Νικόλαος, Αργυρόπουλος Παναγιώτης, Ασημακόπουλος Ιωάννης, Βουρνάς Αθανάσιος, Ζυγούρας Σταύρος, Ηλιόπουλος Βασίλης, Θούας Γεώργιος, Θούας Κωνσταντίνος, Κακαβάς Δημήτριος, Καντρής ή Καντράς Νικόλαος, Καραμάνος Νικόλαος, Καράς Δημήτριος, Καρπίτσας Αναγνώστης, Κατζαρίδης Βασίλειος, Κατζικίνης Δ. Αναγνώστης, Λάγιος Κωνσταντίνος, Λερούνης Πανούτσος, Λυκουριώτης Γεώργιος, Μαρκογιάννης Γιαννάκης, Μεϊντανόπουλος Κωνσταντίνος, Μεϊντανόπουλος Σωτήριος, Μητρόπουλος Παναγιώτης, Μιχαλόπουλος Άγγελος, Μπουγόπουλος Νικόλαος, Νικολόπουλος Γεώργιος, Νικολόπουλος Σπύρος: (ή Φραγκοσπύρος), Νταούτης Νικόλαος, Ντρούκας Σταύρος (ιερέας), Οικονομόπουλος Κωνσταντίνος, Παλαιολογόπουλος Γεώργιος, Παπαγεωργακόπουλος Διονύσιος, Παπαδόπουλος Παλαιολόγος, Παπακωνσταντίνου Βασίλειος, Παπαμικρόπουλος Νικόλαος, Πλεκετούνας Θεόδωρος (ή Πλεκετούνης ή και Μπλεκετούνας), Πονηρόπουλος Παναγιωτάκης, Πονήρης Παναγιώτης, Σακελλαρόπουλος Αναγνώστης, Σαμούρης Δημήτριος, Τομαρόπουλος Σπήλιος.

Αγαπητέ αναγνώστη, προσπάθησα σε 10 συνέχειες σ’ αυτό εδώ το blog, αλλά και μέσω του τύπου (με την ευγενική φροντίδα του δημοσιογράφου κ. Παναγ. Σακελλαροπούλου) να παρουσιάσω τα προεπαναστατικά γεγονότα (τα οποία εγώ αποκαλώ πρωτεπαναστατικά) στην επαρχία Καλαβρύτων, ώστε ο καθείς που τυχόν δεν γνωρίζει, να μάθει τι και πως ακριβώς έγινε εκείνες τις ημέρες με βάση όσα μέσω των πηγών μας είναι γνωστά.

Εγών δεν είμαι ούτε μυθοπλάστης, ούτε πολιτικάντης ούτε διαγκωνίζομαι για μιά θέση μπροστά στη σκηνή ή για δημοσιότητα. Παρέθεσα περιληπτικά αυτά τα γεγονότα χωρίς υστεροβουλία και με μόνο γνώμονα την αλήθεια.

Πιό αναλυτικά παρατίθενται αυτά στο υπό συμπλήρωση «Ιστορικό Λεξικό της επαρχίας Καλαβρύτων», απ’ όπου και τα παρόντα στοιχεία.

Σημείωση: Σε ότι αφορά τους περιορισμούς της νομοθεσίας για τα πνευματικά δικαιώματα, ισχύουν όσα σε προηγούμενες αναρτήσεις μου έχω αναφέρει.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s